ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kanjana Tisayathikom
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Kanjana Tisayatikom
- Kanjana Tisayaticom
- Khanchana Tisayaatikhom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Viroj Tangcharoensathien 10
2 กัญจนา ติษยาธิคม 10
3 วลัยพร พัชรนฤมล 9
4 Walaiporn Patcharanarumol 8
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
6 Supon Limwattananon 5
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
8 จิตปราณี วาศวิท 4
9 Phusit Prakongsai 4
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
11 Chulaporn Limwattananon 4
12 Chitpranee Vasavid 3
13 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
14 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
15 Kanitta Bundhamcharoen 2
16 International Health Policy Program 2
17 ภูษิต ประคองสาย 2
18 Thananan Rattanachodpanich 2
19 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
20 Suwanna Mugem 1
21 Sirinya Phulkerd 1
22 กฤษดา แสวงดี 1
23 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
24 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
25 Rapeepong Suphanchaimat 1
26 Brown DW 1
27 Krisada Sawaengdee 1
28 Odton P 1
29 Racelis, Rachel 1
30 Pande, Badri Raj 1
31 Ng, Chiu Wan 1
32 Tao, Sihai 1
33 Tin, Keith 1
34 Zhao, Yuxin 1
35 Laksono Trisnantoro 1
36 Nithiwat Saengruang 1
37 Chitpranee Vasvid 1
38 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
39 Cichon, Michael 1
40 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
41 Chipanee Wasawit 1
42 Walaiporn Phacharanarumol 1
43 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
44 Atitaya Thiemphaiwan 1
45 Wiroj Tangcharoesathien 1
46 Anup Karan 1
47 Nareerut Pudpong 1
48 Sataporn Julchoo 1
49 Pigunkaew Sinam 1
50 สตพร จุลชู 1
51 พัชรี เพชรทองหยก 1
52 Kanitta Budhamcharoen 1
53 Patcharee Phetthongyok 1
54 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
55 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
56 Shiva Raj Adhikari 1
57 Shaheda Viriyathorn 1
58 Yaowaluk Wanwong 1
59 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
60 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
61 Surasak Chaiyasong 1
62 Amonrat Manawatthanawong 1
63 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
64 ชาฮีดา วิริยาทร 1
65 Kornkaew Chantapasa 1
66 Sumon Sakolchai 1
67 สุมนต์ สกลไชย 1
68 กรแก้ว จันทภาษา 1
69 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
70 ภานุมาศ ภูมาศ 1
71 Panumas Phumas 1
72 Rangsan Sripirom 1
73 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
74 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
75 Aparnaa Somanathan 1
76 Rannan-Eliya, Ravi P 1
77 Van Doorslaer, Eddy 1
78 Garg, Charu C. 1
79 Harbianto, Deni 1
80 Huq, Mohammed Nazmul 1
81 Herrin, Alejandro N 1
82 O'Donnell O 1
83 Kunakorn Ieawsuwan 1
84 Chompoonut Topothai 1
85 Thitikorn Topothai 1
86 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
87 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
88 Nucharapon Liangruenrom 1
89 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
90 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
91 Ibragimova, Shamsia 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 5
3 2551 2
4 2549 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
ปี พ.ศ. 2560
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2551
7 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
8 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2549
9 Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data