ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pantharee Boonsatorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Varunee Padmasankh 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 Kittisak Likhitwitayawuid 1
4 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
5 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
6 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
7 วัฒนชัย สมิทธากร 1
8 Wilai Anomasiri 1
9 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
10 Sumphan Wongseripipatana 1
11 Jaitip Paiboon 1
12 Garnpimol C. Ritthidej 1
13 มยุรี ตันติสิระ 1
14 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
15 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
19 Supa Chantharasakul 1
20 Panee Boonthavi 1
21 Vanida Chantarateptawan 1
22 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
23 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
24 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
26 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
28 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
29 Boonchai Sangpetngam 1
30 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
35 Srilert Chotpantarat 1
36 Chalermpol Leevailoj 1
37 ศิริชัย ศิริกายะ 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 บรรจง คณะวรรณ 1
40 รุ่งราวี ทองกันยา 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 Yeshey Penjor 1
43 สุมิตรา พูลทอง 1
44 ๋Janes, Gavin W. 1
45 ชอุ่ม มลิลา 1
46 ประคอง ชอบเสียง 1
47 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
48 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
49 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
50 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
51 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
52 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
53 วินัย งามแสง 1
54 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
55 Phanphen Wattanaarsakit 1
56 นภสร โกวรรธนะกุล 1
57 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
58 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
59 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
60 Puttipongse Varavudhi 1
61 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
62 Naiyana Chaiyabutr 1
63 Kitpramuk Tantayaporn 1
64 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
65 Sompol Sanguanrungsirikul 1
66 Ampa Luiengpirom 1
67 ละอองทิพย์ เหมะ 1
68 วิมล เหมะจันทร 1
69 สุมา เมืองใย 1
70 Chakkaphan Sutthirat 1
71 พรรณี กาญจนพลู 1
72 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
73 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
74 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
75 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
76 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
77 Somying Tumwasorn 1
78 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
79 Thanathon Sesuk 1
80 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 กระมล ทองธรรมชาติ 1
83 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
84 สมชัย วัฒนการุณ 1
85 ศุกันยา ห้วยผัด 1
86 สุวดี ยาป่าคาย 1
87 Suchin Arunsawatwong 1
88 กมลชนก ยวดยง 1
89 อวย เกตุสิงห์ 1
90 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
93 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
94 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
95 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
96 Acom Sornsute 1
97 Chayaporn Supachartwong 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 สิทธิพร แอกทอง 1
101 Jittima Chatchawansaisin 1
102 Chonticha Srisawang 1
103 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
104 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
105 Waraporn Siriterm 1
106 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
107 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
108 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
109 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
110 Chariya Uiyyasathian 1
111 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
112 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 Thada Jirajaras 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
118 ธวัชชัย สันติสุข 1
119 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 สำเริง แย้มโสภี 1
122 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
124 คัคนางค์ มณีศรี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
128 วิไล ชินธเนศ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
131 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
132 สุวิชา ทองสิมา 1
133 สมพร พรมดี 1
134 Pornpimol Muanjai 1
135 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
136 ไววิทย์ พุทธารี 1
137 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
138 Walaisiri Muangsiri 1
139 Rajalida Lipikorn 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
142 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
143 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
144 สายฝน ควรผดุง 1
145 สิริพร สิวราวุฒิ 1
146 วาสนา เสียงดัง 1
147 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
148 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
149 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Analyse des publireportages dans les magazines feminins Français