ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Garnpimol C. Ritthidej 2
4 Jittima Chatchawansaisin 2
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 Varunee Padmasankh 1
8 Pornpimol Muanjai 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
11 ไววิทย์ พุทธารี 1
12 Thada Jirajaras 1
13 เอกชัย อดุลยธรรม 1
14 Chanthana Nainiran 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 Phiriyatorn Suwanmala 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 สุวดี ยาป่าคาย 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 สิริพร สิวราวุฒิ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 Somying Tumwasorn 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
48 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 Chalermpol Leevailoj 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
63 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 Acom Sornsute 1
68 สมพร พรมดี 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 Punlapa Anusitthakul 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 Jittima Chatchawalsaisin 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 บรรจง คณะวรรณ 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
86 Sumphan Wongseripipatana 1
87 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 Puttipongse Varavudhi 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 Vanida Chantarateptawan 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 Srilert Chotpantarat 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 Panee Boonthavi 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 Jaitip Paiboon 1
116 Wilai Anomasiri 1
117 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
118 วิมล เหมะจันทร 1
119 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
120 สิทธิพร แอกทอง 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
123 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
124 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
125 วินัย งามแสง 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 Kasidit Nootong 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 พรรณี กาญจนพลู 1
142 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
143 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 Yeshey Penjor 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
151 สุมิตรา พูลทอง 1
152 รุ่งราวี ทองกันยา 1
153 ๋Janes, Gavin W. 1
154 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
155 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1