ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Panee Boonthavi
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
4 Chonticha Srisawang 1
5 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
6 Phanphen Wattanaarsakit 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
10 วินัย งามแสง 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 Kasidit Nootong 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 กำจัด มงคลกุล 1
21 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 Yeshey Penjor 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 ประคอง ชอบเสียง 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 Thada Jirajaras 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 กมลชนก ยวดยง 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 เอกชัย อดุลยธรรม 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 Suchin Arunsawatwong 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 Thanathon Sesuk 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 สุวดี ยาป่าคาย 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
76 ละอองทิพย์ เหมะ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
78 อุทัย บุญประเสริฐ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 วิไล ชินธเนศ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
82 คัคนางค์ มณีศรี 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 สายฝน ควรผดุง 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 วาสนา เสียงดัง 1
100 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
101 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
102 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
103 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
104 สมพร พรมดี 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
109 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 วัลลภ แย้มเหมือน 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 Naiyana Chaiyabutr 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
133 Kittisak Likhitwitayawuid 1
134 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 Srilert Chotpantarat 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
140 Chalermpol Leevailoj 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2502 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2502
2 William Wordsworth : a study of his poetry of the period 1798-1808