ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anan Srikiatkhachorn 2
2 Jaitip Paiboon 2
3 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
4 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
6 ศุกันยา ห้วยผัด 1
7 Pantharee Boonsatorn 1
8 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
9 สมชัย วัฒนการุณ 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 กระมล ทองธรรมชาติ 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
23 Chayaporn Supachartwong 1
24 Kasidit Nootong 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 สิทธิพร แอกทอง 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 Chonticha Srisawang 1
30 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
40 Acom Sornsute 1
41 Thada Jirajaras 1
42 Kammant Phanthumchinda 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 Janejira Thirawat 1
45 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
46 Nutjaree Pholwan 1
47 สำเริง แย้มโสภี 1
48 Boonnart Laisnitsarekul 1
49 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 Parnupong Wongthai 1
52 Chaloem Varavithya 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
56 Suwit Amnakkittikul 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 Seree Rungvechvuttivittaya 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 วัลลภ แย้มเหมือน 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ไววิทย์ พุทธารี 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 Walaisiri Muangsiri 1
69 เอกชัย อดุลยธรรม 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 สมพร พรมดี 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
79 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
80 Rajalida Lipikorn 1
81 วินัย งามแสง 1
82 กาญจนา แก้วเทพ 1
83 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 Vanida Chantarateptawan 1
86 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
87 Srilert Chotpantarat 1
88 ศิริชัย ศิริกายะ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 Wilai Anomasiri 1
92 Panee Boonthavi 1
93 Sumphan Wongseripipatana 1
94 Supa Chantharasakul 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
97 วัฒนชัย สมิทธากร 1
98 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
99 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
100 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 อุทัย บุญประเสริฐ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 Boonchai Sangpetngam 1
114 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
120 Garnpimol C. Ritthidej 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
125 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 พรรณี กาญจนพลู 1
130 ๋Janes, Gavin W. 1
131 สุมิตรา พูลทอง 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
136 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
137 รุ่งราวี ทองกันยา 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 Yeshey Penjor 1
140 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 บรรจง คณะวรรณ 1
143 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
144 Ampa Luiengpirom 1
145 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
146 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 Sompol Sanguanrungsirikul 1
151 Naiyana Chaiyabutr 1
152 วิมล เหมะจันทร 1
153 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 ละอองทิพย์ เหมะ 1
156 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
158 Puttipongse Varavudhi 1
159 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1