ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kongkiat Kongsuwan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Kumchud Konghnoo
- Kongkiath Kongsuwan
- ครรชิต คนสัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 1
5 2548 2
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 1
9 2539 1
10 2537 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสำปะหลัง
3 การพัฒนาระบบสำหรับเมืองรีไซเคิลต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2551
4 การผลิตโฟมจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
5 การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
6 Synthesis and Mechamical Properties of Poly(LLA-co-DLLA) Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาการย่อยสลายของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและแผ่นฟิล์มโพลิเอทธิลีนผสมแป้งโดยจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2548
8 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
10 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2544
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุอุดฟันคอมโพสิตชนิดฉายแสง
ปี พ.ศ. 2543
12 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2539
13 การสังเคราะห์และวิเคราะห์บีส-จีเอ็มเอ เพื่อใช้งานด้านทันตวัสดุ
ปี พ.ศ. 2537
14 Conflict Management Styles of the District Superintendents, Educational Region V
15 Synthesis and characterization of hydroxy crosslinker for polyurethanes