ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kanjana Tisayatikom
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Kanjana Tisayathikom
- Kanjana Tisayaticom
- Khanchana Tisayaatikhom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัญจนา ติษยาธิคม 10
2 วลัยพร พัชรนฤมล 9
3 Walaiporn Patcharanarumol 8
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
5 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
6 จิตปราณี วาศวิท 4
7 Phusit Prakongsai 4
8 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
9 Chulaporn Limwattananon 4
10 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
12 ภูษิต ประคองสาย 2
13 International Health Policy Program 2
14 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
15 Thananan Rattanachodpanich 2
16 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
17 Rapeepong Suphanchaimat 1
18 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
19 สตพร จุลชู 1
20 Krisada Sawaengdee 1
21 Sirinya Phulkerd 1
22 Laksono Trisnantoro 1
23 Racelis, Rachel 1
24 Odton P 1
25 Brown DW 1
26 Sataporn Julchoo 1
27 กฤษดา แสวงดี 1
28 Chipanee Wasawit 1
29 Wiroj Tangcharoesathien 1
30 Pande, Badri Raj 1
31 Atitaya Thiemphaiwan 1
32 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
33 กรแก้ว จันทภาษา 1
34 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
35 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
36 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
37 Nareerut Pudpong 1
38 Kanitta Budhamcharoen 1
39 Chitpranee Vasvid 1
40 พัชรี เพชรทองหยก 1
41 Kunakorn Ieawsuwan 1
42 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
43 Shaheda Viriyathorn 1
44 Amonrat Manawatthanawong 1
45 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
46 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
47 Yaowaluk Wanwong 1
48 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
49 สุมนต์ สกลไชย 1
50 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
51 Rangsan Sripirom 1
52 ชาฮีดา วิริยาทร 1
53 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
54 Chompoonut Topothai 1
55 Aparnaa Somanathan 1
56 Van Doorslaer, Eddy 1
57 Harbianto, Deni 1
58 Herrin, Alejandro N 1
59 Huq, Mohammed Nazmul 1
60 O'Donnell O 1
61 Shiva Raj Adhikari 1
62 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
63 Nucharapon Liangruenrom 1
64 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
65 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
66 Ibragimova, Shamsia 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 5
3 2551 2
4 2549 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
7 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
8 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2549
9 Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data