ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jaitip Paiboon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kitpramuk Tantayaporn 2
2 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
3 รุ่งราวี ทองกันยา 1
4 สุมิตรา พูลทอง 1
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 ประคอง ชอบเสียง 1
7 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
9 Yeshey Penjor 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 วินัย งามแสง 1
13 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
14 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 นภสร โกวรรธนะกุล 1
17 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 Sompol Sanguanrungsirikul 1
22 Naiyana Chaiyabutr 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 Ampa Luiengpirom 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
27 บรรจง คณะวรรณ 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 ละอองทิพย์ เหมะ 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 สุมา เมืองใย 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 Thanathon Sesuk 1
41 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
42 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 อวย เกตุสิงห์ 1
51 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
52 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
57 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
58 Anawatch Mitpratan 1
59 Kasidit Nootong 1
60 Waraporn Siriterm 1
61 สิทธิพร แอกทอง 1
62 Chayaporn Supachartwong 1
63 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
64 Jittima Chatchawansaisin 1
65 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
66 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
67 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
68 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
69 Acom Sornsute 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 Chariya Uiyyasathian 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 สมพร พรมดี 1
83 สุวิชา ทองสิมา 1
84 วัลลภ แย้มเหมือน 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
93 คัคนางค์ มณีศรี 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 สายฝน ควรผดุง 1
96 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
97 Varunee Padmasankh 1
98 Pornpimol Muanjai 1
99 Walaisiri Muangsiri 1
100 เอกชัย อดุลยธรรม 1
101 ประธาน ดาบเพชร 1
102 Thada Jirajaras 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 ไววิทย์ พุทธารี 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 วัฒนชัย สมิทธากร 1
117 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
118 Wilai Anomasiri 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 กาญจนา แก้วเทพ 1
121 Vanida Chantarateptawan 1
122 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
123 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
124 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
127 Vimolmas Lipipun 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Sumphan Wongseripipatana 1
130 Kittisak Likhitwitayawuid 1
131 Panee Boonthavi 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
136 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Somying Tumwasorn 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
142 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
143 Chalermpol Leevailoj 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 Boonchai Sangpetngam 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
150 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
ผลงานวิจัย