ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kalaya Udomvitid
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัลยา อุดมวิทิต 37
2 Kasititorn Pooparadai 11
3 กษิติธร ภูภราดัย 11
4 พรรณี พนิตประชา 9
5 อภิญญา กมลสุข 8
6 Jintana Pattanatornchai 8
7 Pannee Panitpracha 8
8 จินตนา พัฒนาธรชัย 8
9 Apinya Kamolsook 7
10 สิรินทร ไชยศักดา 6
11 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 6
12 Sirintorn Chaisakda 5
13 Panita Lamsam 5
14 ปัญชลี พึ่งพิศ 5
15 ปณิตา ล่ำซำ 5
16 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 5
17 อลิสา คงทน 5
18 Alisa Kongthon 5
19 Wanwisa Srikram 5
20 Puncharee Pungpit 4
21 ปรินันท์ วรรณสว่าง 4
22 Chadamas Thuvasethakul 4
23 Suwanna Praneetvatakul 3
24 วทัญญู พุทธรักษา 3
25 Somporn Isvilanonda 3
26 สมพร อิศวิลานนท์ 3
27 สุวรรณา ประณีตวตกุล 3
28 จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ 2
29 Ratchanee Iemthanon 2
30 Thaweesak Koanantakool 2
31 กาญจนา วานิชกร 2
32 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
33 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
34 อิสรา รำไพกุล 2
35 สุมาวสี ศาลาสุข 2
36 Parinund Varnasavang 2
37 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
38 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
39 Watanyoo Putharaksa 2
40 Teerakiat Kerdcharoen 2
41 Isara Rampaigul 2
42 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 2
43 Nathasit Gerdsri 2
44 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
45 Orachat Leingpeboon 1
46 Sirapat Pratontep 1
47 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
48 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
49 Kanchana Wanichkorn 1
50 Ittichai Patmasiriwat 1
51 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
52 เกชา มานชู 1
53 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
54 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
55 Lertsak Lekawat 1
56 เจษฎา จงสุขวรากุล 1
57 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
58 Jiraporn Tangpoolcharoen 1
59 พิมพ์ฉัตร์ แจ่มชัดใจ 1
60 เผ่าภัคร ศิริสุข 1
61 Sumavasee Salasuk 1
62 Parinund Varnasavang. 1
63 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
64 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
65 Jessada Jongsukvarakul 1
66 Chuen-Mei Fan 1
67 Sutat Patomnuphong 1
68 Adisorn Tuantranont 1
69 Wantanee Phantachat 1
70 วันทนีย์ พันธชาติ 1
71 สุเมธ เลิศอมรสิน 1
72 Sumate Lertamonsin 1
73 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
74 Nares Damrongchai 1
75 นเรศ ดำรงชัย 1
76 Pimchatra Jamchudjai 1
77 Apinyak Kamolsook 1
78 Suthee Phoojaruenchanachai 1
79 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
80 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
81 Pisitchan Padcharoen 1
82 Thanapol Virasa 1
83 สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย 1
84 Suwannee Phoojaruenchanachai 1
85 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
86 ธนพล วีระสา 1
87 กว้าน สีตะธนี 1
88 Sineenat Tienkouw 1
89 Kwan Sitathani 1
90 พิสิฐจรรย์ สิทธิไชย 1
91 สินีนาฏ เทียนขาว 1
92 พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 7
5 2550 11
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ปี 2552
2 สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ปี 2552
3 การศึกษาเปรียบเทียบตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยกับ ประเทศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
4 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
5 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 โครงการศึกษาเปรียบเทียบสถาบันวิจัยและพัฒนา
8 รายงานวิจัยเชิงนโยบาย โครงการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาตลาดเซ็นเซอร์ของประเทศไทย : ตลาดชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
9 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
10 แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
11 แนวทางการผลิตกำลังคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
13 มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย
14 RFID กับบทบาทด้านโลจิสติกส์
15 Thailand ICT Developement
ปี พ.ศ. 2550
16 Electronic and Electrical Industry (E&E Industry Information)
17 การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded system
18 การมองอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
19 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการชุดทดสอบคลอรีนสำหรับน้ำดื่มและน้ำในสระว่ายน้ำ
20 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
21 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
23 การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
24 รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
25 รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"
26 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
27 Open Source: Challenge and Opportunity for New Digital Economy
28 แผนที่นำทางการพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย ปี 2549-2553
29 รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
30 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศไทย"
31 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
32 Monitoring and Evaluating Infostates in Asia : Thailand
ปี พ.ศ. 2547
33 รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"
34 รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)"
35 IT กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
36 The E-Commerce Tax Losses in Thailand
37 ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส.. อีกก้าวของทางเลือก