ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaitip Paiboon 2
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
4 อุทัย บุญประเสริฐ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
6 วิไล ชินธเนศ 1
7 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 Somying Tumwasorn 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
13 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
14 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
23 Nutjaree Pholwan 1
24 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
25 Kammant Phanthumchinda 1
26 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
27 Boonnart Laisnitsarekul 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 ธวัชชัย สันติสุข 1
32 Janejira Thirawat 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 Suwit Amnakkittikul 1
35 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
36 Seree Rungvechvuttivittaya 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
39 Parnupong Wongthai 1
40 Chaloem Varavithya 1
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
42 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
43 บรรจง คณะวรรณ 1
44 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
45 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
46 มยุรี ตันติสิระ 1
47 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
48 Vimolmas Lipipun 1
49 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
50 Ampa Luiengpirom 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 วิมล เหมะจันทร 1
53 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 ละอองทิพย์ เหมะ 1
56 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
59 Puttipongse Varavudhi 1
60 Garnpimol C. Ritthidej 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 Vanida Chantarateptawan 1
63 กาญจนา แก้วเทพ 1
64 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
65 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 สมพร พรมดี 1
68 Srilert Chotpantarat 1
69 ศิริชัย ศิริกายะ 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 Panee Boonthavi 1
74 Sumphan Wongseripipatana 1
75 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
76 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 วัฒนชัย สมิทธากร 1
79 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 วินัย งามแสง 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 Kasidit Nootong 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
99 Waraporn Siriterm 1
100 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
103 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 พรรณี กาญจนพลู 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 สุมา เมืองใย 1
110 ประคอง ชอบเสียง 1
111 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
112 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
113 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 Yeshey Penjor 1
116 กำจัด มงคลกุล 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 สุมิตรา พูลทอง 1
119 รุ่งราวี ทองกันยา 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
122 เอกชัย อดุลยธรรม 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 Thada Jirajaras 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
129 Rajalida Lipikorn 1
130 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
131 Pornpimol Muanjai 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
136 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
137 ไววิทย์ พุทธารี 1
138 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
139 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 อวย เกตุสิงห์ 1
142 กระมล ทองธรรมชาติ 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 Acom Sornsute 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
151 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
152 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
153 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
154 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
155 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
156 สุวดี ยาป่าคาย 1
157 Thanathon Sesuk 1
158 Suchin Arunsawatwong 1
159 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1