ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Walaisiri Muangsiri 2
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Garnpimol C. Ritthidej 2
5 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
6 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
7 Chakkaphan Sutthirat 1
8 ประคอง ชอบเสียง 1
9 สุมา เมืองใย 1
10 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
13 พรรณี กาญจนพลู 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
17 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
18 Yeshey Penjor 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 มยุรี ตันติสิระ 1
29 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
30 Vimolmas Lipipun 1
31 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
38 Puttipongse Varavudhi 1
39 Naiyana Chaiyabutr 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 วิมล เหมะจันทร 1
42 วินัย งามแสง 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
46 กระมล ทองธรรมชาติ 1
47 Pantharee Boonsatorn 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 สมชัย วัฒนการุณ 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 Thanathon Sesuk 1
53 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 อวย เกตุสิงห์ 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
58 Suchin Arunsawatwong 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Acom Sornsute 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 Kasidit Nootong 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
67 Sumphan Wongseripipatana 1
68 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 Anawatch Mitpratan 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
74 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
75 Chariya Uiyyasathian 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
79 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
80 Panee Boonthavi 1
81 วัลลภ แย้มเหมือน 1
82 สำเริง แย้มโสภี 1
83 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
84 สุวิชา ทองสิมา 1
85 สมพร พรมดี 1
86 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
87 สายฝน ควรผดุง 1
88 สิริพร สิวราวุฒิ 1
89 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
90 ธวัชชัย สันติสุข 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 Punlapa Anusitthakul 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 Jittima Chatchawalsaisin 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 Varunee Padmasankh 1
102 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
103 Thada Jirajaras 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 ประธาน ดาบเพชร 1
107 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
111 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
112 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
113 Chanthana Nainiran 1
114 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 Phiriyatorn Suwanmala 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 Vanida Chantarateptawan 1
123 ศิริชัย ศิริกายะ 1
124 Srilert Chotpantarat 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
130 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 วัฒนชัย สมิทธากร 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 Jaitip Paiboon 1
135 Wilai Anomasiri 1
136 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
139 อุทัย บุญประเสริฐ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 คัคนางค์ มณีศรี 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
149 Boonchai Sangpetngam 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
152 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
153 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
155 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1