ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jittima Chatchawansaisin
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Chonticha Srisawang 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
5 ประธาน ดาบเพชร 1
6 Thada Jirajaras 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
12 กมลชนก ยวดยง 1
13 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
14 ไววิทย์ พุทธารี 1
15 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
18 Pornpimol Muanjai 1
19 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 เอกชัย อดุลยธรรม 1
22 สุวดี ยาป่าคาย 1
23 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
24 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
25 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
26 Acom Sornsute 1
27 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
28 Chariya Uiyyasathian 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 Thanathon Sesuk 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
35 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 วิไล ชินธเนศ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 สิริพร สิวราวุฒิ 1
61 สมพร พรมดี 1
62 สุวิชา ทองสิมา 1
63 สายฝน ควรผดุง 1
64 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 วาสนา เสียงดัง 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
75 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
76 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Garnpimol C. Ritthidej 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 Panee Boonthavi 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Ampa Luiengpirom 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 Naiyana Chaiyabutr 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 ศิริชัย ศิริกายะ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 Jaitip Paiboon 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
114 Puttipongse Varavudhi 1
115 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
116 วินัย งามแสง 1
117 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
118 นภสร โกวรรธนะกุล 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 กำจัด มงคลกุล 1
121 Yeshey Penjor 1
122 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
123 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 Kasidit Nootong 1
126 Waraporn Siriterm 1
127 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 สิทธิพร แอกทอง 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 สุมิตรา พูลทอง 1
134 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
135 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
136 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 วิมล เหมะจันทร 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 ละอองทิพย์ เหมะ 1
141 สุมา เมืองใย 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 ประคอง ชอบเสียง 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 ๋Janes, Gavin W. 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 พรรณี กาญจนพลู 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย