ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Paweena Uppanan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปวีณา อุปนันต์ 22
2 วนิดา จันทร์วิกูล 17
3 Wanida Janvikul 17
4 สิริพร โตนดแก้ว 8
5 Siriporn Tanodekaew 8
6 Patcharee Ngamviriyavong 7
7 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 7
8 Somruethai Channasanon 7
9 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 7
10 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 7
11 Boonlom Thavornyutikarn 7
12 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 7
13 Wasana Kosorn 6
14 วาสนา โคสอน 6
15 ปริยดา ตั๋นจักร 4
16 Pariyada Tanjak 4
17 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
18 Pawadee Methacanon 2
19 ขจี ปิลกศิริ 2
20 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
21 ฤทธิกร ชายน้อย 2
22 Preeyapan Meesap 2
23 Rittikorn Chainoy 2
24 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
25 Metha Rutnakornpituk 1
26 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
27 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
28 Apiwat Kadnaim 1
29 วิจิตร ธรานนท์ 1
30 พล พลเสน 1
31 รุจิพร ประทีปเสน 1
32 Kriskrai Sitthiseripratip 1
33 Rujiporn Prateepasen 1
34 Duangporn Phulsuksombati 1
35 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
36 Kongkiat Kongsuwan 1
37 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
38 อนุภาพ อีซา 1
39 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
40 เบญจารี พุ่มศิริ 1
41 Benjaree Phumsiri 1
42 Sukitaya Veeranondha 1
43 นพดล แสงจันทร์ 1
44 Noppadon Sangjun 1
45 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
46 เซอิชิ ไอบะ 1
47 Seiichi Aiba 1
48 นภดล แสงจันทร์ 1
49 Wichit Tharanon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 2
8 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Synthesis of GTMAC modified chitin–PAA gel and evaluation of its biological properties
ปี พ.ศ. 2553
2 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
4 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
5 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
ปี พ.ศ. 2552
6 EFFECT OF QUATERNARY AMMONIUM MODIFIED CHITIN-PAA GELS ON HUMAN DERMAL FIBROBLAST CULTURED IN THREE-DIMENSIONAL COLLAGEN GEL
7 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
8 EFFECTS OF ENVIRONMENTAL pH AND MW OF CHITOSAN SALTS ON THEIR BIOLOGICAL PROPERTIES
9 In Vitro and In Vivo Evaluations of Oligochitosan Salt-Based Gels for Wound Healing
10 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE/OLIGOCHITOSAN/AMINO ACID HYDROGEL
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
12 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
13 Study on Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Water-Soluble Chitosan Salts
14 Synthesis and Characterization of Amino Acid Modified Chitooloigosaccharidees
ปี พ.ศ. 2550
15 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
16 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
17 Study on Antimicrobial Activities of Quaternary Ammonium Modified Chitin-PAA Gels
18 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies
19 Xylan/Polyvinyl alcohol blend and its performance as hydrogel
ปี พ.ศ. 2548
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
21 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2547
22 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์