ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Walaisiri Muangsiri 2
4 Chonticha Srisawang 2
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 สิทธิพร แอกทอง 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 วินัย งามแสง 1
13 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 Waraporn Siriterm 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Yeshey Penjor 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
32 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
33 ประคอง ชอบเสียง 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 ๋Janes, Gavin W. 1
41 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
42 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 Chanthana Nainiran 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 Phiriyatorn Suwanmala 1
60 อวย เกตุสิงห์ 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
68 Acom Sornsute 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
88 คัคนางค์ มณีศรี 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 Punlapa Anusitthakul 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สำเริง แย้มโสภี 1
109 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 Jittima Chatchawalsaisin 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 Vimolmas Lipipun 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 Supa Chantharasakul 1
126 Sumphan Wongseripipatana 1
127 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
128 บรรจง คณะวรรณ 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Panee Boonthavi 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 Chalermpol Leevailoj 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1