ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaitip Paiboon 2
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
4 Puttipongse Varavudhi 1
5 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
6 Naiyana Chaiyabutr 1
7 Ampa Luiengpirom 1
8 บรรจง คณะวรรณ 1
9 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
10 ละอองทิพย์ เหมะ 1
11 Sompol Sanguanrungsirikul 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 Chakkaphan Sutthirat 1
14 พรรณี กาญจนพลู 1
15 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
16 สุมา เมืองใย 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 มยุรี ตันติสิระ 1
23 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
24 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
25 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 Wilai Anomasiri 1
28 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
29 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
30 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
31 Kittisak Likhitwitayawuid 1
32 Panee Boonthavi 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
35 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
36 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 Sumphan Wongseripipatana 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
41 ประคอง ชอบเสียง 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 Waraporn Siriterm 1
46 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
47 Chayaporn Supachartwong 1
48 Kasidit Nootong 1
49 Anawatch Mitpratan 1
50 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
51 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
52 สมชัย วัฒนการุณ 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 กระมล ทองธรรมชาติ 1
55 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
58 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
59 Acom Sornsute 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 Jittima Chatchawansaisin 1
62 กำจัด มงคลกุล 1
63 Yeshey Penjor 1
64 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
65 รุ่งราวี ทองกันยา 1
66 สุมิตรา พูลทอง 1
67 กาญจนา แก้วเทพ 1
68 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
69 ๋Janes, Gavin W. 1
70 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
71 Phanphen Wattanaarsakit 1
72 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
73 Chonticha Srisawang 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 นภสร โกวรรธนะกุล 1
78 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
79 วินัย งามแสง 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 ไววิทย์ พุทธารี 1
87 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
88 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
89 Pornpimol Muanjai 1
90 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
91 วาสนา เสียงดัง 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 สำเริง แย้มโสภี 1
94 Boonnart Laisnitsarekul 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 สมพร พรมดี 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 สายฝน ควรผดุง 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 เอกชัย อดุลยธรรม 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 สุวดี ยาป่าคาย 1
104 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
107 ศุกันยา ห้วยผัด 1
108 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
109 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 Thada Jirajaras 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 อวย เกตุสิงห์ 1
119 กมลชนก ยวดยง 1
120 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
121 Nutjaree Pholwan 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
125 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
127 อุทัย บุญประเสริฐ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
129 Somying Tumwasorn 1
130 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
131 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
132 Srilert Chotpantarat 1
133 ศิริชัย ศิริกายะ 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
136 Chalermpol Leevailoj 1
137 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
138 Boonchai Sangpetngam 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 Parnupong Wongthai 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
144 Seree Rungvechvuttivittaya 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
146 Janejira Thirawat 1
147 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
148 Kammant Phanthumchinda 1
149 ธวัชชัย สันติสุข 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
151 Suwit Amnakkittikul 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
153 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
155 คัคนางค์ มณีศรี 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
158 Chaloem Varavithya 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1