ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pawadee Methacanon
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาวดี เมธะคานนท์ 38
2 Poonsuk Prasertsan 6
3 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 5
4 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
5 Temsiri Wangtaveesab 4
6 Varawut Tangpasuthadol 4
7 Supalak Sattayasamitsathit 4
8 เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ 3
9 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 3
10 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 3
11 นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 3
12 วรธรรม อุ่นจิตติชัย 3
13 Kongkiat Kongsuwan 3
14 Chaiyaporn Pomchaitaward 3
15 ชัยพร พรหมชัยธวัช 3
16 Nukul Euaphantasate 3
17 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 3
18 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 3
19 อุบลรัตน์ วีระวัฒน์โสภณ 3
20 กัญญวิมว์ กีรติกร 3
21 Oraphin Chaikumpollert 3
22 Kanyawim Kirtikara 3
23 Ubolrat Weerawatsophon 3
24 ศิริพร หมาดหล้า 3
25 Chureerat Prahsarn 2
26 นรรจพร เรืองไพศาล 2
27 จุรีรัตน์ ประสาร 2
28 Nispa Seetapan 2
29 Apichat Upaichit 2
30 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
31 นิสภา ศีตะปันย์ 2
32 Thanawadee Leejarkpai 2
33 Vittaya Punsuvon 2
34 Kemarajt Kemavongse 2
35 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
36 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
37 ปวีณา อุปนันต์ 2
38 Paweena Uppanan 2
39 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 2
40 Voratham Oonjittichai 2
41 Saranya Jongaroontaprangsee 2
42 Watcharee Tritrong 2
43 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
44 สุวิทย์ เอื้อโสภณ 2
45 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
46 Malinee Prasitsilp 2
47 Wongsapat Chokanaporn 2
48 Sakamon Devahastin 2
49 นภาพร เชี่ยวชาญ 2
50 ศรัณยา จงอรุณทัพรังษี 2
51 Naphaporn Chiewchan 2
52 Krisda Suchiva 2
53 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 2
54 วัชรี ตริตรอง 2
55 กฤษฎา สุชีวะ 2
56 Nanjaporn Roungpaisan 1
57 ธิดารัตน์ มากมูล 1
58 Thidarat Makmoon 1
59 P. Lekpittaya 1
60 Thanawit Pothsree 1
61 Wonnop Visessanguan 1
62 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
63 จรรยา ภัทรอาชาชัย 1
64 M. Thainthongdee 1
65 Paveena Prachayawasin 1
66 Proyphon Lertwanawatana 1
67 Junya Pattaraarchachai 1
68 Suvit Uasopon 1
69 ปาวีณา ปรัชญาวศิน 1
70 ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา 1
71 D.T. Bergado 1
72 Aran H-Kittikun 1
73 Suppasil Maneerat 1
74 Nanjaporn Sumransin 1
75 Paweena Dikit 1
76 Anchaliya Tongsri 1
77 Boonlom Thavornyutikarn 1
78 พล พลเสน 1
79 Suvit Ausopron 1
80 สิรินาถ เดชพรหม 1
81 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
82 วนิดา จันทร์วิกูล 1
83 Siriporn Tanodekaew 1
84 Wanida Janvikul 1
85 สิริพร โตนดแก้ว 1
86 Sirinart Detchprohm 1
87 อัญชลิยา ธงศรี 1
88 Chaiwut Gamonpilas 1
89 Waranit Pongjaruvat 1
90 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
91 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
92 Nutthawee Thamjedsada 1
93 จันทรา งามวิริยะวงศ์ชัย 1
94 Jantra Ngamviriyawongchai 1
95 Woratham Oonjittichai 1
96 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 3
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 6
7 2547 6
8 2546 3
9 2545 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Statistical optimization for simutaneous production of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol using crude glycerol by newly bacterial isolate
2 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
3 การดัดแปรแผ่นใยแบบถักสานที่มีอายุการใช้งานจำกัดจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานควบคุมการกัดเซาะและงานเสริมกำลังให้แก่ดิน
4 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 Optimum Conditions for Selective Separation of Kraft Lignin
6 Characterization of an unexpected bioemulsifier from spent yeast obtained from Thai traditional liquor distillation
7 Properties and potentail application of the selected natural fibers as limited life geotextiles
ปี พ.ศ. 2551
8 เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
9 การแยก คัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
10 Poly-beta-hydroxyalkanoate production by halotolerant Rhodobacter sphaeroides U7
11 พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว
12 Moisture sorptions characteristic and their relative properties of thermoplastic starch/linear low density polyethylene films for food packaging
ปี พ.ศ. 2550
13 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
14 แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุจากธรรมชาติ
15 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
16 Hydration properties of dietary fiber powder from cabbage by-products
17 Effects of Drying Temperature and Particle Size on Hydration Properties of Dietary Fiber Powder from Lime and Cabbage By-products
18 Effect of co-substrate on production of poly-b-hydroxybutyrate (PHB) and copolymer PHBV from newly identified mutant Rhodobacter sphaeroides U7 cultivated under
ปี พ.ศ. 2549
19 กาวลิกนิน-ไคโตซาน: กาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20 แม่แบบชั่วคราวจากไคโตซานที่เชื่อมขวางได้ด้วยแสงสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
21 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
22 Isolation and Selection of Microorganism enable to produce 1,3-Propanediol from Glycerol residues of Biodiesel Production
ปี พ.ศ. 2548
23 การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
24 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
25 Bioactive fungi-derived exopolysaccharides and their potential as wound dressing material
26 สมบัติของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดผลิตจากกาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
27 UV- Crosslinkable Chitosan Scaffold for Tissue Engineering
28 Structural elucidation of bioactive fungi-derived polymers
ปี พ.ศ. 2547
29 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
30 Factors influencing pore formation in chitosan temporary scaffolds
31 Fractionation of Thai Rice Straw by Steam Explosion
32 Characterization of biocompatible fungi-derived polymers that induce IL-8 production
33 Structural elucidation of hemicelluloses from Vetiver grass
34 Photocrosslinkable chitosan as a scaffold for tissue engineering
ปี พ.ศ. 2546
35 การสกัดแยกและวิเคราะห์เฮมิเซลลูโลสจากหญ้าแฝก
36 Isolation and structural characterisation of hemicelluloses extracted from Vetiver grass; II: Optimum condition for extraction
37 Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution
ปี พ.ศ. 2545
38 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
39 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน