ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 Chonticha Srisawang 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 วินัย งามแสง 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 นภสร โกวรรธนะกุล 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 Yeshey Penjor 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
42 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 Varunee Padmasankh 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 Chaiyarerk Homsirikamol 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 Niti Sunsandee 1
61 อวย เกตุสิงห์ 1
62 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 ศุกันยา ห้วยผัด 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 วิมล เหมะจันทร 1
69 Acom Sornsute 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 Thanathon Sesuk 1
80 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
81 ละอองทิพย์ เหมะ 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 คัคนางค์ มณีศรี 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
91 Somying Tumwasorn 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 Worarat Vanitchanai 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สายฝน ควรผดุง 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 วาสนา เสียงดัง 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 สำเริง แย้มโสภี 1
111 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
112 Prasit Pavasant 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 ธวัชชัย สันติสุข 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Sumphan Wongseripipatana 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Panee Boonthavi 1
140 Kittisak Likhitwitayawuid 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 Jaitip Paiboon 1
156 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
157 Wilai Anomasiri 1
158 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1