ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jaitip Paiboon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kitpramuk Tantayaporn 2
2 Phanphen Wattanaarsakit 1
3 วินัย งามแสง 1
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 นภสร โกวรรธนะกุล 1
6 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
7 Yeshey Penjor 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Chayaporn Supachartwong 1
13 สิทธิพร แอกทอง 1
14 Anawatch Mitpratan 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 Chonticha Srisawang 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 ละอองทิพย์ เหมะ 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 พรรณี กาญจนพลู 1
30 ชอุ่ม มลิลา 1
31 ๋Janes, Gavin W. 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 ประคอง ชอบเสียง 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 Chakkaphan Sutthirat 1
36 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
37 Kasidit Nootong 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 สุวดี ยาป่าคาย 1
45 Suchin Arunsawatwong 1
46 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
50 Varunee Padmasankh 1
51 Pornpimol Muanjai 1
52 Walaisiri Muangsiri 1
53 เอกชัย อดุลยธรรม 1
54 Thada Jirajaras 1
55 Rajalida Lipikorn 1
56 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
57 Thanathon Sesuk 1
58 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
59 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
60 Acom Sornsute 1
61 Chariya Uiyyasathian 1
62 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
63 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
68 กระมล ทองธรรมชาติ 1
69 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 ศุกันยา ห้วยผัด 1
72 สมชัย วัฒนการุณ 1
73 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
74 Pantharee Boonsatorn 1
75 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
76 Naiyana Chaiyabutr 1
77 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
95 ธวัชชัย สันติสุข 1
96 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 วาสนา เสียงดัง 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 ไววิทย์ พุทธารี 1
103 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
108 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 สุวิชา ทองสิมา 1
111 สิริพร สิวราวุฒิ 1
112 สมพร พรมดี 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
115 Supa Chantharasakul 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 Panee Boonthavi 1
120 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 บรรจง คณะวรรณ 1
129 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
130 มยุรี ตันติสิระ 1
131 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
132 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
133 วัฒนชัย สมิทธากร 1
134 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
135 Chalermpol Leevailoj 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 Boonchai Sangpetngam 1
138 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
139 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
140 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 Wilai Anomasiri 1
145 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 Vanida Chantarateptawan 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
ผลงานวิจัย