ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anan Srikiatkhachorn 2
2 Jaitip Paiboon 2
3 สายฝน ควรผดุง 1
4 สิริพร สิวราวุฒิ 1
5 สมพร พรมดี 1
6 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
7 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 สำเริง แย้มโสภี 1
13 Kammant Phanthumchinda 1
14 ธวัชชัย สันติสุข 1
15 Janejira Thirawat 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 Nutjaree Pholwan 1
18 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
19 Boonnart Laisnitsarekul 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 กมลชนก ยวดยง 1
24 ประธาน ดาบเพชร 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 อวย เกตุสิงห์ 1
27 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
28 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
29 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 Rajalida Lipikorn 1
32 Thada Jirajaras 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
37 Varunee Padmasankh 1
38 Walaisiri Muangsiri 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
42 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
43 Chalermpol Leevailoj 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
62 Chaloem Varavithya 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 Suwit Amnakkittikul 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 Seree Rungvechvuttivittaya 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
71 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 อุทัย บุญประเสริฐ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
78 วิไล ชินธเนศ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 Parnupong Wongthai 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
83 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
84 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 ละอองทิพย์ เหมะ 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 Puttipongse Varavudhi 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
94 ๋Janes, Gavin W. 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 Chakkaphan Sutthirat 1
98 พรรณี กาญจนพลู 1
99 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 Garnpimol C. Ritthidej 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
114 Ampa Luiengpirom 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
117 Vimolmas Lipipun 1
118 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 สุมิตรา พูลทอง 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 Waraporn Siriterm 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 Acom Sornsute 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 Pantharee Boonsatorn 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 นภสร โกวรรธนะกุล 1
143 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
144 วินัย งามแสง 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 Yeshey Penjor 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 สิทธิพร แอกทอง 1
153 Chayaporn Supachartwong 1
154 Kasidit Nootong 1
155 Jittima Chatchawansaisin 1
156 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
157 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1