ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jiruth Sriratanaban
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Jiruth Srirattanaban
- Jirut Srirattanabun
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 16
2 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
4 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
5 Touchanun Komonpaisarn 3
6 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
7 Krit Pongpirul 2
8 ภรณี เหล่าอิทธิ 2
9 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
10 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 2
11 Pongsa Pornchaiwiseskul 2
12 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 2
13 Porranee Laoitti 1
14 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
15 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
16 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
17 Chawin Suwanchatchai 1
18 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
19 Watchai Charunwatthana 1
20 Daoroong Komwong 1
21 Luan Nguyen Thanh 1
22 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
23 Jadej Thamthataree 1
24 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
26 Harkins, Ben 1
27 Paitoon Kraipornsak 1
28 Yustina Yudha Nita 1
29 Mohammed Nazrul Islam 1
30 Somrat Lertmaharit 1
31 Mayuri Chiravisit 1
32 Subatra Jayaraj 1
33 Kornpob Bhirombhakdi 1
34 Siripen Supakanhunti 1
35 Ammar Mohammed Abdalla Alasha 1
36 Ammar M. A. Alasha 1
37 Viriya Hantrakun 1
38 Le Hong Chung 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 3
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 1
10 2549 2
11 2548 4
12 2546 1
13 2544 3
14 2543 1
15 2542 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินสถานการณ์ของการบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการศึกษา Ambulatory care sensitive conditions
ปี พ.ศ. 2558
2 ประสบการณ์ของการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS)
ปี พ.ศ. 2557
3 งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย
4 ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 PATIENT'S SATISFACTION AND QUALITY OF HEALTHCARE: CASE OF HOSPITALS IN HO CHI MINH CITY
6 DEMAND PROJECTION FOR SIMPLE KNEE ARTHROPLASTY AND ESTIMATION OF THE OPPORTUNITY COSTS AND WAITING TIME AMONG PATIENTS AND FAMILIES IN THAILAND
ปี พ.ศ. 2555
7 Barriers to maternal and child healthcare access for asylum seekers and migrants from Myanmar in Malaysia : a case study of Selayang, Kuala Lumpur
8 Capitation payment method as a policy tool, versus fee for services, for financial sustainability of the national health insurance in Sudan : Algadarif case study
9 The impact of household’s insurance coverage on health care financial protection
ปี พ.ศ. 2553
10 Economic evaluation of ceftazidime and meropenem for the treatment of severe melioidosis, Northeastern Region in Thaland
ปี พ.ศ. 2552
11 Differences in quality of primary and secondary care experienced by the insured and the uninsured : a case study of Kupang municipality, capital of East Nusa Tenggara, Indonesia
12 Re-evaluating "Pro-Poor": a model for monitoring of the universal coverage scheme in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
13 Technical efficiency of university hospitals in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
14 Measuring hospital efficiency of public hospitals under Office of Permanent Secretary of Ministry of Public Health in Thailand : a data envelopment analysis approach
ปี พ.ศ. 2549
15 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
16 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
17 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
18 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
19 ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
20 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2546
21 Knowledge and attitude towards HIV/AIDS of Thai graduate volunteers under the Ministry of Labor and Social Welfare program
ปี พ.ศ. 2544
22 ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
23 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : บทเรียนของการจ่ายตามบริการที่ไร้การควบคุม
24 ระบบประกันคุณภาพของการดูแลสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
25 ประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
26 Perception of pregnant adolescent on their needs of pregnancy counseling and services provided through Kishoregonj District Maternity and Child Welfare Center in Bangladesh
27 การประกันสุขภาพภาคเอกชน : ประสบการณ์ของต่างประเทศ
28 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย