ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chularat Tanprasert
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 12
2 ชัยวุฒิ สีทา 4
3 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
4 Chalerm Kongchob 3
5 Supara Phantiya 3
6 คุณากร เจริญวงศ์ 3
7 Khunakorn Charoenwong 3
8 Lanjana Nitayapat 3
9 เฉลิม คงชอบ 3
10 สุธน วงศ์สุชาต 3
11 Suthon Wongsuchat 3
12 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 3
13 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
14 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
15 Weerawan Charoensub 2
16 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
17 Boonsak Tangkamcharoen 2
18 Kardsiri Kantikittikun 2
19 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
20 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
21 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 2
22 Chaiwoot Seetha 2
23 บดินทร์ มิลินทางกูร 2
24 Jantima Jansaksri 2
25 Suthida Goollawattanaporn 2
26 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
27 เจริญ เจริญจิต 1
28 Watchira Buranasing 1
29 ลัดดา สาระเดช 1
30 Rachabodin Suwannakanthi 1
31 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
32 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
33 ศวิต กาสุริยะ 1
34 ธนากร มิลินทสูต 1
35 Thanakorn Milindasuta 1
36 ฉัตรชัย วรวุธ 1
37 บดินทร์ แสงอรุณ 1
38 Tipa Toskulkao 1
39 วีรนุช รอบสันติสุข 1
40 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 1
41 Napaporn Wanitkun 1
42 Ketsarin Utriyaprasit 1
43 Sarin Watcharabutsarakham 1
44 วรรณี นิธิยานันท์ 1
45 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
46 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 1
47 วชิรศักดิ์ วานิชชา 1
48 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 1
49 นภาพร วาณิชย์กุล 1
50 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 1
51 นิพนธ์ เจริญกิจการ 1
52 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
53 Ekkarit Maneenoi 1
54 Sudaporn Luksaneeyanawin 1
55 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
56 Piyawut Srichaikul 1
57 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
58 Somchai Jitapunkul 1
59 Osborne, Richard 1
60 Supinda Ruangjiratain 1
61 Suchada Pattaramongkolrit 1
62 Wannee Nitiyanant 1
63 Nipon Charoenkitkarn 1
64 Vajirasak Vanijja 1
65 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
66 Pongsak Tiyanunti 1
67 Wasin Sinthupinyo 1
68 วศิน สินธุภิญโญ 1
69 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
70 Pornchai Tummarattananont 1
71 เปรมนาถ ดูเบ 1
72 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
73 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
74 Sutat Sae-Tang 1
75 Premnath Dubey 1
76 Chai Wutiwiwatchai 1
77 Sawit Kasuriya 1
78 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 3
3 2552 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2553
2 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
3 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
4 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
6 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
7 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
8 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
9 รอบรู้ไอที เล่ม 3
ปี พ.ศ. 2546
10 An acoustic study of syllable rhymes : a basis for Thai continuous speech recognition system
11 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2544
12 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
13 รอบรู้ไอที เล่ม 1