ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nigel Leslie Hywel-Jones
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 16
2 J. Jennifer Luangsa-ard 10
3 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 8
4 กนกศรี ทัศนาทัย 6
5 มาซาฮิโกะ อิซากะ 6
6 Suchada Mongkolsamrit 6
7 Masahiko Isaka 5
8 Kanoksri Tasanathai 5
9 ธิติยา บุญประเทือง 3
10 Janet Jennifer Luangsa-ard 3
11 Thitiya Boonpratuang 3
12 Gi-Ho Sung 3
13 Dennis E. Desjardin 3
14 Joseph W. Spatafora 3
15 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 2
16 Masahiko Isaka 2
17 Seangaroon Yoiprommarat 2
18 นิเกล เลสลี ไฮเวล-จอนส์ 2
19 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
20 Robert A. Samson 2
21 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 2
22 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 2
23 Rungpet Ridkaew 2
24 Leka Manoch 2
25 A. M. Borman 1
26 S. B. Hong 1
27 R. A. Samson 1
28 Sumalee Supothina 1
29 T. van Doorn 1
30 ไนเจล แอล. ไฮเวล-โจนส์ 1
31 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 1
32 Wilunda Choowong 1
33 ดนญา ธนกิจพิพัฒน 1
34 วิลันดา ชูวงศ์ 1
35 Urarat Srisanoh 1
36 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
37 สุมาลี สุโพธิณะ 1
38 J. Houbraken 1
39 Pranee Rachtawee 1
40 Sarawut Saidaengkham 1
41 Suchada Mongkolsamrit 1
42 สราวุฒิ สายแดงคำ 1
43 Donnaya Thanakitpipattana 1
44 Taridaporn Bunyapaiboonsri  1
45 ปราณี ราชเทวี 1
46 Malipan Sappan 1
47 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
48 พนิดา จีนถนอม 1
49 Punsa Tobwor 1
50 พรรษา ทบวอ 1
51 Malipan Sappan 1
52 Suwanee Chunhametha 1
53 Panida Chinthanom 1
54 Pattama Saisaha 1
55 ปรเมศ รักษาวงศ์ 1
56 Poramate Ruksawong 1
57 Prasat Kittakoop 1
58 Sukitaya Veeranondha 1
59 Sutichai Intamas 1
60 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
61 Ryan M. Kepler 1
62 Joseph F. Bischoff 1
63 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
64 Kamolphan Intereya 1
65 Pitchapa Berkaew 1
66 พิชชาภา เบอรแกว 1
67 Desiree Johnson 1
68 ประสาท กิตตคุปต์ 1
69 Patricia Watts 1
70 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 1
71 สมพร พละสาร 1
72 Somporn Palasarn 1
73 Kanokarn Kocharin 1
74 เลขา มาโนช 1
75 Suparp Artjariyasripong 1
76 Bhushan Shrestha 1
77 Jae-Mo Sung 1
78 Rossukon Thongwichian 1
79 Supakit Wanasith 1
80 ศุภกิจ วนะสิทธิ์ 1
81 รสสุคนธ์ ทองวิเชียร 1
82 Robert Samson 1
83 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 1
12 2543 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Purpureocillium, a new genus for the medically important Paecilomyces lilacinus
2 Samuelsia mundiveteris sp. nov. from Thailand
3 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
4 Ophiocordyceps halabalaensis: a new species of Ophiocordyceps pathogenic to Camponotus gigas in Hala Bala Wildlife Sanctuary, Southern Thailand
5 Isariotins G-J from cultures of the Lepidoptera pathogenic fungus Isaria tenuipes
ปี พ.ศ. 2553
6 Atlas of Invertebrate-Pathogenic Fungi of Thailand v. 3
7 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
ปี พ.ศ. 2552
8 Hopane triterpenes as chemotaxonomic markers for the scale insect pathogens Hypocrella s. lat. and Aschersonia
9 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
10 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
11 A combined ITS rDNA and β-tubulin phylogeny of Thai species of Hypocrella with non-fragmenting ascospores
12 Systematics and evolution of the genus Torrubiella (Hypocreales, Ascomycota)
ปี พ.ศ. 2551
13 Atlas of invertebrate-pathogenic fungi of Thailand v.2
ปี พ.ศ. 2550
14 Atlas of Invertebrate-Pathogenic Fungi of Thailand v. 1
15 Phylogenetic classification of cordyceps and the clavicipitaceous fungi
16 Comparison of the bioactive secondary metabolites from the scale insect pathogens,anamorph Paecilomyces cinnamomeus,and teleomorphTorrubiella luteorostrata
ปี พ.ศ. 2549
17 Workshop Manual on the Collection, Isolation and Taxonomy of Invertebrate-Pathogenic Fungi
ปี พ.ศ. 2548
18 Insect Pathogenic Fungi of Thailand
19 On the relationships of Paecilomyces sect. Isarioidea species
ปี พ.ศ. 2547
20 The polyphyletic nature of Paecilomyces sensu lato based on 18S-generated rDNA phylogeny
21 Thermotolerant and thermoresistant Paecilomyces and its Telemorphic state isolated from Thai forest and Mountain Soils
ปี พ.ศ. 2546
22 Cytotoxicity against insect cells of entomopathogenic fungi of the genera Hypocrella (anamorph Aschersonia): possible agents for biological control
23 New spinose species of Mycena in sections Basipedes and Polyadelphia from Thailand
ปี พ.ศ. 2545
24 An accounting of the worldwide members of Mycena sect. Longisetae
ปี พ.ศ. 2544
25 Collection and Isolation of Named Isolates of Insect Fungi From Thailand
ปี พ.ศ. 2543
26 A new species of Incrustocalyptella from Thailand