ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kasidit Nootong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sorawit Powtongsook 3
2 กษิดิษ หนูทอง 2
3 สรวิศ เผ่าทองศุข 2
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 วินัย งามแสง 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 Chariya Uiyyasathian 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 Phanphen Wattanaarsakit 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
24 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 สุมา เมืองใย 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 ชอุ่ม มลิลา 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 กำจัด มงคลกุล 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
37 Yeshey Penjor 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 รุ่งราวี ทองกันยา 1
41 นภสร โกวรรธนะกุล 1
42 Acom Sornsute 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 Thada Jirajaras 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 Chaiyarerk Homsirikamol 1
58 ไววิทย์ พุทธารี 1
59 Niti Sunsandee 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
101 Worarat Vanitchanai 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 สมพร พรมดี 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 สายฝน ควรผดุง 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 Prasit Pavasant 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 บรรจง คณะวรรณ 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Ampa Luiengpirom 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 ศิริชัย ศิริกายะ 1
149 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 วัฒนชัย สมิทธากร 1
156 Wilai Anomasiri 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1