ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Health Systems Research Institute
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 112
2 Jaruayporn Srisasalux 11
3 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 9
4 Thai Health Promotion Foundation 5
5 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5
6 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 5
7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 5
8 World Health Organization 4
9 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
10 Natitonal Health Security Office 4
11 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 4
12 สมบัติ เหสกุล 3
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3
14 องค์การอนามัยโลก 3
15 Health Technical Office, Ministry of Public Health 3
16 Auengpha Singtipphun 3
17 Sutayut Osornprasop 3
18 Pongpisut Jongudomsuk 3
19 World Bank 3
20 Rugkeart Chirunthorn 2
21 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
22 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
23 Thipthida Tarnsiriroj 2
24 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
25 Somsak Chunharas. 2
26 จเร วิชาไทย 2
27 Suwat Kittidilokkul. 2
28 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
29 Thida Sodtiyothin 2
30 ธิดา โสตถิโยธิน 2
31 National Health System Reform Office 2
32 Yongyout Kachondham 2
33 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
34 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
35 สุทยุต โอสรประสพ 2
36 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
37 Wachara Riewpaiboon 2
38 Management Sciences for Health 2
39 Karolinska Institute 2
40 Sundbom, Richard 2
41 Tomson, Goran 2
42 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 1
43 Piya Hanvoravongchai 1
44 Yot Teerawattananon 1
45 Krit Pongpirul 1
46 Praboromarajchanok Insititute 1
47 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
48 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
49 Pornpan Bunayaratpan 1
50 Saranya Wanjararat 1
51 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
52 Phoemphun Nathomthong 1
53 สถาบันพระบรมราชชนก 1
54 Orapin Mookdadilok 1
55 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
56 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
57 รำไพ แก้ววิเชียร 1
58 Rampai Kaewvichian 1
59 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
60 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
61 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
62 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
63 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
64 อรพินท์ มุกดาดิลก 1
65 Chaisri Supornsilpchai 1
66 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
67 Loraine Hawkins 1
68 Suwit Wibulpolprasert 1
69 Anuwat Supachutikul 1
70 Supparin Jirasukprasert 1
71 International Health Policy Program 1
72 Pornpit Silkavute 1
73 อรสา โฆวินทะ 1
74 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
75 Charay Vichatha 1
76 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
77 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
78 Charay Vichathai 1
79 Jongkol Lerttiendamrong 1
80 Thipayawan Thanapaisarn 1
81 Roemer, Ruth 1
82 Roemer, Milton I. 1
83 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
84 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
85 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
86 Thai Food and Drug Administration 1
87 Mahidol University 1
88 Prapon Angtragoon 1
89 Prapasorn Sawetnisakorn 1
90 BIOTEC 1
91 King Mongkut's University of Technology Thonburi 1
92 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2560 1
4 2558 4
5 2557 2
6 2555 1
7 2554 1
8 2552 8
9 2551 6
10 2550 3
11 2549 1
12 2547 1
13 2542 4
14 2540 1
15 2539 1
16 2536 1
17 2535 1
18 543 107
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560
4 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558
5 หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
6 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
7 โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
8 อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง
ปี พ.ศ. 2557
9 หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต
10 เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม
ปี พ.ศ. 2555
11 Antibiotic Resistance: Crisis of Thai People’s Health
ปี พ.ศ. 2554
12 Health Governance & SDH Demedicalized Process of Disability that makes differences on life of PWD : Lesson Learned from Thailand
ปี พ.ศ. 2552
13 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
14 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
15 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
16 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
17 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
18 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
19 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
20 Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand: A Rapid Assessment
ปี พ.ศ. 2551
21 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
22 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
23 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
24 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
25 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
26 Role of WHO in the development of international health in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
27 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
28 คุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัย
29 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
30 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
ปี พ.ศ. 2547
31 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
32 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
33 Final integrated report
34 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
35 Technology Assessment and Social Security in Thailand" (TASSIT)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2539
37 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2536
38 Thailand's mid-decade goals for children : monitoring and evaluation programme phase 1: national monitoring and evaluation system and current mid-decade goals status
ปี พ.ศ. 2535
39 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535