ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 10
3 Anan Srikiatkhachorn 7
4 Taweap Sanghangthum 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 5
6 Vorasuk Shotelersuk 5
7 Wilai Anomasiri 5
8 Jiruth Sriratanaban 4
9 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 4
10 Suthiluk Patumraj 4
11 Poonlarp Cheepsunthorn 4
12 Apiwat Mutirangura 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 Jariya Boonhong 3
15 Vitool Lohsoonthorn 3
16 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
17 Supang Maneesri le Grand 3
18 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
19 Sukalaya Lerdlum 3
20 Issarang Nuchprayoon 3
21 Kriangsak Prasopsanti 3
22 Pichet Sampatanukul 3
23 Sompol Sanguanrungsirikul 3
24 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
25 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
26 Yingyos Avihingsanon 2
27 Suteera Vibulyaseck 2
28 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
29 Sunchai Payungporn 2
30 Nattiya Hirankarn 2
31 Yong Poovorawan 2
32 Amornpun Sereemaspun 2
33 Marut Yanaranop 2
34 Wachirapong Saleeon 2
35 Wipa Panmontha 2
36 Nijasri Charnnarong 2
37 Kitiwat Khamwan 2
38 Danai Wangsaturaka 2
39 Thepphouthone Sorsavanh 2
40 Wacharin Sindhvananda 2
41 Thananya Thongtan 2
42 Sittisak Honsawek 2
43 Nantana Sirisup 2
44 Nipan Israsena 2
45 Tawat Siriwiladluk 2
46 Onanong Kulaputana 2
47 Ketchada Uerpairojkit 2
48 Wasee Tulvatana 2
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 อวย เกตุสิงห์ 1
52 Rajalida Lipikorn 1
53 กมลชนก ยวดยง 1
54 เอกชัย อดุลยธรรม 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 Thada Jirajaras 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
67 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
68 Jaroonroj Wongnil 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 Swe Swe Lin 1
71 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
72 Ratikorn Anusorntanawat 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 Chanwit Phongamwong 1
77 Ohnmar Swe 1
78 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
79 Kamonrat Sueangamiam 1
80 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 ไววิทย์ พุทธารี 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 Watcharaphawn Sanklaa 1
85 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
86 Piyatas Sangdao 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 Yeshey Penjor 1
90 Natthaya Chuaypen 1
91 รุ่งราวี ทองกันยา 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 Thanarat Supasiri 1
94 วินัย งามแสง 1
95 Yin Yin Pyone 1
96 Punchalee Mungkalasut 1
97 Pisit Tangkijvanich 1
98 Bootsakorn Loharjun 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 Natnicha Houngngam 1
101 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
102 Thiti Snabboon 1
103 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
104 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
105 Kasidit Nootong 1
106 สิทธิพร แอกทอง 1
107 Swe Zin Lat 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
110 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
111 Nisarat Phetnoo 1
112 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
113 Acom Sornsute 1
114 สมชัย วัฒนการุณ 1
115 Pantharee Boonsatorn 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 Waraporn Siriterm 1
118 Prasong Siriviriyakul 1
119 Lakkana Boonyagars 1
120 Chonticha Srisawang 1
121 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
122 Jittima Chatchawansaisin 1
123 Pin Sriprajittichai 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 Sutasinee Jiamprasert 1
126 Chayaporn Supachartwong 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 1
129 Panee Boonthavi 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 Pharanee Laoitti 1
132 Porranee Laoitti 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 Jadej Thamthataree 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 Krit Pongpirul 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 Chadet Thamthataree 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 Chirum Sriratanaban 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 Kin Phongphirun, 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
149 พรรณี กาญจนพลู 1
150 Alain Jacquet 1
151 สุมา เมืองใย 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 Chalermsri Chayutsatid 1
154 ๋Janes, Gavin W. 1
155 Narisorn Kongruttanachok 1
156 ประคอง ชอบเสียง 1
157 Pattraporn Satitsuksanoa 1
158 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
159 บรรจง คณะวรรณ 1
160 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 Ampa Luiengpirom 1
163 Naiyana Chaiyabutr 1
164 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
165 ละอองทิพย์ เหมะ 1
166 Puttipongse Varavudhi 1
167 Chalermpol Leevailoj 1
168 Boonchai Sangpetngam 1
169 สรันยา เฮงพระพรหม 1
170 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
171 Sarunya Hengpraprom 1
172 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
173 ธวัชชัย สันติสุข 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
175 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
177 สำเริง แย้มโสภี 1
178 Pornchai Sithisarankul 1
179 Soe Sandi Tint 1
180 สิริพร สิวราวุฒิ 1
181 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
182 สมพร พรมดี 1
183 Rattanaporn Burimsittichai 1
184 วัลลภ แย้มเหมือน 1
185 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
186 สุวิชา ทองสิมา 1
187 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
189 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
190 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
192 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
193 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
194 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
195 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
196 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
197 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 1
198 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
199 Piyada Linsuwanon 1
200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
201 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 1
202 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1
204 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
206 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 1
207 สายฝน ควรผดุง 1
208 Anan Manomaipiboon 1
209 Monchai Chalaprawat 1
210 Hathaichanok Benjarongrat 1
211 Siriluck Otakal 1
212 Teera Wacharaprechanont 1
213 Uggrit Junsre 1
214 Pornthep Tiensiwakul 1
215 Oranuch Kyokong 1
216 Sukanya Suwamaneerut 1
217 Witcha Lertwipatrakul 1
218 Pongsak Yuktanandana 1
219 Chavalit Honglertsakul 1
220 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
221 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
222 Darin Sakiyalak 1
223 Orawan Iamopas 1
224 Sawitree Rattanasopha 1
225 Phutsapong Srisawat 1
226 Sirinuch Chomtho 1
227 Rungsak Siwanuwatn 1
228 Thiravat Hemachudha 1
229 Sukanya Chaikittisilpa 1
230 Minh Bui Hoang 1
231 Niti Matheesiriwat 1
232 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
233 Siriporn Chirawatkul 1
234 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
235 Thewarug Werawatganon 1
236 Vinh Cao Huu 1
237 Nataphon Santrakul 1
238 Jiraporn Laothamatas 1
239 Sasiwimon Chuntrakul 1
240 Kittipol Dachaworakul 1
241 Kanokvalee Ponkanist 1
242 Chitchaya Suwanraksa 1
243 Chatnapa Nuntue 1
244 Saifhon Admontree 1
245 Warangkana Weerawanich 1
246 Krisadang Thasenhod 1
247 Bowei Yang 1
248 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
249 Natchaya Wongeakin 1
250 Parvapan Bhattarakosol 1
251 Wanvisa Udomsinprasert 1
252 Kiat Ruxrungtham 1
253 Mongkol Pongsuchart 1
254 Chonlawan Saengjaroentham 1
255 Thitima Benjachat 1
256 Umaporn Methmaolee 1
257 Navapan Pitaxtarnin 1
258 Sornjarod Oonsiri 1
259 Duangporn Werawatganon 1
260 Natthakorn Rattanachartnarong 1
261 Monravee Tumkosit 1
262 Supang Maneesri 1
263 Montree Maneepak 1
264 Supakit Pisitpaibool 1
265 Vilai Chentanez 1
266 Anan Udombhornprabha 1
267 Chattraporn Chantong 1
268 Paramate Promnarate 1
269 Sivalee Suriiyapee 1
270 Kananan Utitsarn 1
271 Jira Chindasombatjaroen 1
272 Jutharat Thanomphudsa 1
273 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
274 Piyaratana Tosukhowong 1
275 Chariya Uiyyasathian 1
276 Chanchai Boonla 1
277 Preeyaporn Srimawong 1
278 Navarat Banchertteerakul 1
279 Duangporn Thong-Ngam 1
280 Pornpun Jaratsing 1
281 Surang Nuchprayoon 1
282 Phuping Akavipat 1
283 Wanpen Ponyeam 1
284 Areerat Suputtitada 1
285 Piyanuch Sripayup 1
286 Pattramon Aungbamnet 1
287 Dong Zhan 1
288 Songklot Aeumjaturapat 1
289 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
290 Srettapong Thimaharn 1
291 มยุรี ตันติสิระ 1
292 Padet Siriyasatien 1
293 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
294 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
295 Sahaphol Anannamcharoen 1
296 Kitpramuk Tantayaporn 1
297 Pariyanan Jaruchinda 1
298 Vimolmas Lipipun 1
299 Kittisak Likhitwitayawuid 1
300 Chureerat Phokaew 1
301 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
302 Oratai Weeranantanapan 1
303 Sumphan Wongseripipatana 1
304 Winai Wadwongtham 1
305 Garnpimol C. Ritthidej 1
306 Suthee Panichkul 1
307 Sithiporn Agthong 1
308 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
309 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
310 Chonnikan Ariyakul 1
311 ชอุ่ม มลิลา 1
312 สุมิตรา พูลทอง 1
313 กำจัด มงคลกุล 1
314 Phanphen Wattanaarsakit 1
315 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
316 Jitsumon Wattanaprasert 1
317 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
318 Rangsima Sritulanondha 1
319 Nuttapong Danthanavat 1
320 วิมล เหมะจันทร 1
321 Supawadee Sukseree 1
322 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
323 Mintra Keawsamur 1
324 Chakkaphan Sutthirat 1
325 Ekawan Chansue 1
326 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
327 Phakamart Thaoyabut 1
328 วัฒนชัย สมิทธากร 1
329 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
330 Taveesin Tanprayoon 1
331 คัคนางค์ มณีศรี 1
332 Thawee Songpatanasilp 1
333 วิไล ชินธเนศ 1
334 Somying Tumwasorn 1
335 อุทัย บุญประเสริฐ 1
336 Chupong Ittiwut 1
337 Piya Teawprasert 1
338 Wannarasmi Ketchart 1
339 Juthaporn Keorath 1
340 Supoj Ratchanon 1
341 Arunotai Siriusswakul 1
342 Chajchawan Nakhakes 1
343 Kannawat Danwisetkanjana 1
344 Ratchathorn Mornchan 1
345 Suwisit Manmuan 1
346 Ratchathorn Panchaprateep 1
347 Rungnapa Hirunsatit 1
348 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
349 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
350 Kittisak Kulvichit 1
351 ศิริชัย ศิริกายะ 1
352 Sumitr Sutra 1
353 กาญจนา แก้วเทพ 1
354 Thach Duc Tran 1
355 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
356 Attaya Limwattanayingyong 1
357 Tran, Thach Duc 1
358 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
359 Wachiraporn Wanichnopparat 1
360 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
361 Narumol Nguanthean 1
362 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
363 Nuntika Thavichachart 1
364 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
365 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
366 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
367 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 15
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 17
11 2549 14
12 2548 3
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
73 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
74 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
75 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
76 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
77 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
78 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
79 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
80 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
81 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
82 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
83 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
84 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
85 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
86 List assignment problems
87 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
88 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
89 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
90 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
91 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
92 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
93 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
94 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
95 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
96 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
97 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
98 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
99 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
100 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
101 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
102 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
103 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
104 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
105 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
106 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
107 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
108 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
109 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
110 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
111 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
112 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
113 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
114 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
115 Morphometry of the human mandible from Thailand
116 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
117 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
118 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
119 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
120 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
121 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
122 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
123 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
124 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
125 Multi-centered study of anesthesia related adverse events in Thailand: The Thai anesthesia incident study (TAIS)
126 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
127 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
128 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
ปี พ.ศ. 2545
129 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
130 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
131 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
132 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis