ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kajornsak Faungnawakij
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Kajornsak Faungnavakij
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 23
2 Koichi Eguchi 9
3 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 8
4 Ryuji Kikuchi 7
5 Nawin Viriya-empikul 6
6 Tawatchai Charinpanitkul 6
7 Naohiro SHimoda 5
8 Wiwut Tanthapanichakoon 5
9 วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 4
10 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 4
11 Tetsuya Fukunaga 3
12 Navadol Laosiripojana 3
13 Apinan Soottitantawat 2
14 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
15 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 2
16 Noriaki Sano 2
17 Takeyuki Kikuchi 2
18 Daorattanachai, Pornlada 2
19 Tetsuya Fukunga 2
20 Nawin Viriya-enpikul 2
21 บุญญาวัณย์ อยู่สุข 2
22 Pawnprapa Krasae 2
23 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 2
24 Supawadee Namuangruk 2
25 Pongtanawat Khemthong 2
26 Buppa Puttasawat 2
27 Joongjai Panpranot 2
28 พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง 2
29 Okorn Mekasuwandumrong 2
30 Boonyawan Yoosuk 2
31 Sukanya Pisduangdaw 2
32 พรประภา กระแสร 1
33 จูงใจ ปั้นประณต 1
34 นุวงศ์ ชลคุป 1
35 Piyasan Praserthdam 1
36 Nuwong Chollacoop 1
37 ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 1
38 พรประภา กระแสร์ 1
39 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 1
40 Walaiporn Suthabanditpong 1
41 Piyapong Lerkprasertkun 1
42 Parncheewa Udomsap 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
44 โอกร เมฆาสุวรรณดํารง 1
45 Choowong Chaisuk 1
46 ชูวงศ์ ชัยสุข 1
47 Chatthip Methastidsook 1
48 Sano, Noriaki 1
49 ณัฐพร ลีลาวิวัฒน์ 1
50 ศิริพร มนชยาพิสุทธิ์ 1
51 ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ 1
52 Kyo-Seon Kim 1
53 Chantamanee Poonjarernsilp 1
54 Nattaporn Leelaviwat 1
55 Siriporn Monchayapisut 1
56 Jittima Meeprasert 1
57 จิตติมา มีประเสริฐ 1
58 Wassana Dedsuksophon 1
59 วาสนา เดชสุขโสภณ 1
60 Verawat Champreda 1
61 วีระวัฒน์ แช่มปรีดา 1
62 Choowong Chaisuka 1
63 นวดล เหล่าศิริพจน์ 1
64 Ryuji Kikuchic 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 7
3 2553 5
4 2552 7
5 2551 3
6 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Microwave-induced fabrication of copper nanoparticle/carbon nanotubes hybrid material
2 5-Hydroxymethylfurfural production from sugars and cellulose in acid- and base-catalyzed conditions under hot compressed water
3 Copper phosphate nanostructures catalyze dehydration of fructose to 5-hydroxymethylfufural
ปี พ.ศ. 2554
4 A Combined Experimental and Theoretical Study on the Hydrolysis of Dimethyl Ether over H-ZSM-5
5 Evaluation of the thermodynamic equilibrium of the autothermal reforming of dimethyl ether
6 Flame sprayed tri-metallic Pt–Sn–X/Al2O3 catalysts (X = Ce, Zn, and K) for propane dehydration
7 Dimethyl Ether—Reforming Catalysts for Hydrogen Production
8 A study of various zeolites and CuFe2O4 spinel composite catalysts in steam reforming and hydrolysis of dimethyl ether
9 Hydrolysis/dehydration/aldol-condensation/hydrogenation of lignocellulosic biomass and biomass-derived carbohydrates in the presence of Pd/WO3-ZrO2 in a single reactor.
10 Application of plasma-modified single-walled carbon nanohorns for PVPI slow release
ปี พ.ศ. 2553
11 Catalytic behavior toward oxidative steam reforming of dimethyl ether over CuFe2O4-Al2O3 composite catalysts
12 Limiting mechanisms in catalytic steam reforming of dimethyl ether
13 Magnesia modified with strontium as a solid base catalyst for transesterification of palm olein
14 Waste shells of mollusk and egg as biodiesel production catalysts
15 Deposition of nano-scaled zinc oxide on polyelectrolyte film by layer-by-layer technique
ปี พ.ศ. 2552
16 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
17 Catalytic Performance Enhancement by Heat Treatment of CuFe2O4 Spinel and ?-Alumina Composite Catalysts for Steam Reforming of Dimethyl Ether
18 X-ray photoelectron spectroscopy characterization of copper–iron spinel as a catalyst for steam reforming of oxygenated hydrocarbon
19 Crystal structure and surface species of CuFe2O4 spinel catalysts in steam reforming of dimethyl ether
20 Stability Enhancement in Ni-Promoted Cu-Fe Spinel Catalysts for Dimethyl Ether Steam Reforming
21 Characteristics and Catalytic Properties of Pt-Sn/Al2O3 Nanoparticles Synthesized by One-Step Flame Spray Pyrolysis in the Dehydrogenation of Propane
22 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
ปี พ.ศ. 2551
23 Effect of Thermal Treatment on Activity and Durability of CuFe2O4–Al2O3 Composite Catalysts for Steam Reforming of Dimethyl Ether
24 Catalytic Hydrogen Production from Dimethyl Ether over CuFe2O4 Spinel–Based Composites: Hydrogen Reduction and Metal Dopant Effects
25 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
26 Simultaneous treatment of gaseous volatile organic compounds and aqueous phenol using a corona discharge reactor