ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Krit Pongpirul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaruayporn Srisasalux 2
2 Jiruth Sriratanaban 2
3 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 2
4 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2
6 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
7 Areeya Jirathananuwat 2
8 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 2
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
10 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 1
11 อรอุมา ช่วยเรือง 1
12 Pradit Wongkanaratanakul 1
13 Health Systems Research Institute (HSRI), Nonthaburi 11000 1
14 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
15 อลีน่า กรรณสูต 1
16 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
17 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
18 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
19 สาขาเวชศาสตร์ชุมชน, ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม.10330 1
20 Nebraska Wesleyan University, Lincoln, Nebraska, USA. 1
21 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
22 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
23 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
24 Health Services Research Division, Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA 1
25 มหาวิทยาลัยเนบลาสก้า เวสเลียน, ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
26 Alina Kanasuta 1
27 สาขาการวิจัยบริการสุขภาพ ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ, มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
28 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 1
29 Onuma Chuayruang 1
30 Chantal Herberholz 1
31 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 International Health Policy Program 1
33 อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ 1
34 จินดา ตั้งรวมทรัพย์ 1
35 Jadej Thamthataree 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
37 ภรณี เหล่าอิทธิ 1
38 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 จารุวรรณ ธาดาเดช 1
41 Amnach Sriratanaban 1
42 Mohamed Mohammed Ahmed Elhassan Saeed 1
43 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
44 Supattra Srivanichakorn 1
45 Pornchai Sithisarankul 1
46 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
47 Santawat Asavaroengchai 1
48 Jinda Tangraumsab 1
49 Charuwan Thadadej 1
50 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2551 2
4 2550 2
5 2548 3
6 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Formative Evaluation Program of Area Health Research Fellowship
2 ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการนักวิจัยเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2555
3 Potential determinants of the desire to enroll in the national health insurance fund among families in the informal sector in the northern state of Sudan
ปี พ.ศ. 2551
4 การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคสำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2550
6 Chronic Renal Failure in Patients under the Universal Coverage Scheme : From Database for Fiscal Year 2005
7 Academic Capacity of the Research Manager
ปี พ.ศ. 2548
8 การใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
9 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
10 ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2545
11 การประกันคุณภาพของบริการส่งเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพระดับจังหวัด