ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Naiyana Chaiyabutr
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ampa Luiengpirom 2
2 Puttipongse Varavudhi 2
3 ประธาน ดาบเพชร 1
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 Thada Jirajaras 1
6 อวย เกตุสิงห์ 1
7 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 กมลชนก ยวดยง 1
12 Walaisiri Muangsiri 1
13 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
14 ไววิทย์ พุทธารี 1
15 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
16 Pornpimol Muanjai 1
17 Varunee Padmasankh 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
25 Acom Sornsute 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 Chariya Uiyyasathian 1
28 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
29 Pantharee Boonsatorn 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
34 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
35 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
36 ศุกันยา ห้วยผัด 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
41 Somying Tumwasorn 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
43 อุทัย บุญประเสริฐ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 วิไล ชินธเนศ 1
48 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
54 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 คัคนางค์ มณีศรี 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 สมพร พรมดี 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 สายฝน ควรผดุง 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Garnpimol C. Ritthidej 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 Panee Boonthavi 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Kitpramuk Tantayaporn 1
89 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 ศิริชัย ศิริกายะ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 Jaitip Paiboon 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 Chonticha Srisawang 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 วินัย งามแสง 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 Phanphen Wattanaarsakit 1
123 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 Kasidit Nootong 1
126 Waraporn Siriterm 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 Yeshey Penjor 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2530 1
ผลงานวิจัย