ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phusit Prakongsai
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- ปกิต แพร่ชินวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิต ประคองสาย 9
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 5
3 International Health Policy Program 5
4 จิตปราณี วาศวิท 4
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
6 Nithima Sumpradit 2
7 Saowalak Hunnangkul 2
8 วลัยพร พัชรนฤมล 2
9 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
10 Walaiporn Patcharanarumol 2
11 กัญจนา ติษยาธิคม 2
12 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 2
13 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
14 Visanu Thamlikitkul 2
15 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
16 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 2
17 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
19 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
21 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
22 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
23 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
24 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
26 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
27 Artitaya Tiampriwan 1
28 Vijj Kasemsup 1
29 Onsri Hinthamai 1
30 Chitpranee Wasawit 1
31 Chutima Akaleephan 1
32 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
33 International Health Policy Program Thailand 1
34 Supawanee Sumpaonon 1
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
36 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
37 Thanom Supaporn 1
38 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
39 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
40 ถนอม สุภาพร 1
41 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
42 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
43 Kanitta Budhamcharoen 1
44 Kanjana Tisayatikom 1
45 Wichukorn Suriyawongpaisal 1
46 Wansuda Ngam-Aroon 1
47 วรรณสุดา งามอรุณ 1
48 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
49 National Health Foundation of Thailand 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2552 1
4 2551 4
5 2550 1
6 2548 3
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แนวโน้มงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ กับการเชื่อมโยงสู่นโยบาย
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
4 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2552
5 ปัญหาบางประการในการนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแทนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่
ปี พ.ศ. 2551
6 The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand
7 Budget Impact Analysis of Including Renal Replacement Therapy in the Benefit Package of Universal Coverage in Thailand
8 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand
9 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
10 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
ปี พ.ศ. 2548
11 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
12 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
13 การคลังระยะยาวของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประมาณการรายจ่ายและแหล่งรายรับ
ปี พ.ศ. 2546
14 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545