ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulaporn Limwattananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Chulaphorn Limwatananon
- Chulaporn Limwatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 21
2 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 15
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 7
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
5 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
6 Onanong Waleekhachonloet 6
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
8 กัญจนา ติษยาธิคม 4
9 Thananan Rattanachotphanit 4
10 วลัยพร พัชรนฤมล 4
11 Walaiporn Patcharanarumol 4
12 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
13 สุมนต์ สกลไชย 3
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
15 สุรัชดา ชนโสภณ 3
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
17 Pornpit Silkavute 2
18 พัชนี ธรรมวันนา 2
19 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
20 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
21 Patchanee Thamwanna 2
22 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
23 เชิดชัย สุนทรภาส 2
24 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
25 Nattita Tharat 2
26 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
27 Cheardchai Soontornpas 2
28 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
29 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
30 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
31 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
32 Passakorn Suanrueang 1
33 โรงพยาบาลลำปาง 1
34 Areewan Cheawchanwattana 1
35 Kunakorn Aewsuwan 1
36 Jutatip Thungthong 1
37 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
38 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
39 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
40 Rungtiwa Hmuenpha 1
41 Paibul Suriyawongpaisal 1
42 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
43 Vich Kasemsup 1
44 กนกพร ปูผ้า 1
45 Supon Limwattananonta 1
46 Phisitt Vejakama 1
47 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
48 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
49 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
50 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
51 Naresuan University 1
52 Suraphon Limwatananon 1
53 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
54 Lampang Hospital 1
55 ชาฮีดา วิริยาทร 1
56 Sajja Tatiyanupanwong 1
57 Amnuayporn Daengsibua 1
58 พัฒนาวิไล อินใหม 1
59 Phatthanawilai Inmai 1
60 ประสิทธิ บุญเกิด 1
61 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
62 อำนวยพร แดงสีบัว 1
63 Kanokporn Poopha 1
64 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
65 Somsak Tiamkoa 1
66 Suratchada Chonsophon 1
67 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
68 Yaowaluk Wanwong 1
69 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
70 Chompoonut Topothai 1
71 Nucharapon Liangruenrom 1
72 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
73 Thananan Rattanachodpanich 1
74 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
75 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
76 Shaheda Viriyathorn 1
77 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
78 Amonrat Manawatthanawong 1
79 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
80 Kunakorn Ieawsuwan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2557 1
3 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2557
8 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย