ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kitpramuk Tantayaporn
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kitprauk Tantayaporn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anan Srikiatkhachorn 2
2 Jaitip Paiboon 2
3 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
4 Pornpimol Muanjai 1
5 ไววิทย์ พุทธารี 1
6 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
7 เอกชัย อดุลยธรรม 1
8 Thada Jirajaras 1
9 Walaisiri Muangsiri 1
10 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
11 Varunee Padmasankh 1
12 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
13 สายฝน ควรผดุง 1
14 สิริพร สิวราวุฒิ 1
15 สมพร พรมดี 1
16 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
21 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
22 ประธาน ดาบเพชร 1
23 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 ศุกันยา ห้วยผัด 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 Pantharee Boonsatorn 1
30 กระมล ทองธรรมชาติ 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 อวย เกตุสิงห์ 1
34 กมลชนก ยวดยง 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
37 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
40 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
41 สำเริง แย้มโสภี 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 วิไล ชินธเนศ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 Chalermpol Leevailoj 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 Boonchai Sangpetngam 1
56 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 Kammant Phanthumchinda 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 Janejira Thirawat 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 Nutjaree Pholwan 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 Boonnart Laisnitsarekul 1
69 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 Parnupong Wongthai 1
72 Chaloem Varavithya 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
76 Suwit Amnakkittikul 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
78 Seree Rungvechvuttivittaya 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 วัลลภ แย้มเหมือน 1
81 Acom Sornsute 1
82 บรรจง คณะวรรณ 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 Ampa Luiengpirom 1
85 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
86 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
101 Garnpimol C. Ritthidej 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
104 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 Panee Boonthavi 1
113 Sumphan Wongseripipatana 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 Kittisak Likhitwitayawuid 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
119 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
120 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
121 สุมา เมืองใย 1
122 สิทธิพร แอกทอง 1
123 Chayaporn Supachartwong 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
129 Chonticha Srisawang 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 วินัย งามแสง 1
142 ประคอง ชอบเสียง 1
143 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 ชอุ่ม มลิลา 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 พรรณี กาญจนพลู 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 สุมิตรา พูลทอง 1
151 รุ่งราวี ทองกันยา 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
156 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
157 กำจัด มงคลกุล 1
158 Yeshey Penjor 1
159 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2535 2
6 2534 1