ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jaitip Paiboon 2
2 Anan Srikiatkhachorn 2
3 กำจัด มงคลกุล 1
4 Yeshey Penjor 1
5 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 ๋Janes, Gavin W. 1
8 ประคอง ชอบเสียง 1
9 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
10 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
11 สุมิตรา พูลทอง 1
12 นภสร โกวรรธนะกุล 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
17 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 วินัย งามแสง 1
21 Phanphen Wattanaarsakit 1
22 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
25 ละอองทิพย์ เหมะ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 วิมล เหมะจันทร 1
32 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
33 Chakkaphan Sutthirat 1
34 พรรณี กาญจนพลู 1
35 Jittima Chatchawansaisin 1
36 สุมา เมืองใย 1
37 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
38 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
41 Chayaporn Supachartwong 1
42 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
43 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
44 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
48 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
49 Thanathon Sesuk 1
50 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 Walaisiri Muangsiri 1
53 เอกชัย อดุลยธรรม 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 Thada Jirajaras 1
56 Rajalida Lipikorn 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
63 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 Waraporn Siriterm 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 บรรจง คณะวรรณ 1
68 Kasidit Nootong 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
71 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 Acom Sornsute 1
80 สิทธิพร แอกทอง 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 Parnupong Wongthai 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
84 Seree Rungvechvuttivittaya 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
86 Janejira Thirawat 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 Kammant Phanthumchinda 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 Suwit Amnakkittikul 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 Chaloem Varavithya 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 Nutjaree Pholwan 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 ไววิทย์ พุทธารี 1
107 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 วาสนา เสียงดัง 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 Boonnart Laisnitsarekul 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 สมพร พรมดี 1
117 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 สิริพร สิวราวุฒิ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
121 อุทัย บุญประเสริฐ 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
125 Wilai Anomasiri 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Sumphan Wongseripipatana 1
139 Supa Chantharasakul 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
151 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
152 Srilert Chotpantarat 1
153 ศิริชัย ศิริกายะ 1
154 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 Chalermpol Leevailoj 1
157 Boonchai Sangpetngam 1
158 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
159 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1