ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaitip Paiboon 2
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 นภสร โกวรรธนะกุล 1
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 วินัย งามแสง 1
6 Phanphen Wattanaarsakit 1
7 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 Yeshey Penjor 1
10 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
11 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 Kasidit Nootong 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 รุ่งราวี ทองกันยา 1
19 Chonticha Srisawang 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 ละอองทิพย์ เหมะ 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 Chakkaphan Sutthirat 1
33 ประคอง ชอบเสียง 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 พรรณี กาญจนพลู 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
42 กมลชนก ยวดยง 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 Thada Jirajaras 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 Acom Sornsute 1
65 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 Pantharee Boonsatorn 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 Sompol Sanguanrungsirikul 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 Chaloem Varavithya 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
85 Suwit Amnakkittikul 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 Parnupong Wongthai 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
89 Seree Rungvechvuttivittaya 1
90 คัคนางค์ มณีศรี 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
95 อุทัย บุญประเสริฐ 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
99 วิไล ชินธเนศ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 Janejira Thirawat 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 สมพร พรมดี 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 Kammant Phanthumchinda 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 Nutjaree Pholwan 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 สำเริง แย้มโสภี 1
119 Boonnart Laisnitsarekul 1
120 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
122 Panee Boonthavi 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 Kittisak Likhitwitayawuid 1
126 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 Garnpimol C. Ritthidej 1
131 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
136 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
137 Vimolmas Lipipun 1
138 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
139 มยุรี ตันติสิระ 1
140 Wilai Anomasiri 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 Boonchai Sangpetngam 1
143 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
149 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
150 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
151 Srilert Chotpantarat 1
152 กาญจนา แก้วเทพ 1
153 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 Vanida Chantarateptawan 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 ศิริชัย ศิริกายะ 1
158 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
159 Naiyana Chaiyabutr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1