ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chonticha Srisawang 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Garnpimol C. Ritthidej 2
4 Jittima Chatchawansaisin 2
5 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
6 สายฝน ควรผดุง 1
7 วาสนา เสียงดัง 1
8 สิริพร สิวราวุฒิ 1
9 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
10 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
11 สมพร พรมดี 1
12 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 ธวัชชัย สันติสุข 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
20 วัลลภ แย้มเหมือน 1
21 Chanthana Nainiran 1
22 สุวิชา ทองสิมา 1
23 ไววิทย์ พุทธารี 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
31 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 Thada Jirajaras 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
36 Phiriyatorn Suwanmala 1
37 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 Vanida Chantarateptawan 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 Wilai Anomasiri 1
56 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
60 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 คัคนางค์ มณีศรี 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 Punlapa Anusitthakul 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
75 Somying Tumwasorn 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
78 อุทัย บุญประเสริฐ 1
79 Jittima Chatchawalsaisin 1
80 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
81 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
82 วิมล เหมะจันทร 1
83 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
84 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
85 ละอองทิพย์ เหมะ 1
86 Kitpramuk Tantayaporn 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
97 พรรณี กาญจนพลู 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 Sompol Sanguanrungsirikul 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Sumphan Wongseripipatana 1
103 Panee Boonthavi 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 Vimolmas Lipipun 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
120 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
121 Acom Sornsute 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
124 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
125 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
131 Thanathon Sesuk 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 Pantharee Boonsatorn 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 Yeshey Penjor 1
146 วินัย งามแสง 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 Chayaporn Supachartwong 1
149 Kasidit Nootong 1
150 Anawatch Mitpratan 1
151 สิทธิพร แอกทอง 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
154 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
155 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1