ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pawitra Pulbutr
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปวิตรา พูลบุตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรเพื่อป้องกันฟันผุ
4 ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของสาร epigallocathechin gallate (EGCG) ต่อการสลายไขมันในเซลล์ไขมันของหนูขาว
8 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและไลปิดเปอร์ออกซิเดชั่นของสารไซโคลอัลลิอิน
9 Different lipolytic response to (-)-epigallocatechin-3-gallate in adipocytes derived from normal diet-fed rats and high fat diet-fed rats
10 ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดและการสลายไขมันจากเซลล์ไขมันของหนูขาว
11 ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดและการสลายไขมันจากเซลล์ไขมันของหนูขาว
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Lipolytic Effects of Zingerone in Adipocytes Isolated from Normal Diet-Fed Rats and High Fat Diet-Fed Rats
15 Different lipolytic response to (-)-epigallocatechin-3-gallate in adipocytes derived from normal diet-fed rats and high fat diet-fed rats
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 ผลของสาร genistein และ daidzein ต่อการสลายไขมันของเซลล์ในไขมันจากหนูขาว
18 Lipolytic effects of genistein and daidzein in adipocytes derived from normal diet-fed rats and high fat diet-fed rats
19 ยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2: ยากระตุ้นรีเซปเตอร์ของ glucagon-like peptide-1 และยายับยั้งเอนไซม์ dipeptidyl peptidase-4
20 ยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2: ยากระตุ้นรีเซปเตอร์ของ glucagon-like peptide-1 และยายับยั้งเอนไซม์ dipeptidyl peptidase-4
21 -
ปี พ.ศ. 2551
22 Lipolytic effects of zingerone in adipocytes isolated from normal Diet-fed rats and high fat Diet-fed rats
23 Quality of life and compliance among type diabetic patients
24 -
ปี พ.ศ. 2549
25 Lipolytic effects of genistein and daidzein in adipocytes derived from normal diet-fed rats and high fat diet-fed rats
26 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
27 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
28 Anti-implantation effects of indomethacin and celecoxib in rats
29 -
ปี พ.ศ. 2544
30 ผลการคุมกำเนิดภายหลังการร่วมเพศของ cyclooxygenase inhibitors ในหนูขาว