ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 สิริพร สิวราวุฒิ 1
5 สมพร พรมดี 1
6 สุวิชา ทองสิมา 1
7 สายฝน ควรผดุง 1
8 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
9 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
10 วัลลภ แย้มเหมือน 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 Prasit Pavasant 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 ธวัชชัย สันติสุข 1
22 สำเริง แย้มโสภี 1
23 Chaiyarerk Homsirikamol 1
24 Rajalida Lipikorn 1
25 Thada Jirajaras 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
28 ประธาน ดาบเพชร 1
29 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
30 อวย เกตุสิงห์ 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 Varunee Padmasankh 1
34 Niti Sunsandee 1
35 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
37 ไววิทย์ พุทธารี 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
43 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Vanida Chantarateptawan 1
46 ศิริชัย ศิริกายะ 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 Chalermpol Leevailoj 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 กาญจนา แก้วเทพ 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
56 วัฒนชัย สมิทธากร 1
57 Jaitip Paiboon 1
58 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
59 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 วิไล ชินธเนศ 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
68 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
69 คัคนางค์ มณีศรี 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
75 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 Worarat Vanitchanai 1
81 สุวดี ยาป่าคาย 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 สุมา เมืองใย 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
86 วิมล เหมะจันทร 1
87 ละอองทิพย์ เหมะ 1
88 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
89 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
90 พรรณี กาญจนพลู 1
91 Chakkaphan Sutthirat 1
92 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
93 รุ่งราวี ทองกันยา 1
94 สุมิตรา พูลทอง 1
95 ๋Janes, Gavin W. 1
96 ชอุ่ม มลิลา 1
97 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
98 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
99 ประคอง ชอบเสียง 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 Vimolmas Lipipun 1
104 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
105 Garnpimol C. Ritthidej 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 Kittisak Likhitwitayawuid 1
108 Panee Boonthavi 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 มยุรี ตันติสิระ 1
111 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
112 Sompol Sanguanrungsirikul 1
113 Naiyana Chaiyabutr 1
114 Kitpramuk Tantayaporn 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
118 บรรจง คณะวรรณ 1
119 Yeshey Penjor 1
120 กำจัด มงคลกุล 1
121 Acom Sornsute 1
122 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
129 สมชัย วัฒนการุณ 1
130 Pantharee Boonsatorn 1
131 Thanathon Sesuk 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
134 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
135 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
136 กระมล ทองธรรมชาติ 1
137 ศุกันยา ห้วยผัด 1
138 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
144 วินัย งามแสง 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 นภสร โกวรรธนะกุล 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
151 Anawatch Mitpratan 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Chayaporn Supachartwong 1
156 Jittima Chatchawansaisin 1
157 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
158 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1