ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Luechai Sringanyuang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ลือชัย ศรีเงินยวง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
3 ไม่มีข้อมูล 2
4 ศุภลักษณ์ เลิศมโนรัตน์ 2
5 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
6 ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล 1
7 ปัทมวรรณ จีนาวุฒิ 1
8 ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ 1
9 โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ 1
10 ธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ 1
11 วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ 1
12 Chosita Pavasuthipaisit 1
13 วิมลวรรณ ปัญญาว่อง 1
14 ทวีทอง หงษ์วิวัฒนน์ 1
15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
16 จเร วิชาไทย 1
17 นฤพงศ์ ภักดี 1
18 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
19 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
20 พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม 1
21 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
22 ธัญวีร์ สิทธิสม 1
23 Mahidol University 1
24 Woranuch Wuthiutadom 1
25 ประเชิญ ศิริวรรณ 1
26 สายสุดา วงศ์จินดา 1
27 วรนุช วุฒิอุตดม 1
28 ประเชิญ ศิลาวรรณ 1
29 จิราพร ชมศรี 1
30 สายสุดา วงษ์จินดา 1
31 สลักจิต ชื่นชม 1
32 จีรพร แผ้วกิ่ง 1
33 พิมพวัลย์ บุญมงคล 1
34 Pimpawan Boonmongkul 1
35 ปรารถนา จันทรุพันธุ์ 1
36 ทรงวุฒิ ตวงรัตน์พันธ์ 1
37 อัจฉรา วัฒนาภา 1
38 ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์ 1
39 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 1
8 2545 1
9 2544 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ
2 บริบททางนิเวศวิทยา ,วิถีชีวิต,ความเชื่อทางวัฒนธรรม และประสบการณ์เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกของชาวกะเหรี่ยง : การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
3 วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2556
4 การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่ท้องถิ่น: การสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาพื้นที่ถ่ายโอน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2555
5 ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
6 การประเมินผลท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบสุขภาพในบริบทการกระจายอำนาจ: การสังเคราะห์บทเรียน และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2553
7 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2552
8 ข้อเสนอทศวรรษที่ ๔ ของการสาธารณสุขมูลฐานไทย
9 พัฒนาการและข้อเสนอทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 สถานการณ์ชีวิตและพฤติกรรมการรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
11 แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท
12 มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
14 ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
16 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการใช้ยาในชุมชน : การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
17 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็กนักเรียน : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอ
ปี พ.ศ. 2529
18 จุดยืนของแนวคิดและอุดมการณ์สาธารณสุขมูลฐานไทย