ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
5 สมชัย วัฒนการุณ 1
6 Pantharee Boonsatorn 1
7 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
8 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
9 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
10 กระมล ทองธรรมชาติ 1
11 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
12 Acom Sornsute 1
13 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
16 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 Thanathon Sesuk 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
24 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
25 Chonticha Srisawang 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
28 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
29 นภสร โกวรรธนะกุล 1
30 Phanphen Wattanaarsakit 1
31 วินัย งามแสง 1
32 Jittima Chatchawansaisin 1
33 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 Anawatch Mitpratan 1
39 Chayaporn Supachartwong 1
40 สิทธิพร แอกทอง 1
41 Chariya Uiyyasathian 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 สมพร พรมดี 1
44 สุวิชา ทองสิมา 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 สายฝน ควรผดุง 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 สำเริง แย้มโสภี 1
52 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
54 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
56 Prasit Pavasant 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
58 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
61 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
62 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
63 Thada Jirajaras 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 Rajalida Lipikorn 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 Varunee Padmasankh 1
72 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
73 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
74 Chaiyarerk Homsirikamol 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 Niti Sunsandee 1
77 ไววิทย์ พุทธารี 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 Pornpimol Muanjai 1
80 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
81 Yeshey Penjor 1
82 ศิริชัย ศิริกายะ 1
83 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
85 Srilert Chotpantarat 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 กาญจนา แก้วเทพ 1
92 วัฒนชัย สมิทธากร 1
93 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
94 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 Worarat Vanitchanai 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
116 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
117 Somying Tumwasorn 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
119 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 สุมา เมืองใย 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 พรรณี กาญจนพลู 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
131 รุ่งราวี ทองกันยา 1
132 สุมิตรา พูลทอง 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 ละอองทิพย์ เหมะ 1
140 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
141 Vimolmas Lipipun 1
142 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
151 Naiyana Chaiyabutr 1
152 Kitpramuk Tantayaporn 1
153 Puttipongse Varavudhi 1
154 Sompol Sanguanrungsirikul 1
155 Ampa Luiengpirom 1
156 บรรจง คณะวรรณ 1
157 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
158 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1