ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulaporn Limwatananon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Chulaporn Limwattananon
- Chulaphorn Limwatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
2 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
3 Supon Limwattananon 5
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
6 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
7 Thananan Rattanachotphanit 3
8 Onanong Waleekhachonloet 3
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 3
10 Samrit Srithamrongsawat 3
11 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
12 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
13 Patchanee Thamwanna 2
14 Acharawan Topark-ngarm 2
15 Sumon Sakolchai 2
16 Noppakun Thammatacharee 2
17 สุมนต์ สกลไชย 2
18 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
19 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
20 นพคุณ ธรรมธัชอารี 2
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
22 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
23 พัชนี ธรรมวันนา 2
24 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
25 Pornpit Silkavute 2
26 โรงพยาบาลลำปาง 1
27 Suphon Limwatananon 1
28 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
29 Phanpit Suwanakul 1
30 Rungtiwa Hmuenpha 1
31 Passakorn Suanrueang 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
33 Paibul Suriyawongpaisal 1
34 ภาสกร สวนเรือง 1
35 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
36 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
37 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
38 Supasit Pannarunothai 1
39 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
40 Kitti Pitaknitinan 1
41 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
42 พิสิษฐ์ เวชกามา 1
43 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
44 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
45 Suraphon Limwatananon 1
46 Lampang Hospital 1
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
48 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
49 Naresuan University 1
50 Viroj Thangcharoensathien 1
51 นัฎฐิตา ทารัตน์ 1
52 Somsak Tiamkoa 1
53 สุรัชดา ชนโสภณ 1
54 Suratchada Chonsophon 1
55 On-anong Waleekhachonloet 1
56 Thananan Rattanachotpanit 1
57 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
58 Kanokporn Poopha 1
59 กนกพร ปูผ้า 1
60 Vich Kasemsup 1
61 Supon Limwattananonta 1
62 Phisitt Vejakama 1
63 เชิดชัย สุนทรภาส 1
64 Nattita Tharat 1
65 Phatthanawilai Inmai 1
66 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
67 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
68 Areewan Cheawchanwattana 1
69 พัฒนาวิไล อินใหม 1
70 Sajja Tatiyanupanwong 1
71 Cheardchai Soontornpas 1
72 อำนวยพร แดงสีบัว 1
73 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
74 Amnuayporn Daengsibua 1
75 Viroj Tangcharoensatien 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 3
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Following up of Stage 5 Chronic Kidney Disease Patients Managed with Non-dialytic Treatment
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
3 Monitoring and Evaluating the implementation of Non-essential drug prescription criteria measure at a Provincial Hospital in Thailand
4 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
5 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
6 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ปี พ.ศ. 2554
7 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
8 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
9 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
10 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
ปี พ.ศ. 2548
11 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
12 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
13 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล