ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Lai P.S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Lui P.C.W.
- Lui P.C.
- Lee P.C.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chaiwun B. 5
2 Park C.B. 4
3 Tan P.H. 4
4 Pumchusak J. 4
5 Kaewmesri W. 4
6 Tse G.M.K. 3
7 Putti T.C. 3
8 Chan N.H.L. 2
9 Tse G.M. 2
10 Praller A. 2
11 Wang J. 2
12 Jha P. 1
13 Jinam T.A. 1
14 Inoko H. 1
15 Huang W. 1
16 Ho S.-F. 1
17 Hoh B.P. 1
18 Kennedy G.C. 1
19 Kimm K. 1
20 Han J. 1
21 Kimura R. 1
22 Kim W.-Y. 1
23 Kim K. 1
24 Kim H.-L. 1
25 Khurana P. 1
26 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
27 Chaurasia A. 1
28 Chen C.-H. 1
29 Calacal G.C. 1
30 Brahmachari S.K. 1
31 Bhak J. 1
32 Chen Y.-T. 1
33 Chu J. 1
34 Edo J. 1
35 Ghang H. 1
36 Delfin F.C. 1
37 De Ungria M.C.A. 1
38 Koike T. 1
39 Gojobori T. 1
40 Mandapati K.K. 1
41 Karim R.Z. 1
42 Oka A. 1
43 Ohashi J. 1
44 Lee C.S. 1
45 Scolyer R. 1
46 Oh S. 1
47 Law B.K. 1
48 Ong R. 1
49 Jayaram G. 1
50 Phipps M.E. 1
51 Perdigon H.B. 1
52 Puay H.T. 1
53 Padilla C.D. 1
54 Oh B. 1
55 Lau K.-M. 1
56 Majumder P.P. 1
57 Ahmed I. 1
58 Liu E.T. 1
59 Lee J.-Y. 1
60 Kumar V. 1
61 Marzuki S. 1
62 Mitchell W. 1
63 Law B.K.B. 1
64 Nishida N. 1
65 Ngamphiw C. 1
66 Naritomi K. 1
67 Mukerji M. 1
68 Kulawonganunchai S. 1
69 Jin L. 1
70 Suryadi H. 1
71 Yu A.M.C. 1
72 Ng D.C.H. 1
73 Sugano S. 1
74 Sudoyo H. 1
75 Ma T.K.F. 1
76 Suzuki Y. 1
77 Vong J.S.L. 1
78 Lam W.W.M. 1
79 Tokunaga K. 1
80 Tan A. 1
81 Niu Y. 1
82 Tabbada K.A. 1
83 Hwang J.S.G. 1
84 Sinha A. 1
85 Kong L.M. 1
86 Salvador J.M. 1
87 Sakaki Y. 1
88 Lau P.P.L. 1
89 Png E. 1
90 Khin A.T. 1
91 Sandraling Y. 1
92 Sidek M.R. 1
93 Moriya T. 1
94 Chan A.W.H. 1
95 Scaria V. 1
96 Somali A. 1
97 Villamor L.P. 1
98 Wang E. 1
99 Srikummool M. 1
100 Wang Y. 1
101 Zilfalil B.A. 1
102 Jung J. 1
103 Zhao G. 1
104 Kim S. 1
105 Kampuansai J. 1
106 Chen J. 1
107 Lee S. 1
108 Seielstad M. 1
109 Palittapongarnpim P. 1
110 Kangwanpong D. 1
111 Niikawa N. 1
112 Yuan W. 1
113 Xiao H. 1
114 Xu S. 1
115 Follond R. 1
116 Wu J.-Y. 1
117 Wang H. 1
118 Folland R. 1
119 Yang J.O. 1
120 Yoo H.-S. 1
121 Fuchareon S. 1
122 Tongsima S. 1
123 Shugart Y.Y. 1
124 Assawamakin A. 1
125 Abdulla M.A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 3
3 2550 3
4 2549 3