ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
5 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
6 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
7 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
9 Somying Tumwasorn 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
13 Chalermpol Leevailoj 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
16 Vanida Chantarateptawan 1
17 ศิริชัย ศิริกายะ 1
18 Srilert Chotpantarat 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
22 Boonchai Sangpetngam 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 Prasit Pavasant 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 ธวัชชัย สันติสุข 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
33 Worarat Vanitchanai 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
35 วิไล ชินธเนศ 1
36 กาญจนา แก้วเทพ 1
37 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
40 คัคนางค์ มณีศรี 1
41 อุทัย บุญประเสริฐ 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 Kitpramuk Tantayaporn 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
46 Naiyana Chaiyabutr 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 บรรจง คณะวรรณ 1
49 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
50 Ampa Luiengpirom 1
51 ละอองทิพย์ เหมะ 1
52 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 พรรณี กาญจนพลู 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 วิมล เหมะจันทร 1
60 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
63 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
64 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
65 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
66 วัฒนชัย สมิทธากร 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 Wilai Anomasiri 1
71 Kittisak Likhitwitayawuid 1
72 Panee Boonthavi 1
73 Vimolmas Lipipun 1
74 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
75 มยุรี ตันติสิระ 1
76 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
77 Garnpimol C. Ritthidej 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 Supa Chantharasakul 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 สมพร พรมดี 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 สิทธิพร แอกทอง 1
86 Chayaporn Supachartwong 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
90 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
91 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
92 Acom Sornsute 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
96 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
97 Chariya Uiyyasathian 1
98 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
99 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
102 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 ชอุ่ม มลิลา 1
107 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
108 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
109 ประคอง ชอบเสียง 1
110 Yeshey Penjor 1
111 กำจัด มงคลกุล 1
112 วินัย งามแสง 1
113 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 Phanphen Wattanaarsakit 1
116 นภสร โกวรรธนะกุล 1
117 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
118 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
119 สมชัย วัฒนการุณ 1
120 Pantharee Boonsatorn 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 Niti Sunsandee 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 Pornpimol Muanjai 1
125 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
129 Chaiyarerk Homsirikamol 1
130 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 สุวิชา ทองสิมา 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 วาสนา เสียงดัง 1
136 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
137 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
138 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
139 Walaisiri Muangsiri 1
140 Thada Jirajaras 1
141 Thanathon Sesuk 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 สุวดี ยาป่าคาย 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 กระมล ทองธรรมชาติ 1
147 ศุกันยา ห้วยผัด 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
151 ประธาน ดาบเพชร 1
152 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
153 Rajalida Lipikorn 1
154 กมลชนก ยวดยง 1
155 อวย เกตุสิงห์ 1
156 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
157 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
158 วัลลภ แย้มเหมือน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1