ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pantharee Boonsatorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Varunee Padmasankh 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
4 Vanida Chantarateptawan 1
5 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
6 กาญจนา แก้วเทพ 1
7 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
8 ศิริชัย ศิริกายะ 1
9 Srilert Chotpantarat 1
10 Wilai Anomasiri 1
11 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
12 วัฒนชัย สมิทธากร 1
13 Kittisak Likhitwitayawuid 1
14 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
15 Sumphan Wongseripipatana 1
16 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
17 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
18 Chalermpol Leevailoj 1
19 Jaitip Paiboon 1
20 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
21 Boonchai Sangpetngam 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 วิไล ชินธเนศ 1
29 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
31 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
32 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
33 Panee Boonthavi 1
34 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
37 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
38 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 พรรณี กาญจนพลู 1
41 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
47 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
48 ชอุ่ม มลิลา 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 กำจัด มงคลกุล 1
51 Yeshey Penjor 1
52 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
53 รุ่งราวี ทองกันยา 1
54 สุมิตรา พูลทอง 1
55 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
56 ๋Janes, Gavin W. 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 วิมล เหมะจันทร 1
59 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
62 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
63 มยุรี ตันติสิระ 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 Vimolmas Lipipun 1
66 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
67 บรรจง คณะวรรณ 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 Puttipongse Varavudhi 1
70 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
71 ละอองทิพย์ เหมะ 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 Naiyana Chaiyabutr 1
74 Ampa Luiengpirom 1
75 Kitpramuk Tantayaporn 1
76 Garnpimol C. Ritthidej 1
77 คัคนางค์ มณีศรี 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 Acom Sornsute 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
83 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
86 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
87 สมชัย วัฒนการุณ 1
88 Thanathon Sesuk 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
96 Waraporn Siriterm 1
97 วินัย งามแสง 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
105 Chonticha Srisawang 1
106 Kasidit Nootong 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
109 Chayaporn Supachartwong 1
110 สิทธิพร แอกทอง 1
111 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 Suchin Arunsawatwong 1
114 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
115 สิริพร สิวราวุฒิ 1
116 สมพร พรมดี 1
117 สุวิชา ทองสิมา 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 วัลลภ แย้มเหมือน 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
136 ประธาน ดาบเพชร 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
139 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 Thada Jirajaras 1
142 Rajalida Lipikorn 1
143 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
144 ไววิทย์ พุทธารี 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 Pornpimol Muanjai 1
147 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
148 เอกชัย อดุลยธรรม 1
149 Walaisiri Muangsiri 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Analyse des publireportages dans les magazines feminins Français