ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nusaraporn Kedsomboon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Nusaraporn Kessomboon
- Nussaraporn Kessomboon
- Nusaraporn Kesssomboon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 6
2 Khon Kaen University 3
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
5 นุศราพร เกษมสมบูรณ์ 2
6 Sripen Tantivess 2
7 Chotiros Laongbua 2
8 กรแก้ว จันทภาษา 2
9 International Health Policy Program, Thailand 1
10 รัษวร ใจสะอาด 1
11 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
12 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
13 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
14 ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์ 1
15 ศิริพา อุดมอักษร 1
16 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
17 Kamolnut Muangyim 1
18 ทิพาพร กาญจนราช 1
19 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
20 Siripa Udomaksorn 1
21 Inthrira Kanchanaphibool 1
22 Paithip Luangruangrong 1
23 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
24 Surachat Ngorsuraches 1
25 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
26 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
27 Kunwadee Sripanidkulchai 1
28 Pattapong Kessomboon 1
29 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
30 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
31 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
32 Kornkaew Chantaphasa 1
33 รักษวร ใจสะอาด 1
34 Ruksaworn Chai-saard 1
35 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
36 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
37 โชติรส ละอองบัว 1
38 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
39 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
40 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen Univeristy, Khon Kaen Province 1
41 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
42 Narumit Intoyos 1
43 นาถธิดา วีระปรียากูร 1
44 ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์ 1
45 Natteeda Verapheyakun 1
46 นฤมิตร อินทุยศ 1
47 จ.เชียงราย. โรงพยาบาลแม่สาย 1
48 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
49 นักขัต เสาร์ทอง 1
50 Nagkhat Saothong 1
51 Phatapong Kedsomboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Setting reimbursement prices for pharmaceuticals: Cases of outpatient referral, disability, accident, and emergency for Bangkok-region National Health Security Office
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารคลังเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการจัดการคลังสินค้าโดยคู่ค้าแบบประยุกต์ กรณีศึกษาสถานีอนามัยลูกข่ายโรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2554
3 ต้นทุนประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงในชุมชนกับแบบโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
4 Introducing government use of patents on essential medicines in Thailand, 2006-2007 : Policy analysis with key lessons learned and recommendations
5 การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
6 การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้มีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
ปี พ.ศ. 2549
8 นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2547
9 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย
ปี พ.ศ. 2545
10 ข้อตกลง TRITs : สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ