ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Katanchalee Mai-ngam
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กตัญชลี ไม้งาม 24
2 Nispa Seetapan 12
3 นิสภา ศีตะปันย์ 11
4 พิมพรรณ ชำนิงาน 6
5 จุรีรัตน์ ประสาร 5
6 Chureerat Prahsarn 5
7 Pimpan Chumningan 4
8 มรกต สกุลสมบัติ 3
9 Bunpot Mai-ngam 2
10 Monthika Pothavorn 2
11 กนกธร บุญกิจภัทรกุล 2
12 Nopparat Plucktaveesak 2
13 บรรพต ไม้งาม 2
14 มณฑิกา โพธิ์ถาวร 2
15 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 2
16 Anuvat Sirivat 2
17 Naruporn Monmaturapoj 2
18 โชคชัย ยาทองไชย 2
19 Sharon Sagnella 2
20 Morakot Sakulsombat 2
21 Chokchai Yatongchai 1
22 นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 1
23 จิรยุทธ์ ใจแผ้ว 1
24 Jirayut Jaipaew 1
25 Kannokthorn Boonkitpattarakul 1
26 Jittiporn Kruenate 1
27 อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ 1
28 Kanhokthorn Boonkitpatttarakul 1
29 Sirirat Rattanachan 1
30 Supannee Pathumarak 1
31 วิวาภร สุดแสวง 1
32 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
33 จิตติ์พร เครือเนตร 1
34 Wiwaporn Soodsawang 1
35 Danu Prommin 1
36 ยศ บุญทองคง 1
37 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
38 ดนุ พรหมมินทร์ 1
39 Yot Boontongkong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 10
7 2548 3
8 2547 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาการสังเคราะห์และเทคนิคการขึ้นรูปพรุนไบฟาสิกแคลเซียมฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2553
2 วัสดุประกอบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-เซริซิน-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการทดแทนกระดูก
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาการผลิตไฮดรอกซีอาปาไทต์สังเคราะห์และวัสดุไบโอกลาสเซรามิกส์เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
4 วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ
5 Synthesis and phase separation of amine-functional temperature responsive copolymers based on poly(N-isopropylacrylamide)
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
7 การศึกษาการนำสายสวนหัวใจกลับมาใช้ใหม่
8 Carboxylic Acid Terminated Self-Assembling Monolayer Functionalized Glasses for Reverse Dot Blot Applications
ปี พ.ศ. 2549
9 Linear viscoelasticity of thermoassociative chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) copolymer
10 การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคธาลัสซิเมีย
11 พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล
12 การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด
13 การปรับผิวท่อยางสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
14 การสร้างกระดูกบนวัสดุร่างรับเซลล์แบบคอมพอสิทชนิดใหม่ที่ออกแบบโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
15 การปรับผิวหน้าวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากคุณสมบัติผิวหน้า
16 Effect of Differences in Physical and Chemical Properties of Chitosan on Endothelial Cell Adhesion and Growth
17 Comblike Poly(ethylene oxide)/Hydrophobic C6 Branched Chitosan Surfactant Polymers As Anti-infection Surface Modifying Agents
18 Antibacterial Activity of Chitosan Under Physical Conditions
ปี พ.ศ. 2548
19 Thermo - responsive chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) for tissue adhesive
20 Chitosan based surfactant polymers designed to improved blood compatibility on biomaterials
21 Linear viscoelasticity of thermoassociative chitosan-g-poly( N-isopropylacrylamide) copolymer
ปี พ.ศ. 2547
22 วัสดุเลียนแบบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติการเข้ากันได้กับเลือด
23 กาวเจลาติน-ไคโตแซนสำหรับใช้เป็นกาวติดเนื้อเยื่อชนิดที่มีคุณสมบัติการแข็งตัวของเลือด
24 Thermoresponsive Chitosan-g-Poly(N-isopropylacrylamide)
25 Endothelialization on Chitosan: Effect Of Deacetylation, Molecular Weight and Concentration