ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Mongkol Sukwattanasinitt
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Mongkol Sukwattnasinitt
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paitoon Rashatasakhon 10
2 Sumrit Wacharasindhu 7
3 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 6
4 Thawatchai Tuntulani 6
5 Anawat Ajavakom 6
6 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 4
7 Bongkot Pipoosananakaton 4
8 Nongnuj Jaiboon 3
9 Anupat Potisatityuenyong 2
10 Jasuma Boonyiseng 2
11 Chaiwat Phollookin 2
12 Panithan Boonsong 2
13 Suriyakamon Montha 2
14 Arisa Jaiyu 2
15 Rojrit Rojanathanes 2
16 สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ 2
17 Arpornrat Nanatalaksakul 1
18 Akachai Khumsri 1
19 Yongsak Sritana-anant 1
20 Thirawat Sirijindalert 1
21 Rath Pichyangura 1
22 Wasinee Prakobkij 1
23 Nattaporn Kimpitak 1
24 Pimpimon Anekthirakun 1
25 Krumsri, Akachai 1
26 Niamnont, Nakorn 1
27 Hathairat Ungtaworndee 1
28 Rashatasakhon, Paitoon 1
29 Thayumanavan, S. 1
30 Rattana Miphokasap 1
31 Apichat Imyim 1
32 Trakool Kumchoo 1
33 Thoedtoon Champaiboon 1
34 Thitima Maneekul 1
35 Hunsa Punnapayak 1
36 Aimjit Somboot 1
37 Nopparat Thavornsin 1
38 Sansanee Boonchit 1
39 Rungnapha Pimsen 1
40 Manutchanok Boonsri 1
41 Suricha Pumtang 1
42 Siripornnoppakhun, Warathip 1
43 Chotirot Jornjangjun 1
44 Hunsa Punapayuk 1
45 Krissana Auynirundronkul 1
46 Pharkphoom Auttapornpitak 1
47 Warathip Siripornnoppakhun 1
48 Wanwisa Thongmalai 1
49 Padon Chuentragool 1
50 Akamol Klaikherd 1
51 รดีมาดา มุ่งการดี 1
52 Varawut Tangpasuthadol 1
53 Somying Boonwan 1
54 Chutima Saratid 1
55 Waroonsiri Jarkarbutr 1
56 Rath Pichyangkura 1
57 เอกกมล คล้ายเกิด 1
58 รัฐ พิชญางกูร 1
59 Kunlayanee Hansuthirakul 1
60 Nongnuj Muangsin 1
61 Watcharin Ngampeungpis 1
62 Pondchanok Chinapang 1
63 Tianchai Chooppawa 1
64 Oran Pinrat 1
65 Siriporn Jiwpanich 1
66 Chantana Sae-Lim 1
67 สัญญา กุดั่น 1
68 วาสินี ประกอบกิจ 1
69 สมหญิง บุญวรรณ 1
70 ปณิธาน บุญส่ง 1
71 ณัฎฐพร พิมพะ 1
72 อุศนา สุคนธ์พานิช 1
73 Somying Boonyawan 1
74 Ampornpun, Sasikarn 1
75 Viwat Vchirawongkwin 1
76 Thichamporn Eaidkong 1
77 Radeemada Mungkarndee 1
78 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
79 Sanya Kudan 1
80 Chanchana Thanachayanont 1
81 Pennapa Muthitamongkol 1
82 อนุพทธ์ โพธิสถิตยืนยง 1
83 เพ็ญนภา มุทิตามงคล 1
84 สุริยกมล มณฑา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 8
4 2554 8
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 6
9 2549 3
10 2548 3
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 4
14 2544 2
15 2543 4
16 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 PHENYLETHYNYLENE CALIX[4]ARENES AS FLUORESCENCE SENSORS FOR NITROAROMATIC COMPOUNDS
2 PHENYLETHYNYLENE CALIX[4]ARENES AS FLUORESCENCE SENSORS FOR NITROAROMATIC COMPOUNDS
ปี พ.ศ. 2556
3 NOVEL NITROAROMATIC SENSORS FROM NAPHTHALENE BENZIMIDAZOLE
4 COLORIMETRIC DETECTION OF ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES USING POLYDIACETYLENE VESICLES WITH ACETYLCHOLINESTERASE AND SURFACTANTS
5 NEW FERROCENE-BASED FLUORESCENT CHEMOSENSOR
ปี พ.ศ. 2555
6 Polydiacetylene paper-based colorimetric sensor array for vapor phase detection and identification of volatile organic compounds
7 Odd–Even and Hydrophobicity Effects of Diacetylene Alkyl Chains on Thermochromic Reversibility of Symmetrical and Unsymmetrical Diyndiamide Polydiacetylenes
8 Inclusion Complexes between Amphiphilic Phenyleneethynylene Fluorophores and Cyclodextrins in Aqueous Media
9 Synthesis of poly(phenyleneethynylene)s using calcium carbide
10 Time-temperature paper indicator from polydiacetylene
11 Preparation of multi-purposed paper indicators from diacetylene lipids
12 Synthesis of p-cumylphenoxy-1,8-naphthalimide derivatives as brighteners
13 Synthesis of 1,4-dihydropyridinyl glucosamine derivative as water soluble fluorescent sensor
ปี พ.ศ. 2554
14 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
15 Cyanide fluorescent sensors from diphenylacetylene derivatives
16 Fluorescent sensors from branched diphenylacetylenes
17 Acid-catalyzed intramolecular cyclization of alkyl beta-amino acrylates
18 Dendritic polyelectrolyte fluorophores with n-aryl carbazole core
19 Water-soluble cationic branched phenylene-ethynylene as fluorescent probes for supramolecular interaction
20 Synthesis of diaryl ethynes from calcium carbide
21 Synthesis and application of polydiacetylenes containing amino group for sensing anionic surfactants
ปี พ.ศ. 2553
22 X-ray guided 1H NMR analysis of pinched cone calix[4]arenes
23 Tuning of Thermochromic Properties of Polydiacetylene toward Universal Temperature Sensing Materials through Amido Hydrogen Bonding
24 Synthesis and fluorescent properties of dendritic polyelectrolyte fluorophores
25 Synthesis and polymeriztion of nano assembled diacetylene lipids contining amino groups
ปี พ.ศ. 2552
26 การพัฒนาฟิล์มเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิจากอนุภาคนาโนของกรดไขมันไดอะเซทิลีน
27 Luminescent materials containing pyrene and carbazole for organic light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2551
28 การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส
29 Colorimetric determination of phenols using polydiacetylene vesicles with alpha-cyclodextrin
ปี พ.ศ. 2550
30 Controlled release of lidocaine and diclofenac from chitosan particles
31 Polyelectrolyte multilayer film containing polydiacetylene vesicles for naked eye detection of aromatic compounds
32 Preparation of amino monosaccharide from acid hydrolysis of alfla-chitin using ultrasonication
33 Preparation and morphology of polydiacetylene from self-assembly of diacetylene lipids
34 Synthesis and properties of new calix[4]arene containing diacetylene pendants
35 Ion and temperature sensor from polydiacetylene
ปี พ.ศ. 2549
36 Synthesis and complexation study of calix[4]arene containing stilbene and crown ether
37 Preparation of N-acetyl-D-glucosamine and N,N-diacetylchitobiose by enzymatic hydrolysis of squid pen chitin
38 Preparation of thin film containing thermochromic polydiacetylene vesicles
ปี พ.ศ. 2548
39 Intramolecular cyclisation of enamide derivatives
40 Effect of surfactants on the formation of chitosan nanoparticles
41 Grafting of p-Methoxy cinnamic acid on chitosan
ปี พ.ศ. 2547
42 Synthesis of stilbene crown ether Calix[4]arenes as switchable receptors
43 Ulilization of ethoxylate surfactants in emulsion copolymerization of methyl methacrylate-butyl acrylate
ปี พ.ศ. 2546
44 Preparation of N,N'-diacetylchitobiose from chitin by enzymatic hydrolysis
45 Production of aminosugar from squid pen chitin by fungal biocatalyst
ปี พ.ศ. 2545
46 Effect of substituents on salicylimine catalysts on enantioselectivity of asymmetric strecker reaction
47 Effect of compatibilizer on mechanical properties of PP/Nylon 6/EVA blends
48 Synthesis of salen complexes containing ethylene glycol chains and their catalytic properties
49 Preparation of N-Acetyl-D-Glucosamine and chitooligosaccharide by enzymatic hydrolysis of chitin and chitosan with serum from para rubber
ปี พ.ศ. 2544
50 Preparation of chitosan beads containing auxin hormones
51 Novel polyether containing chiral salen complexes
ปี พ.ศ. 2543
52 Preparation of new azobenzene crown ether p-tert-butylcalix[4]arenes and their roles as switchable ionophores for Na+ and K+ ions
53 Crystal structure of diethoxynitrobenzene-p-tert-butylcalix [4]arene·2(CH3)2C=O : evidence of intra- and intermolecular CH/π interactions forced by crystal packing
54 New azobenzene crown p-tert-butylcalix[4]arenes as switchable receptors for NA+ and K+ ions : synthesis and isomerization studies
55 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ละลายได้ชนิดใหม่ที่มีสารประกอบเชิงซ้อนซาเลนของโลหะเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2542
56 Photoisomerization studies of azobenzene crown ether calix [4] arenes for applications in alkali metal ion extraction