ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Garnpimol C. Ritthidej 2
4 Jittima Chatchawansaisin 2
5 อวย เกตุสิงห์ 1
6 กมลชนก ยวดยง 1
7 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 เอกชัย อดุลยธรรม 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 Pornpimol Muanjai 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 Thada Jirajaras 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
24 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 Acom Sornsute 1
27 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
28 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
35 Phiriyatorn Suwanmala 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 Pantharee Boonsatorn 1
41 Thanathon Sesuk 1
42 Chanthana Nainiran 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
48 Jittima Chatchawalsaisin 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 Punlapa Anusitthakul 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
53 Somying Tumwasorn 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
55 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 อุทัย บุญประเสริฐ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
62 วาสนา เสียงดัง 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
67 Waraporn Siriterm 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Panee Boonthavi 1
82 Kittisak Likhitwitayawuid 1
83 Supa Chantharasakul 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
86 Wilai Anomasiri 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 Sumphan Wongseripipatana 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 Jaitip Paiboon 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 Vanida Chantarateptawan 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 Yeshey Penjor 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 รุ่งราวี ทองกันยา 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 วินัย งามแสง 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
139 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Kitpramuk Tantayaporn 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
152 พรรณี กาญจนพลู 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
155 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1