ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulaporn Limwatananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Chulaporn Limwattananon
- Chulaphorn Limwatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 21
2 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 15
3 Supon Limwattananon 11
4 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 7
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 7
6 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
7 Onanong Waleekhachonloet 6
8 Viroj Tangcharoensathien 5
9 Kanjana Tisayaticom 4
10 กัญจนา ติษยาธิคม 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
12 Thananan Rattanachotphanit 4
13 วลัยพร พัชรนฤมล 4
14 Walaiporn Patcharanarumol 4
15 Sumon Sakolchai 3
16 สุรัชดา ชนโสภณ 3
17 สุมนต์ สกลไชย 3
18 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
19 Samrit Srithamrongsawat 3
20 Noppakun Thammatacharee 3
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
22 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
23 Nattita Tharat 2
24 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
25 Cheardchai Soontornpas 2
26 Pornpit Silkavute 2
27 เชิดชัย สุนทรภาส 2
28 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
29 Suratchada Chanasopon 2
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
31 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
32 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
33 พัชนี ธรรมวันนา 2
34 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
35 Patchanee Thamwanna 2
36 Acharawan Topark-ngarm 2
37 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
38 ประสิทธิ บุญเกิด 1
39 Phatthanawilai Inmai 1
40 Prasit Boonkerd 1
41 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
42 Yaowaluk Wanwong 1
43 พัฒนาวิไล อินใหม 1
44 ชาฮีดา วิริยาทร 1
45 อำนวยพร แดงสีบัว 1
46 Suratchada Chonsophon 1
47 Somsak Tiamkoa 1
48 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
49 On-anong Waleekhachonloet 1
50 Thananan Rattanachotpanit 1
51 Amnuayporn Daengsibua 1
52 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
53 Shaheda Viriyathorn 1
54 Sajja Tatiyanupanwong 1
55 Surasak Chaiyasong 1
56 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
57 Chompoonut Topothai 1
58 Areewan Cheawchanwattana 1
59 Viroj Tangcharoensatien 1
60 Nucharapon Liangruenrom 1
61 Kanokporn Poopha 1
62 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
63 Thitikorn Topothai 1
64 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
65 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
66 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
67 Amonrat Manawatthanawong 1
68 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
69 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
70 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
71 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
72 Rungtiwa Hmuenpha 1
73 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
74 Passakorn Suanrueang 1
75 ภาสกร สวนเรือง 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
77 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
78 โรงพยาบาลลำปาง 1
79 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
81 Paibul Suriyawongpaisal 1
82 Kunakorn Ieawsuwan 1
83 Thananan Rattanachodpanich 1
84 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
85 Jutatip Thungthong 1
86 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
87 Kunakorn Aewsuwan 1
88 Suphon Limwatananon 1
89 Phanpit Suwanakul 1
90 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
91 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
92 Kitti Pitaknitinan 1
93 พิสิษฐ์ เวชกามา 1
94 กนกพร ปูผ้า 1
95 Supon Limwattananonta 1
96 Vich Kasemsup 1
97 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
98 Suraphon Limwatananon 1
99 Lampang Hospital 1
100 Viroj Thangcharoensathien 1
101 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
102 Supasit Pannarunothai 1
103 Naresuan University 1
104 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
105 Phisitt Vejakama 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2557 1
3 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2557
8 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย