ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Garnpimol C. Ritthidej 2
4 Jittima Chatchawansaisin 2
5 Srilert Chotpantarat 1
6 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
7 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 ศิริชัย ศิริกายะ 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 Chalermpol Leevailoj 1
14 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
15 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
16 Jaitip Paiboon 1
17 Wilai Anomasiri 1
18 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
19 กาญจนา แก้วเทพ 1
20 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 Vanida Chantarateptawan 1
23 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
26 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
30 Punlapa Anusitthakul 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
33 วิไล ชินธเนศ 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 Somying Tumwasorn 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 สุมา เมืองใย 1
46 วิมล เหมะจันทร 1
47 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 ชอุ่ม มลิลา 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
56 ประคอง ชอบเสียง 1
57 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
58 Chakkaphan Sutthirat 1
59 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
60 Puttipongse Varavudhi 1
61 Kitpramuk Tantayaporn 1
62 Sumphan Wongseripipatana 1
63 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
64 Vimolmas Lipipun 1
65 Supa Chantharasakul 1
66 Kittisak Likhitwitayawuid 1
67 Jittima Chatchawalsaisin 1
68 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
69 Panee Boonthavi 1
70 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
71 มยุรี ตันติสิระ 1
72 Ampa Luiengpirom 1
73 Sompol Sanguanrungsirikul 1
74 Naiyana Chaiyabutr 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 บรรจง คณะวรรณ 1
77 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
78 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 Acom Sornsute 1
84 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
85 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
88 Chariya Uiyyasathian 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
94 ศุกันยา ห้วยผัด 1
95 กระมล ทองธรรมชาติ 1
96 สมชัย วัฒนการุณ 1
97 Pantharee Boonsatorn 1
98 Waraporn Siriterm 1
99 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 สุมิตรา พูลทอง 1
107 Yeshey Penjor 1
108 วินัย งามแสง 1
109 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 Kasidit Nootong 1
112 Anawatch Mitpratan 1
113 สิทธิพร แอกทอง 1
114 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
117 Thanathon Sesuk 1
118 Suchin Arunsawatwong 1
119 วาสนา เสียงดัง 1
120 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
121 สายฝน ควรผดุง 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
124 Chanthana Nainiran 1
125 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
126 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 สมพร พรมดี 1
129 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
130 ธวัชชัย สันติสุข 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
132 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
133 สำเริง แย้มโสภี 1
134 สุวิชา ทองสิมา 1
135 วัลลภ แย้มเหมือน 1
136 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
137 Phiriyatorn Suwanmala 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 กมลชนก ยวดยง 1
140 ประธาน ดาบเพชร 1
141 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
142 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
146 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
149 Pornpimol Muanjai 1
150 ไววิทย์ พุทธารี 1
151 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
152 Varunee Padmasankh 1
153 Thada Jirajaras 1
154 เอกชัย อดุลยธรรม 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1