ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 1
5 วินัย งามแสง 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 Yeshey Penjor 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 สิทธิพร แอกทอง 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Chayaporn Supachartwong 1
18 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
19 Chonticha Srisawang 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 ละอองทิพย์ เหมะ 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 Waraporn Siriterm 1
37 ประคอง ชอบเสียง 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 Chakkaphan Sutthirat 1
40 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
43 กมลชนก ยวดยง 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
49 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 Thada Jirajaras 1
53 Pornpimol Muanjai 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 Niti Sunsandee 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 เอกชัย อดุลยธรรม 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 Suchin Arunsawatwong 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 Acom Sornsute 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 Puttipongse Varavudhi 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 ศุกันยา ห้วยผัด 1
78 Pantharee Boonsatorn 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 Sompol Sanguanrungsirikul 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 Worarat Vanitchanai 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
87 Prasit Pavasant 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
108 Chaiyarerk Homsirikamol 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 สายฝน ควรผดุง 1
111 สิริพร สิวราวุฒิ 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 สมพร พรมดี 1
118 สุวิชา ทองสิมา 1
119 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
121 Sumphan Wongseripipatana 1
122 Supa Chantharasakul 1
123 Garnpimol C. Ritthidej 1
124 Panee Boonthavi 1
125 Kittisak Likhitwitayawuid 1
126 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
127 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
128 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
129 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
130 Vimolmas Lipipun 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 Naiyana Chaiyabutr 1
134 บรรจง คณะวรรณ 1
135 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
136 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
137 มยุรี ตันติสิระ 1
138 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
152 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 Vanida Chantarateptawan 1
158 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1