ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nuttaporn Pimpha
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Nuttaporn Pimpha
- Nuttaporn Pimpa
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐพร พิมพะ 22
2 เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล 9
3 Saowaluk Chaleawlert-umpon 9
4 Panya Sunintaboon 5
5 พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ 4
6 Pitt Supaphol 4
7 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
8 วรายุทธ สะโจมแสง 4
9 พิชญ์ ศุภผล 3
10 Pim-on Rujitanaroj 3
11 Supharat Inphonlek 2
12 วฤษสพร มาเย็น 2
13 กฤษณพงศ์ มโนธรรม 2
14 ปราณีต โอปณะโสภิต 2
15 Varissaporn Mayen 2
16 Uracha Ruktanonchai 2
17 พิมพ์อร รุจิธนโรจน์ 2
18 สุวิมล สุรัสโม 2
19 Praneet Opanasopit 2
20 Krissanapong Manotham 2
21 Suvimol Surassmo 2
22 Onanong Nuchuchua 2
23 Warayuth Sajomsang 2
24 Uracha Rungsardthong Ruktanonchai 2
25 Warayuth Sajomsang 2
26 Issara Sramala 2
27 Pattarapond Gonil 2
28 ภัทรพร โกนิล 2
29 Saowaluk Chaleawlert-umpon 2
30 Somsak Saesoo 2
31 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
32 Satit Puttipipatkhachorn 2
33 Nattika Saengkrit 1
34 อภิรักษ์ อภิจรัสกุล 1
35 Yasuhiko Tabata 1
36 Vichayarat Rattanaruengsrikul 1
37 อิศรา สระมาลา 1
38 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
39 Kannikar Juengsuwattananon 1
40 Uracha Rungsardthong Ruktanonchai 1
41 วราพร รักขิตะวัฒนา 1
42 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
43 Apirak Apijaraskul 1
44 Tewin Tencomnao 1
45 Varaporn Rakkhithawatthana 1
46 ประภาวดี เอกวงศ์ 1
47 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธ์ 1
48 โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 1
49 วิโรจน์ไววานิชกิจ 1
50 Mongkol Sukwattanasinitt 1
51 Pattarapond Gonil 1
52 Vanida Buasorn 1
53 Amornpun Sereemaspun 1
54 Chonticha Rattanarungchai 1
55 Sadao Matsuzawa 1
56 Viroj Wiwanitkit 1
57 Prapawadee Ekawong 1
58 Rojrit Rojanathanes 1
59 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 1
60 Tsutomu Hirakawa 1
61 จามร เชวงกิจวณิช 1
62 Chamorn Chawengkijwanich 1
63 Nobuaki Negishi 1
64 Taizo Sano 1
65 Koiwa, Fumiko 1
66 Somying Boonyawan 1
67 Panithan Boonsong 1
68 ณัฎฐพร พิมพะ 1
69 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
70 ปณิธาน บุญส่ง 1
71 สมหญิง บุญวรรณ 1
72 อุศนา สุคนธ์พานิช 1
73 Echavia, Glory-Rose Mangat 1
74 Supawan Tantayanon 1
75 Nuttapol Chruewkamlow 1
76 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
77 Watchara Kasinrerk 1
78 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
79 Onanong Nuchuchua 1
80 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
81 Chakrit Thammawong 1
82 Frank W. Harris 1
83 Pakorn Opaprakasit 1
84 Paiboon Sreearunothai 1
85 Atitsa Petchsuk 1
86 Pramuan Tangboriboonrat 1
87 Somsak Saesoo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 5
3 2553 5
4 2552 4
5 2551 4
6 2550 1
7 2547 1
8 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Preparation and characterizations of naproxen-loaded magnetic nanoparticles coated with PLA-g-chitosan copolymer
2 Morphology-controlled magnetite nanoclusters via polyethyleneimine-mediated solvothermal process
3 Core/shell polymethyl methacrylate/polyethyleneimine particles incorporating large amounts of iron oxide nanoparticles prepared by emulsifier-free emulsion polymerization
4 Photocatalytic detoxification of aqueous organophosphorus by TiO2 immobilized silica gel
5 Preparation of magnetic polymer microspheres with reactive epoxide functional groups for direct immobilization of antibody
ปี พ.ศ. 2554
6 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
7 Preparation of anti-CD4 monoclonal antibody-conjugated magnetic poly(glycidyl methacrylate) particles and their application on CD4+ lymphocyte separation
8 Effect of citrate spacer on mucoadhesive properties of a novel water-soluble cationic -cyclodextrin-conjugated chitosan
9 Gold/cationic polymer nano-scaffolds mediated transfection for non-viral gene delivery system
10 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
ปี พ.ศ. 2553
11 Preparation, Characterization, and Antibacterial Properties of Electrospun Polyacrylonitrile Fibrous Membranes Containing Silver Nanoparticles
12 Preparation of Iron Oxide-Entrapped Chitosan Nanoparticles for Stem Cell Labeling
13 Synthesis of poly(methyl methacrylate) core/chitosan-mixed-polyethyleneimine shell nanoparticles and their antibacterial property
14 Gene Delivery efficacy of Polyethyleneimine-introduced Chitosan Shell/ Poly(methyl methacrylate) Core Nanoparticles for Rat Mesenchymal Stem Cells
15 Internalization of Iron Oxide-Entrapped Chitosan Nanoparticles
ปี พ.ศ. 2552
16 การสังเคราะห์และปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตร
17 การออกแบบและพัฒนาระบบนำส่งยีนโดยใช้อนุภาค Amphiphilic Core-shell ขนาดนาโนเมตร
18 Morphology Study of Superparamagnetic Iron Oxide-Chitosan Nanoparticles
19 Development of Gelatin Hydrogel Pads as Antibacterial Wound Dressings
ปี พ.ศ. 2551
20 Preparation of ultrafine TiO2 nanofibers and their application in removal of NOx in air
21 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
22 Gold nanoparticle as an alternative tool for a urine pregnancy test
23 Wound-dressing materials with anti-bacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles
ปี พ.ศ. 2550
24 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
ปี พ.ศ. 2547
25 Synthesis of 4-chloro-2,5-diphenyloxazole derivatives and their copolymers
ปี พ.ศ. 2543
26 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ละลายได้ชนิดใหม่ที่มีสารประกอบเชิงซ้อนซาเลนของโลหะเป็นส่วนประกอบ