ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Pantharee Boonsatorn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 Varunee Padmasankh 2
3 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
4 Thanathon Sesuk 1
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
7 กระมล ทองธรรมชาติ 1
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 ศุกันยา ห้วยผัด 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 Acom Sornsute 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 สิทธิพร แอกทอง 1
27 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
28 Jittima Chatchawansaisin 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 Thada Jirajaras 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 คัคนางค์ มณีศรี 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 อุทัย บุญประเสริฐ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 วิไล ชินธเนศ 1
57 สำเริง แย้มโสภี 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 Rajalida Lipikorn 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
79 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
84 Wilai Anomasiri 1
85 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 Sumphan Wongseripipatana 1
88 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 Panee Boonthavi 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
96 Vanida Chantarateptawan 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 Boonchai Sangpetngam 1
106 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 กาญจนา แก้วเทพ 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
115 ๋Janes, Gavin W. 1
116 สุมิตรา พูลทอง 1
117 รุ่งราวี ทองกันยา 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 Yeshey Penjor 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 วินัย งามแสง 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 นภสร โกวรรธนะกุล 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
143 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Analyse des publireportages dans les magazines feminins Français