ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Walaisiri Muangsiri 2
4 Chonticha Srisawang 2
5 Kasidit Nootong 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 สิทธิพร แอกทอง 1
14 Chariya Uiyyasathian 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
17 Acom Sornsute 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ๋Janes, Gavin W. 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
36 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 กำจัด มงคลกุล 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 Yeshey Penjor 1
41 วินัย งามแสง 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 Phiriyatorn Suwanmala 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Thada Jirajaras 1
49 เอกชัย อดุลยธรรม 1
50 Varunee Padmasankh 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 Chanthana Nainiran 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 Rajalida Lipikorn 1
61 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุมา เมืองใย 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 กระมล ทองธรรมชาติ 1
70 Suchin Arunsawatwong 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 อวย เกตุสิงห์ 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 ประธาน ดาบเพชร 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 Punlapa Anusitthakul 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 Jittima Chatchawalsaisin 1
117 Srilert Chotpantarat 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
137 Sumphan Wongseripipatana 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Vanida Chantarateptawan 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 Supa Chantharasakul 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1