ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Decharut Sukkumnoed
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- เดชรัต สุขกำเนิด
- Decharut Sukkumnode
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
2 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 6
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 6
4 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 5
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
6 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 3
7 ศุภกิจ นันทะวรการ 3
8 วิชัย เอกพลากร 3
9 Pattapong Kessomboon 2
10 อัญชลี มณีโรจน์ 2
11 จตุพร เทียรมา 2
12 Banken, Reiner 2
13 วินัย พุทธกูล 2
14 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 2
15 เรืองไร โตกฤษณะ 2
16 ปิติ กันตังกุล 2
17 สมพล โชคดีศรีสวัสดิ์ 2
18 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
19 Parichart Siwaraksa 2
20 นงนุช ปรมาคม 2
21 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
22 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
23 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 2
24 ปาริชาต ศิวะรักษ์ 2
25 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
26 อำพล จินดาวัฒนะ 2
27 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
28 Suphakit Nantawarakhan 1
29 Suwat Chariyalertsak 1
30 Kanitta Bundhamcharoen 1
31 Nuttapat Makka 1
32 Phichaya Anantawong 1
33 วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 1
34 Chayut Pinichka 1
35 วิภวา ชื่นชิต 1
36 นาวิน โสภาภูมิ 1
37 Puchong Inchai 1
38 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
39 วัลลภา เย็นระยับ 1
40 Rungtip Sukkhamnoet 1
41 พิชญา อนันตวงศ์ 1
42 Wanlapa Yenrayap 1
43 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
44 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
45 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
46 สมพร อิศวิลานนท์ 1
47 เอื้อ สิริจินดา 1
48 สุรชัย ตรงงาม 1
49 โสภิณ ทองปาน 1
50 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
51 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
52 Thon Neak 1
53 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
54 ธารทิพย์ พงศ์จันทรเสถียร 1
55 วาสุพร คงใหญ่ 1
56 กฤษฎา ปรีชาบริสุทธิ์กุล 1
57 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
58 ไชยา พลขาง 1
59 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
60 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
61 อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย 1
62 อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย 1
63 อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน 1
64 คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ 1
65 คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
66 คุณสุมนมาลย์ สิงหะ 1
67 คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
68 นายปราโมช ร่วมสุข 1
69 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
70 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
71 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
72 นงนุช อังยุรีกุล 1
73 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
74 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
75 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
76 คุณนันทา สิทธิราช 1
77 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
78 ศิรวัฒน์ แดงซอน 1
79 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
80 สุพรรณี ศฤงฆาร 1
81 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
83 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
85 สดใส สร่างโศรก 1
86 วิพุธ พูลเจริญ 1
87 ไม่มีข้อมูล 1
88 เกษม วัฒนชัย 1
89 Kasem Wattanachai 1
90 เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 1
91 วลัยพร มุขสุวรรณ 1
92 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 1
11 2545 1
12 2544 4
13 2543 1
14 2534 1
15 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Burden of disease attributed to ambient air pollution in Thailand: A GIS-based approach
ปี พ.ศ. 2556
2 แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน
3 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
4 An evaluation of the benefits of integrated pest management (IPM) implemented by farmer club on vegetables production in cambodia
ปี พ.ศ. 2554
5 อิทธิพลของข้อมูลทางโภชนาการต่อการเลือกใช้น้ำมันพืชในครัวเรือน
6 การสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มผู้นิยมตุ๊กตาบลายธ์
7 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการที่เหมาะสมโดยชุมชนยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
8 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก ตำบลอุดมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
10 การกำหนดกลไกการบริหารและการขับเคลื่อนโครงสร้างนโยบายและการวิจัยของชาติระยะยาวด้านการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องภาคใต้
11 ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
12 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
13 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
14 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)
15 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการมายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทของไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทางสถาบันสำหรับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
19 มายาคติและช่องว่างทางความรู้ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในประเทศไทย : ปัจจัย ผลต่อเนื่อง และทางออก
ปี พ.ศ. 2545
20 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2544
21 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
22 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การวิเคราะห์ระบบ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
23 ความมั่นคงของมนุษย์จากมุมมองของประเทศไทย : แนวคิด สถานการณ์ และปฏิบัติการ
24 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2543
25 การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการลงทุน/พัฒนาขนาดใหญ่ และนโยบายต่างๆ
ปี พ.ศ. 2534
26 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการกระจายรายได้ ของครัวเรือนประมงชายฝั่ง