ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Masahiko Isaka
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Ichiki, Masashi
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาซาฮิโกะ อิซากะ 21
2 ปราณี ราชเทวี 6
3 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 5
4 Pranee Rachtawee 5
5 สมพร พละสาร 5
6 J. Jennifer Luangsa-ard 5
7 Somporn Palasarn 5
8 พนิดา จีนถนอม 4
9 Panida Chinthanom 4
10 Malipan Sappan 4
11 มะลิพรรณ สรรพพันธ์ 4
12 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 3
13 สายสมร ลำยอง 3
14 Saisamorn Lumyong 3
15 พรรษา ทบวอ 3
16 นัฐวุฒิ บุญยืน 3
17 สุมาลี สุโพธิณะ 3
18 Somjit Komwijit 3
19 Rachada Haritakun 3
20 สมจิต คำวิจิต 3
21 รัชดา หริตกุล 3
22 Sumalee Supothina 3
23 รุ่งทิวา จันทะเกต 2
24 ศนิษา ลาภานันท์ 2
25 Nattawut Boonyuen 2
26 Sukitaya Veeranondha 2
27 Rungtiwa Chanthaket 2
28 Urarat Srisanoh 2
29 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 2
30 Punsa Khoyaiklang 2
31 วิลันดา ชูวงศ์ 2
32 Wilunda Choowong 2
33 สุกฤตยา วีระนนท์ 2
34 Sanisa Lapanun 2
35 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 2
36 Kanlayanee Sriklung 2
37 Seangaroon Yoiprommarat 2
38 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 2
39 Prasert Srikitikulchai 2
40 Patchanee Auncharoen 2
41 กัลยาณี ศรีคลัง 2
42 พัชนี อุ่นเจริญ 2
43 Kanoksri Tasanathai 2
44 อรุณรัตน์ ยางชุม 2
45 กนกศรี ทัศนาทัย 2
46 Arunrat yangchum 2
47 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
48 Rapheephat Suvannakad 1
49 อัมพร หรั่งรอด 1
50 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
51 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
52 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
53 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
54 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
55 Umpava Pinruan 1
56 อัมพวา ปินเรือน 1
57 Nigel L. Hywel-Jones 1
58 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
59 Sitthisuntorn Supothina 1
60 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
61 ยุพิน บาลรัมย์ 1
62 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
63 Suchada Mongkolsamrit 1
64 สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ 1
65 Nattawut Rungjindamai 1
66 Punsa Tobwor 1
67 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
68 ระพีพัฒน์ สุวรรณกาศ 1
69 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
70 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
71 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
72 อมลยา จตุรภัทร 1
73 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
74 Thitiya Boonpratuang 1
75 รุ่งเพ็ชร ริดแก้ว 1
76 พิชชาภา เบอรแกว 1
77 Kanokarn Kocharin 1
78 กนกกาญจน์ คชรินทร์ 1
79 E.B. Gareth Jones 1
80 Rungpet Ridkaew 1
81 Pitchapa Berkaew 1
82 สุวนีย์ ชุณหเมธา 1
83 Suwanee Chunhametha 1
84 ธิติยา บุญประเทือง 1
85 Kamolphan Intereya 1
86 กมลพรรณ อินเตรียะ 1
87 พัชราภรณ์ วงษา 1
88 Patcharaporn Wongsa 1
89 Pataranun Ittiworapong 1
90 Surisa Kongthong 1
91 สุริสา คงทอง 1
92 Nattawutt Boonyuen 1
93 Tanapong Boonruangprapa 1
94 Apisara Lutthisungoen 1
95 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 1
96 ไว ประทุมผาย 1
97 Wai Prathumpai 1
98 มรกต ตันติเจริญ 1
99 Morakot Tanticharoen 1
100 ธนพงษ์ บุญเรืองประภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 8
3 2552 7
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Chemical taxonomy of Torrubiella s. lat.: zeorin as a marker of Conoideocrella
2 Isariotins G-J from cultures of the Lepidoptera pathogenic fungus Isaria tenuipes
3 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
4 Embracing The Victimhood: A History Of A-bomb Manga In Japan
ปี พ.ศ. 2553
5 An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475
6 Pyridone and tetramic acid alkaloids from the spider pathogenic fungus Torrubiella sp. BCC 2165
7 Butyrolactones from the fungus Aspergillus terreus BCC 4651
8 A tetrahydrobenzofuran derivative from the fermentation broth of Lentinus squarrosulus BCC 22366
9 Chromone derivatives from the wood-decay fungus Rhizina sp. BCC 12292
10 Hopane-Type Triterpenes and Binaphthopyrones from the Scale Insect Pathogenic Fungus Aschersonia paraphysata BCC 11964
11 Hamigeromycins C–G, 14-membered macrolides from the fungus Hamigera avellanea BCC 17816
12 Eremophilane-Type Sesquiterpenes from the Fungus Xylaria sp. BCC 21097
ปี พ.ศ. 2552
13 Novel bioactive fungal metabolites: search for drug lead from local fungi, and systematic chemical investigation of insect pathogenic fungi
14 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
15 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
16 Isariotins E and F, Spirocyclic and Bicyclic Hemiacetals จากราแมลง Isaria tenuipes BCC 12625
17 A beauvericin hot spot in the genus Isaria
18 Acremoxanthones A and B, novel antibiotic polyketides from the fungus Acremonium sp. BCC 31806
19 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
ปี พ.ศ. 2551
20 Natural Products Chemistry in Thai Microorganisms
21 Novel cyclopropyl diketones and 14-membered macrolides from the soil fungus Hamigera avellanea BCC 17816
ปี พ.ศ. 2550
22 Isariotins A-D, alkaloids from the insect pathogenic fungus Isaria tenuipes BCC 7831
23 Paecilodepsipeptide A, an Antimalarial and Antitumor Cyclohexadepsipeptide from the Insect Pathogenic Fungus Paecilomyces cinnamomeus BCC 9616
ปี พ.ศ. 2549
24 Hirsutellone F, a Dimer of Antitubercular Alkaloids from the Seed Fungus Trichoderma Species BCC 7579
ปี พ.ศ. 2548
25 Cyclohexadepsipeptides from the insect pathogenic fungus Hirsutella nivea BCC 2594
ปี พ.ศ. 2545
26 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย