ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulaporn Limwattananon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Chulaphorn Limwatananon
- Chulaporn Limwatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
2 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
3 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
6 Thananan Rattanachotphanit 3
7 Onanong Waleekhachonloet 3
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
9 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
10 Patchanee Thamwanna 2
11 สุมนต์ สกลไชย 2
12 พัชนี ธรรมวันนา 2
13 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
14 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
16 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
17 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
18 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
19 Pornpit Silkavute 2
20 Somsak Tiamkoa 1
21 เชิดชัย สุนทรภาส 1
22 สุรัชดา ชนโสภณ 1
23 Suratchada Chonsophon 1
24 Phisitt Vejakama 1
25 Vich Kasemsup 1
26 Supon Limwattananonta 1
27 Kanokporn Poopha 1
28 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
29 Cheardchai Soontornpas 1
30 พัฒนาวิไล อินใหม 1
31 Phatthanawilai Inmai 1
32 กนกพร ปูผ้า 1
33 Sajja Tatiyanupanwong 1
34 Amnuayporn Daengsibua 1
35 Nattita Tharat 1
36 อำนวยพร แดงสีบัว 1
37 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
38 นัฎฐิตา ทารัตน์ 1
39 โรงพยาบาลลำปาง 1
40 Passakorn Suanrueang 1
41 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
43 Paibul Suriyawongpaisal 1
44 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
46 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
47 Areewan Cheawchanwattana 1
48 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
49 Rungtiwa Hmuenpha 1
50 Suraphon Limwatananon 1
51 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
52 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
53 Naresuan University 1
54 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
55 Lampang Hospital 1
56 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
57 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 3
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Following up of Stage 5 Chronic Kidney Disease Patients Managed with Non-dialytic Treatment
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
3 Monitoring and Evaluating the implementation of Non-essential drug prescription criteria measure at a Provincial Hospital in Thailand
4 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
5 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
6 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปี พ.ศ. 2554
7 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
8 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
9 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
10 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
ปี พ.ศ. 2548
11 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
12 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
13 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล