ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Nakano S.
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวนันท์ บำเรอราช 6
2 Chairuangsri T. 3
3 นิรมล พัจนสุนทร์ 3
4 ชัญญาวีวร์ ไชยวงศ์ 3
5 ชัญญาวีร์ ไชยวงศ์ 3
6 นิรมล พัจนสุนทร 3
7 George R. 2
8 Perera S. 2
9 Chen X. 2
10 Jonas J. 2
11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
13 Jia H. 2
14 Qiao C. 2
15 Do T. 2
16 Ozaki M. 2
17 Park K. 2
18 Mizoguchi T. 2
19 Lee M. 2
20 Zarnowski T. 2
21 Li Z. 2
22 Abu-Amero K. 2
23 Khaing C. 1
24 Tang G. 1
25 Zenteno J. 1
26 Cha S. 1
27 Fea A. 1
28 Kumar R. 1
29 Lai J. 1
30 Yamashiro K. 1
31 Tantisevi V. 1
32 Kobakhidze N. 1
33 Vijaya L. 1
34 Ramli N. 1
35 Edward D. 1
36 Sohn Y. 1
37 Martinez J. 1
38 Ueno M. 1
39 Wu R. 1
40 Chan A. 1
41 Meng H. 1
42 Fan S. 1
43 Järvelä I. 1
44 Leuenberger E. 1
45 Sugiyama K. 1
46 Wiyogo W. 1
47 Coca-Prados M. 1
48 Makornwattana M. 1
49 Inoue K. 1
50 Trinh T. 1
51 Irkec M. 1
52 De Juan Marcos L. 1
53 SKumar R. 1
54 Thapa S. 1
55 Nilgün Y. 1
56 Salmon J. 1
57 Lamari H. 1
58 Kurimoto Y. 1
59 Schlottmann P. 1
60 Tello C. 1
61 Lerner S. 1
62 Bikbov M. 1
63 Gaston D. 1
64 Vernon S. 1
65 Fang S. 1
66 Xie Z. 1
67 Foo J. 1
68 Reyes R. 1
69 Intakorn P. 1
70 Zhao B. 1
71 Sonsuwan N. 1
72 Leruez S. 1
73 Zhu Z. 1
74 Cheng C. 1
75 Poyarkov N. 1
76 Chen H. 1
77 Che J. 1
78 Yan F. 1
79 Yuan Z. 1
80 Chomdej S. 1
81 Suwannapoom C. 1
82 Murphy R. 1
83 Jia L. 1
84 Nuntarat Charoenkul 1
85 จามร เงินชารี 1
86 Wirostko B. 1
87 ศุภกาพันธุ์ รัตนมณีฉัตร 1
88 Thomas S. 1
89 Kappelgaard P. 1
90 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
91 Moghimi S. 1
92 Ideta R. 1
93 Bach-Holm D. 1
94 Bond, Francis 1
95 Yip L. 1
96 Tanaka, Takaaki 1
97 Sang J. 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Education 1
99 Martinez, David 1
100 Greer W. 1
101 Baldwin, Timothy 1
102 Bedard K. 1
103 Fujita, Sanae 1
104 Pakravan M. 1
105 Cherecheanu A. 1
106 Wong H. 1
107 Liu X. 1
108 Khor C. 1
109 Huang L. 1
110 Daopiset S. 1
111 De Melo M. 1
112 Nguyen T. 1
113 Kim C. 1
114 Yottawee N. 1
115 Nakano M. 1
116 Xu L. 1
117 Yang Z. 1
118 Azhany Y. 1
119 Dao T. 1
120 SChan A. 1
121 Zhang H. 1
122 Duvesh R. 1
123 Wang Y. 1
124 Nongpiur M. 1
125 Jalayondeja W. 1
126 Chen L. 1
127 Liu Y. 1
128 Wiengmoon A. 1
129 Van Dyke M.K. 1
130 Tabagari S. 1
131 Pircon J.-Y. 1
132 Reynier P. 1
133 Moungthong G. 1
134 Chichua G. 1
135 Pearce J. 1
136 Hausdorff W.P. 1
137 Ponngeon O. 1
138 Wang H. 1
139 Chaunchaiyakul R. 1
140 Sakai H. 1
141 Lumlertgul D. 1
142 Pathanapitoon K. 1
143 Vareesangthip K. 1
144 Tran T. 1
145 Aung T. 1
146 Ikeda Y. 1
147 Prakadeeswari G. 1
148 Vijayan S. 1
149 Bailey J. 1
150 Sarangapani S. 1
151 Mohamed-Noor J. 1
152 Aung Y. 1
153 Kitnarong N. 1
154 Wanichwecharungruang B. 1
155 Hauser M. 1
156 Husain R. 1
157 Kang J. 1
158 Manabe S. 1
159 Su D. 1
160 Kazama S. 1
161 Goh D. 1
162 Hayashi K. 1
163 Jap A. 1
164 Nelson S. 1
165 Baskaran M. 1
166 Mori K. 1
167 Awadalla M. 1
168 Ayub H. 1
169 Akhtar F. 1
170 Igo R. 1
171 Thorleifsson G. 1
172 Tam P. 1
173 Perez-Grossmann R. 1
174 Day A. 1
175 Schlötzer-Schrehardt U. 1
176 Micheal S. 1
177 Haripriya A. 1
178 Orr A. 1
179 Luu T. 1
180 Burdon K. 1
181 Dada T. 1
182 Astakhov Y. 1
183 Chew P. 1
184 Williams S. 1
185 Aljasim L. 1
186 Yong V. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 6
3 2557 2
4 2555 1
5 2554 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2546 1
9 2545 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci
ปี พ.ศ. 2559
2 Effects of Si on microstructure and phase transformation at elevated temperatures in ferritic white cast irons
3 Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci for primary angle closure glaucoma
4 Recovery of indium and gallium from synthetic leach solution of zinc refinery residues using synergistic solvent extraction with LIX 63 and Versatic 10 acid
5 Red River barrier and Pleistocene climatic fluctuations shaped the genetic structure of Microhyla fissipes complex (Anura: Microhylidae) in southern China and Indochina
6 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อส่วนประกอบของร่างกาย ระดับน้ำตามในเลือด ความดันโลหิตและสมรรถภาพของหัวใจและหายใจในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
7 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเดินเร็วต่อระดับน้ำตาลในเลือด และสมรรถภาพของหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ใหญ่ ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
8 Haemophilus influenzae type b as an important cause of culture-positive acute otitis media in young children in Thailand: A tympanocentesis-based, multi-center, cross-sectional study
9 A STUDY OF THE COMPETENCY OF SECONDARY SCHOOL DIRECTORS UNDER THE JURISDICTION OF PHNOM PENH MUNICIPAL DEPARTMENT OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT, THE KINGDOM OF CAMBODIA
ปี พ.ศ. 2555
10 The role of surface grinding, intermetallic precipitates and halide ions on zinc deposition and adhesion on aluminium cathode in zinc electrowinning
ปี พ.ศ. 2554
11 Home-based walking program increases leg muscle strength in hemodialysis patients
12 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มโปรตีนและเส้นใยในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสด
ปี พ.ศ. 2551
13 MRD-based word sense disambiguation : further extending lesk
ปี พ.ศ. 2550
14 การประเมินการสัมผัสฝุ่นจากกากชานอ้อยในสภาวะต่างๆ ของคนงานโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย
15 อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2546
16 แนวโน้มของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
17 การตอบสนองสารกระตุ้นภูมิแพ้จากยางธรรมชาติ: การศึกษาทางระบาดวิทยาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค Silicosis และโรคทางเดินหายใจที่สัมผัสกับฝุ่นหิน