ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Naiyana Chaiyabutr
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ampa Luiengpirom 2
2 Puttipongse Varavudhi 2
3 Kasidit Nootong 1
4 Anawatch Mitpratan 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 Acom Sornsute 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 Chonticha Srisawang 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
22 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 Yeshey Penjor 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 วินัย งามแสง 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 Pornpimol Muanjai 1
41 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
42 ไววิทย์ พุทธารี 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Walaisiri Muangsiri 1
48 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 Thada Jirajaras 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
65 สมชัย วัฒนการุณ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 อุทัย บุญประเสริฐ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 บรรจง คณะวรรณ 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 มยุรี ตันติสิระ 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 ละอองทิพย์ เหมะ 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Garnpimol C. Ritthidej 1
145 Supa Chantharasakul 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 Chakkaphan Sutthirat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
ผลงานวิจัย