ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Komsan Suriya
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- คมสัน สุริยะ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิสิต พันธมิตร 3
2 กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ 3
3 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
4 นัทธมน ธีระกุล 2
5 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
6 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
7 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
8 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
9 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
10 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2
11 ศิริพร ศรีชูชาติ 2
12 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 2
13 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 2
14 กรวรรณ สังขกร 2
15 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
16 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
17 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2
18 ปัทมา ฉิมพาลี 2
19 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
20 วัชนี หัตถพนม 2
21 กาญจนา โชคถาวร 2
22 อภิชัย มงคล 2
23 พรรณี ศิริวรรธนาภา 2
24 ชวนันท์ ชาญศิลป์ 2
25 อรุณี อินทรไพโรจน์ 2
26 นภัสถ์ หาญพรชัย 2
27 จิดารัตน์ พิมพ์ดีด 2
28 ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ 2
29 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
30 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
31 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
32 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
33 ไพรัช กาญจนการุณ 2
34 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
35 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
36 ธนิกูล บุญศรีตัน 1
37 พลอยไพลิน ภู่อารีย์ 1
38 พนิดา ณ ลำเลียง 1
39 นภัสภ์ หาญพรชัย 1
40 อุทุมพร ธรรมนิยาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2553 1
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 4
7 2548 6
8 2546 1
9 2542 2
10 2540 1
11 2538 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบิน ไทยไลออนแอร์
4 ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
6 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
8 การวิเตราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
9 การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนล้านนา (ปีที่2)
ปี พ.ศ. 2549
10 การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
11 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
12 อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
13 อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
14 อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
15 อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
16 อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่
17 อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีในจังหวัดเชียงใหม่
18 อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่
19 เส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
20 อุปสงค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2542
21 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยในทศวรรษ 1990
22 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยในทศวรรษ 1990
ปี พ.ศ. 2540
23 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
ปี พ.ศ. 2538
24 การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองโรคจิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 Artificial Neural Networks for Classification of Souvenir Designs
26 Factors Influencing the Intension to Purchase an Innovative Tourism Service for Learning Northern Thai Intellectualities Using Conditional Logit Model
27 An Analysis of Souvenir Design for International Tourists Visiting Northern Thailand Using Binary Logit Model
28 พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์