ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nuwong Chollacoop
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุวงศ์ ชลคุป 38
2 Subongkoj Topaiboul 20
3 สุบงกช โตไพบูลย์ 19
4 เกียรติก้อง สุวรรณกิจ 8
5 Kiatkong Suwannakit 7
6 ชไมพร สุขแจ่มศรี 7
7 Chamaiporn Sukjamsri 7
8 Teerapong Baitiang 7
9 ธีรพงษ์ บ่ายเที่ยง 7
10 ธนากร ด้วงมุขพะเนา 6
11 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 5
12 Chinda Charoenphonphanich 5
13 Vituruch Goodwin 3
14 มงคล คณานนท์ 3
15 Mongkon Kananont 3
16 Buppa Puttasawat 2
17 Parncheewa Udomsap 2
18 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 2
19 Pawnprapa Krasae 2
20 Upadrasta Ramamurty 2
21 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 2
22 อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม 2
23 ศักดา ธงชาย 2
24 วิทูรัช กู๊ดวิน 2
25 Apichart Suppapitnarm 2
26 Sakda Thongchai 2
27 Takeyuki Kamimoto 2
28 Siwapol Wuttipongprasert 2
29 Peerawat Saisirirat 1
30 Tuenjai Fukuda 1
31 S. Topaiboul 1
32 U. Ramamurty 1
33 Sittha Sukkasi 1
34 Atsushi Fukuda 1
35 A.P. Alur 1
36 พงษ์ศักดิ์ พรหมกร 1
37 Samai Jai-In 1
38 Teerapatr Srinorakutara 1
39 Pongsak Prommakorn 1
40 L. Li 1
41 K.S. Kumar 1
42 A. Gouldstone 1
43 Nicha Thongket 1
44 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 1
45 Boonyawan Yoosuk 1
46 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 1
47 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 1
48 ธีรภัทร ศรีนรคุตร 1
49 Toshihiro Hirotsu 1
50 Andrew Gouldstone 1
51 Salmon Kalkhoran 1
52 Wyn Ellis 1
53 สิทธา สุขกสิ 1
54 Simon Grimley 1
55 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 1
56 Sharvan Kumar 1
57 Ukrit Sahapatsombat 1
58 สมัย ใจอินทร์ 1
59 Hidenori Kosaka 1
60 Raksit Thitipatanapong 1
61 รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ 1
62 Manida Tongroon 1
63 Anchalee Manonukul 1
64 Attaya Dechatirachon 1
65 มานิดา ทองรุณ 1
66 Tanakorn Doungmukpanao 1
67 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
68 นิชา ทองเกตุ 1
69 Hedinori Kosaka 1
70 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
71 Ekkarut Viyanit 1
72 Kunio Takahashi 1
73 Khemmachat Rungsawat 1
74 Piyaboot Ornman 1
75 Oychai Tongcher 1
76 Kuljira Sujirote 1
77 ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ 1
78 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
79 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
80 Siriluck Nivitchanyong 1
81 Kannigar Dateraksa 1
82 สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 1
83 Somsak Supasitmongkol 1
84 อ้อยใจ ทองเฌอ 1
85 Kittinan Annanon 1
86 อัญชลี มโนนุกุล 1
87 Busayawan Ariyatum 1
88 บุษยวรรณ อาริยธรรม 1
89 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 8
3 2552 11
4 2551 13
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Scenario Analyses of Road Transport Energy Demand: A Case Study of Ethanol as a Diesel Substitute in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
2 Simulation of Deformation Fields underneath Vickers Indenter: Effects of Power-Law Plasticity
3 Biodiesel as a Lubricity Additive for Ultra Low Sulfur Diesel
4 Challenges and considerations for planning toward sustainable biodiesel development in developing countries: Lessons from the Greater Mekong Subregion
5 Three-dimensional simulation of deformation fields underneath vickers indenter: effects of power-law plasticity
6 EFFECTS OF PLASTIC ANISOTROPY AND HARDENING ON INDENTATION MODULUS OF THIN FILMS
7 Waste shells of mollusk and egg as biodiesel production catalysts
8 Assessment of Neat Palm Biodiesel on Common Rail Vehicles Operated in 60,000-km Real Driving Condition
9 Effect of Ethanol Concentration of Gasohol on Lean Flammability Limit in Direct-Injection Stratified Charge Engine
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการรับจ้างวิจัยจาก NEDO เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย เฟส 2
11 Microstructural simulation of three-point bending test with pre-crack: Effect of sample size and loading configuration
12 Effect of Antioxidants on the Oxidative Stability of Waste Cooking Oil Based Biodiesel under Different Storage Conditions
13 Effect of Biodiesel Properties on Non-Metallic Parts in Diesel Engine
14 Investigations of Engine Performance, Combustion Characteristics and Emissions of a Direct-Injection Engine Using Neat Biodiesel
15 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
16 Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine Using Pure Biodiesel
17 Investigation of Fuel Spray Characteristics of Palm-Derived Biodiesel
18 Effect of Butanol-Diesel Blends on Performance and Emission of Commonrail Engine
19 ผลกระทบของนํ้ามันไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว : กรณีศึกษาการใช้งานระยะยาว 2,000 ชั่วโมง และการตรวจสอบเครื่องยนต์
20 Feasibility Study of Using High Butanol-Diesel Blends in Commonrail Engine
ปี พ.ศ. 2551
21 วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
22 การศึกษาเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ และการผลิตเอทานอลจากชีวมวล
23 การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ
24 การใช้ไบโอดีเซลที่ได้จากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ เป็นสารเติมแต่ง
25 Development of Biodiesel Farm Truck
26 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย
27 Preliminary Investigation of Cold Flow Improvers for Palm-Derived Biodiesel Blends
28 Effects of Biodiesel and Jatropha oil on Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine
29 Biodiesel as an Alternative Fuel for Direct- Injection Diesel Engine
30 Effects of Biodiesel and Jatropha oil on Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine
31 การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม
32 องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตชุมชน: บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อไบโอดีเซลชุมชน
33 ความเป็นไปได้ในการใช้เอทานอลไร้น้ำเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องยนต์อากาศยานขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
34 สมรรถนะและควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
35 Practical Requirements for Alumina Armor Systems
ปี พ.ศ. 2549
36 Errors in resolved modulus during nano-indentation of hard films on soft substrates: a computational study
37 Robustness of the algorithms for extracting plastic properties from the instrumented sharp indentation data
ปี พ.ศ. 2548
38 Microstructural finite element analysis of Mo-Si-B alloy in high temperature applications