ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Faculty of Pharmaceutical Sciences
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
2 สุมา เมืองใย 1
3 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
4 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
5 วิมล เหมะจันทร 1
6 ละอองทิพย์ เหมะ 1
7 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 พรรณี กาญจนพลู 1
10 Chakkaphan Sutthirat 1
11 ๋Janes, Gavin W. 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
19 Puttipongse Varavudhi 1
20 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
21 Vimolmas Lipipun 1
22 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 Kittisak Likhitwitayawuid 1
26 Panee Boonthavi 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 มยุรี ตันติสิระ 1
29 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 Naiyana Chaiyabutr 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 Ampa Luiengpirom 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 บรรจง คณะวรรณ 1
37 สุมิตรา พูลทอง 1
38 Yeshey Penjor 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 Acom Sornsute 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
45 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
51 Thanathon Sesuk 1
52 กระมล ทองธรรมชาติ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 Pantharee Boonsatorn 1
55 สมชัย วัฒนการุณ 1
56 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 วินัย งามแสง 1
59 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
60 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 นภสร โกวรรธนะกุล 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
65 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
66 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
67 Chonticha Srisawang 1
68 สิทธิพร แอกทอง 1
69 Anawatch Mitpratan 1
70 Kasidit Nootong 1
71 Chayaporn Supachartwong 1
72 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 Jittima Chatchawansaisin 1
75 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
76 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 สิริพร สิวราวุฒิ 1
86 สมพร พรมดี 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 ธวัชชัย สันติสุข 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 ไววิทย์ พุทธารี 1
95 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
96 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
97 กมลชนก ยวดยง 1
98 อวย เกตุสิงห์ 1
99 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
100 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
104 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 Walaisiri Muangsiri 1
110 เอกชัย อดุลยธรรม 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 กาญจนา แก้วเทพ 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 Wilai Anomasiri 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
135 วิไล ชินธเนศ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
140 คัคนางค์ มณีศรี 1
141 อุทัย บุญประเสริฐ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
143 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems