ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 รุ่งราวี ทองกันยา 1
5 สุมิตรา พูลทอง 1
6 Yeshey Penjor 1
7 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
8 ประคอง ชอบเสียง 1
9 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
10 กำจัด มงคลกุล 1
11 ชอุ่ม มลิลา 1
12 ๋Janes, Gavin W. 1
13 นภสร โกวรรธนะกุล 1
14 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
15 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
16 Chonticha Srisawang 1
17 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
18 วินัย งามแสง 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 Phanphen Wattanaarsakit 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Puttipongse Varavudhi 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 Sompol Sanguanrungsirikul 1
29 บรรจง คณะวรรณ 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
36 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
37 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
38 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
39 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
40 วิมล เหมะจันทร 1
41 Chakkaphan Sutthirat 1
42 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
43 Suchin Arunsawatwong 1
44 สุวดี ยาป่าคาย 1
45 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
46 Thanathon Sesuk 1
47 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
48 ศุกันยา ห้วยผัด 1
49 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
53 Rajalida Lipikorn 1
54 Thada Jirajaras 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
57 ประธาน ดาบเพชร 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 อวย เกตุสิงห์ 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 Waraporn Siriterm 1
64 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 Chariya Uiyyasathian 1
72 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
73 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 สมชัย วัฒนการุณ 1
76 Acom Sornsute 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 Jittima Chatchawansaisin 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
84 Prasit Pavasant 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 สำเริง แย้มโสภี 1
89 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
91 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 Worarat Vanitchanai 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 สมพร พรมดี 1
102 ไววิทย์ พุทธารี 1
103 Niti Sunsandee 1
104 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
105 Pornpimol Muanjai 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Varunee Padmasankh 1
109 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
110 Chaiyarerk Homsirikamol 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 วาสนา เสียงดัง 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
120 อุทัย บุญประเสริฐ 1
121 Jaitip Paiboon 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 กาญจนา แก้วเทพ 1
127 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
132 Vimolmas Lipipun 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 Supa Chantharasakul 1
136 Kittisak Likhitwitayawuid 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Sumphan Wongseripipatana 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
143 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Srilert Chotpantarat 1
152 ศิริชัย ศิริกายะ 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
154 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 Boonchai Sangpetngam 1
157 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
158 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1