ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jaitip Paiboon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kitpramuk Tantayaporn 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
3 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
9 วิไล ชินธเนศ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 Somying Tumwasorn 1
17 อุทัย บุญประเสริฐ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
19 ธวัชชัย สันติสุข 1
20 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
21 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
22 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
23 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
26 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 วาสนา เสียงดัง 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 วัลลภ แย้มเหมือน 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 สมพร พรมดี 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 สิริพร สิวราวุฒิ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
38 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 Garnpimol C. Ritthidej 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 Panee Boonthavi 1
44 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
45 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 Vimolmas Lipipun 1
48 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
49 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
50 Ampa Luiengpirom 1
51 Sompol Sanguanrungsirikul 1
52 บรรจง คณะวรรณ 1
53 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
56 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 Chalermpol Leevailoj 1
60 ศิริชัย ศิริกายะ 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
65 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 Wilai Anomasiri 1
70 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
71 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 กาญจนา แก้วเทพ 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 กำจัด มงคลกุล 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 สุมิตรา พูลทอง 1
84 Yeshey Penjor 1
85 วินัย งามแสง 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
89 Chayaporn Supachartwong 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
95 ๋Janes, Gavin W. 1
96 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
105 สุมา เมืองใย 1
106 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
107 ประคอง ชอบเสียง 1
108 ชอุ่ม มลิลา 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 Chakkaphan Sutthirat 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 พรรณี กาญจนพลู 1
113 สิทธิพร แอกทอง 1
114 Anawatch Mitpratan 1
115 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
116 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 Suchin Arunsawatwong 1
119 สุวดี ยาป่าคาย 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
123 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 Walaisiri Muangsiri 1
128 Thada Jirajaras 1
129 ประธาน ดาบเพชร 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
132 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 Kasidit Nootong 1
140 Waraporn Siriterm 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 Pantharee Boonsatorn 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 ศุกันยา ห้วยผัด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 Acom Sornsute 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
ผลงานวิจัย