ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Phanphen Wattanaarsakit
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Garnpimol C. Ritthidej 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Walaisiri Muangsiri 2
4 Chonticha Srisawang 2
5 Chayaporn Supachartwong 1
6 Kasidit Nootong 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 Anawatch Mitpratan 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 วินัย งามแสง 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 ๋Janes, Gavin W. 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 Acom Sornsute 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 Yeshey Penjor 1
39 รุ่งราวี ทองกันยา 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 Thada Jirajaras 1
50 เอกชัย อดุลยธรรม 1
51 Phiriyatorn Suwanmala 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 Chanthana Nainiran 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 Thanathon Sesuk 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
97 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 สมพร พรมดี 1
108 ธวัชชัย สันติสุข 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 Punlapa Anusitthakul 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Phamaceutical Science 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 Jittima Chatchawalsaisin 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 บรรจง คณะวรรณ 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Ampa Luiengpirom 1
128 Sompol Sanguanrungsirikul 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1