ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 Suchin Arunsawatwong 1
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
7 Thanathon Sesuk 1
8 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
9 ศุกันยา ห้วยผัด 1
10 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 Rajalida Lipikorn 1
15 Thada Jirajaras 1
16 Walaisiri Muangsiri 1
17 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
18 ประธาน ดาบเพชร 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 กระมล ทองธรรมชาติ 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
30 Chayaporn Supachartwong 1
31 สิทธิพร แอกทอง 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 Acom Sornsute 1
38 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 Pantharee Boonsatorn 1
42 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
43 Prasit Pavasant 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
45 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
50 ธวัชชัย สันติสุข 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
52 Worarat Vanitchanai 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
55 อุทัย บุญประเสริฐ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
57 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
64 Chaiyarerk Homsirikamol 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 Niti Sunsandee 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 สมพร พรมดี 1
75 สุวิชา ทองสิมา 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
78 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 Varunee Padmasankh 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 Jaitip Paiboon 1
83 วัฒนชัย สมิทธากร 1
84 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
87 กาญจนา แก้วเทพ 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
91 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 Vimolmas Lipipun 1
94 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Kittisak Likhitwitayawuid 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
110 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
111 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
112 Srilert Chotpantarat 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 Boonchai Sangpetngam 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 สุมิตรา พูลทอง 1
124 ๋Janes, Gavin W. 1
125 ชอุ่ม มลิลา 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 Yeshey Penjor 1
130 กำจัด มงคลกุล 1
131 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 Chonticha Srisawang 1
134 วินัย งามแสง 1
135 Phanphen Wattanaarsakit 1
136 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 Naiyana Chaiyabutr 1
142 Kitpramuk Tantayaporn 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 Ampa Luiengpirom 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
149 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
154 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
155 วิมล เหมะจันทร 1
156 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1