ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Jaitip Paiboon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kitpramuk Tantayaporn 2
2 Chariya Uiyyasathian 1
3 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
4 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
6 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
7 Waraporn Siriterm 1
8 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
9 Acom Sornsute 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
12 ศุกันยา ห้วยผัด 1
13 กระมล ทองธรรมชาติ 1
14 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
15 สมชัย วัฒนการุณ 1
16 Pantharee Boonsatorn 1
17 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 Kasidit Nootong 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 นภสร โกวรรธนะกุล 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 วินัย งามแสง 1
24 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
25 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
26 Yeshey Penjor 1
27 กำจัด มงคลกุล 1
28 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
31 Chayaporn Supachartwong 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 Chonticha Srisawang 1
37 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
38 Thanathon Sesuk 1
39 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
40 วาสนา เสียงดัง 1
41 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
46 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
47 สายฝน ควรผดุง 1
48 สิริพร สิวราวุฒิ 1
49 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
50 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
51 ธวัชชัย สันติสุข 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 วัลลภ แย้มเหมือน 1
54 สมพร พรมดี 1
55 สุวิชา ทองสิมา 1
56 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
60 กมลชนก ยวดยง 1
61 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 อวย เกตุสิงห์ 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Walaisiri Muangsiri 1
69 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
70 Varunee Padmasankh 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 ประธาน ดาบเพชร 1
74 Thada Jirajaras 1
75 สุมิตรา พูลทอง 1
76 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 ศิริชัย ศิริกายะ 1
80 Boonchai Sangpetngam 1
81 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
84 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
85 Srilert Chotpantarat 1
86 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
87 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
88 Wilai Anomasiri 1
89 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
90 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
104 วิไล ชินธเนศ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 Somying Tumwasorn 1
111 อุทัย บุญประเสริฐ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
117 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
118 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
119 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
120 Puttipongse Varavudhi 1
121 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
122 ละอองทิพย์ เหมะ 1
123 สุมา เมืองใย 1
124 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
125 ประคอง ชอบเสียง 1
126 ชอุ่ม มลิลา 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
129 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
130 พรรณี กาญจนพลู 1
131 Chakkaphan Sutthirat 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 Sumphan Wongseripipatana 1
135 Supa Chantharasakul 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 Panee Boonthavi 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
142 Vimolmas Lipipun 1
143 บรรจง คณะวรรณ 1
144 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
145 Ampa Luiengpirom 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
148 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2535 1
ผลงานวิจัย