ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chulalongkorn University. Faculty of Medicine
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchali Krisanachinda 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
3 Taweap Sanghangthum 7
4 Anan Srikiatkhachorn 7
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 Jiruth Sriratanaban 5
7 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
8 Wilai Anomasiri 5
9 Vorasuk Shotelersuk 5
10 Apiwat Mutirangura 4
11 Suthiluk Patumraj 4
12 Poonlarp Cheepsunthorn 4
13 Kanya Suphapeetiporn 4
14 Vitool Lohsoonthorn 3
15 Sukalaya Lerdlum 3
16 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 3
17 Pichet Sampatanukul 3
18 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
19 Saknan Bongsebandhu-phubhakdi 3
20 Kriangsak Prasopsanti 3
21 Supang Maneesri le Grand 3
22 Issarang Nuchprayoon 3
23 Jariya Boonhong 3
24 Sompol Sanguanrungsirikul 3
25 Amornpun Sereemaspun 2
26 Yingyos Avihingsanon 2
27 Nattiya Hirankarn 2
28 Wachirapong Saleeon 2
29 ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 2
30 Nijasri Charnnarong 2
31 Marut Yanaranop 2
32 สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2
33 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
34 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
35 วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 2
36 Wipa Panmontha 2
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2
38 สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) 2
39 สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ 2
40 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 2
41 Sunchai Payungporn 2
42 Wacharin Sindhvananda 2
43 Thepphouthone Sorsavanh 2
44 Yong Poovorawan 2
45 Thananya Thongtan 2
46 Onanong Kulaputana 2
47 Tawat Siriwiladluk 2
48 Kitiwat Khamwan 2
49 Suteera Vibulyaseck 2
50 Nantana Sirisup 2
51 Ketchada Uerpairojkit 2
52 Wasee Tulvatana 2
53 Sittisak Honsawek 2
54 Nipan Israsena 2
55 Danai Wangsaturaka 2
56 Swe Zin Lat 1
57 วินัย งามแสง 1
58 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
59 Lakkana Boonyagars 1
60 Jittima Chatchawansaisin 1
61 Yin Yin Pyone 1
62 Chonticha Srisawang 1
63 Prakobkiat Hirunwiwatkul 1
64 Pisit Tangkijvanich 1
65 Pin Sriprajittichai 1
66 ๋Janes, Gavin W. 1
67 Narisorn Kongruttanachok 1
68 รุ่งราวี ทองกันยา 1
69 Natthaya Chuaypen 1
70 Thanarat Supasiri 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 Yeshey Penjor 1
73 นภสร โกวรรธนะกุล 1
74 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 ประคอง ชอบเสียง 1
81 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
82 Thanathon Sesuk 1
83 Pantharee Boonsatorn 1
84 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
85 Prasong Siriviriyakul 1
86 Anawatch Mitpratan 1
87 Sutasinee Jiamprasert 1
88 Waraporn Siriterm 1
89 Nisarat Phetnoo 1
90 Acom Sornsute 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
93 Chayaporn Supachartwong 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 Rungnapa Hirunsatit 1
97 สุวดี ยาป่าคาย 1
98 Pharanee Laoitti 1
99 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Porranee Laoitti 1
102 Panee Boonthavi 1
103 อุทัย บุญประเสริฐ 1
104 Chupong Ittiwut 1
105 Piya Teawprasert 1
106 Wannarasmi Ketchart 1
107 Ratchathorn Mornchan 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 Taveesin Tanprayoon 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 Thawee Songpatanasilp 1
112 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
113 Krit Pongpirul 1
114 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 Pattraporn Satitsuksanoa 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 พรรณี กาญจนพลู 1
122 Alain Jacquet 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Jadej Thamthataree 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 บรรจง คณะวรรณ 1
132 Chalermsri Chayutsatid 1
133 Swe Swe Lin 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
135 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
142 ธวัชชัย สันติสุข 1
143 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
144 วัลลภ แย้มเหมือน 1
145 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
146 สุวิชา ทองสิมา 1
147 Pornchai Sithisarankul 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 สรันยา เฮงพระพรหม 1
150 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
151 Sarunya Hengpraprom 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 [Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department] 1
154 Chirum Sriratanaban 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 Vanida Chantarateptawan 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 Kin Phongphirun, 1
159 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
160 Chadet Thamthataree 1
161 Jaitip Paiboon 1
162 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
163 Srilert Chotpantarat 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
165 [The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hosapital] 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
167 [Nursing Collage of the Thai Red Cross] 1
168 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
169 Chalermpol Leevailoj 1
170 Boonchai Sangpetngam 1
171 [Chulalongkorn University, Social Research Institute] 1
172 Rattanaporn Burimsittichai 1
173 สมพร พรมดี 1
174 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
175 Walaisiri Muangsiri 1
176 เอกชัย อดุลยธรรม 1
177 Varunee Padmasankh 1
178 Pornpimol Muanjai 1
179 ไววิทย์ พุทธารี 1
180 Kamonrat Sueangamiam 1
181 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
182 Rajalida Lipikorn 1
183 Thada Jirajaras 1
184 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
185 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
186 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
187 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
188 กมลชนก ยวดยง 1
189 ประธาน ดาบเพชร 1
190 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
191 อวย เกตุสิงห์ 1
192 Jaroonroj Wongnil 1
193 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
194 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
195 Chanwit Phongamwong 1
196 วาสนา เสียงดัง 1
197 Punchalee Mungkalasut 1
198 สายฝน ควรผดุง 1
199 Soe Sandi Tint 1
200 สิริพร สิวราวุฒิ 1
201 Chalisa louicharoen Cheepsunthorn 1
202 Ratikorn Anusorntanawat 1
203 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
204 Watcharaphawn Sanklaa 1
205 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
206 Piyatas Sangdao 1
207 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
208 Ohnmar Swe 1
209 Suwisit Manmuan 1
210 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
211 Suchin Arunsawatwong 1
212 Rungsak Siwanuwatn 1
213 Thach Duc Tran 1
214 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
215 Attaya Limwattanayingyong 1
216 วัฒนชัย สมิทธากร 1
217 Phakamart Thaoyabut 1
218 Kittisak Likhitwitayawuid 1
219 Chureerat Phokaew 1
220 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
221 กาญจนา แก้วเทพ 1
222 Sumitr Sutra 1
223 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
224 Peeraphon Lueboonthavatchai 1
225 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
226 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
227 Tran, Thach Duc 1
228 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
229 Kittisak Kulvichit 1
230 ศิริชัย ศิริกายะ 1
231 Oratai Weeranantanapan 1
232 Sumphan Wongseripipatana 1
233 Kitpramuk Tantayaporn 1
234 Anan Manomaipiboon 1
235 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
236 Sahaphol Anannamcharoen 1
237 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
238 Supawadee Sukseree 1
239 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
240 Sithiporn Agthong 1
241 Padet Siriyasatien 1
242 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
243 Winai Wadwongtham 1
244 Garnpimol C. Ritthidej 1
245 Suthee Panichkul 1
246 Vimolmas Lipipun 1
247 Pariyanan Jaruchinda 1
248 Srettapong Thimaharn 1
249 มยุรี ตันติสิระ 1
250 Nuntika Thavichachart 1
251 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
252 Thitima Benjachat 1
253 Umaporn Methmaolee 1
254 Mongkol Pongsuchart 1
255 Chonlawan Saengjaroentham 1
256 Chattraporn Chantong 1
257 Pornpun Jaratsing 1
258 Surang Nuchprayoon 1
259 Paramate Promnarate 1
260 Kiat Ruxrungtham 1
261 Natchaya Wongeakin 1
262 Vilai Chentanez 1
263 Anan Udombhornprabha 1
264 Montree Maneepak 1
265 Supakit Pisitpaibool 1
266 Sornjarod Oonsiri 1
267 Parvapan Bhattarakosol 1
268 Wanvisa Udomsinprasert 1
269 Navapan Pitaxtarnin 1
270 Duangporn Thong-Ngam 1
271 Phuping Akavipat 1
272 Natthakorn Rattanachartnarong 1
273 Monravee Tumkosit 1
274 Jutharat Thanomphudsa 1
275 Duangporn Werawatganon 1
276 Supang Maneesri 1
277 Wachiraporn Wanichnopparat 1
278 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
279 Narumol Nguanthean 1
280 Sivalee Suriiyapee 1
281 Kananan Utitsarn 1
282 Piyanuch Sripayup 1
283 Pattramon Aungbamnet 1
284 Wanpen Ponyeam 1
285 Areerat Suputtitada 1
286 Navarat Banchertteerakul 1
287 Jira Chindasombatjaroen 1
288 Preeyaporn Srimawong 1
289 วิมล เหมะจันทร 1
290 Nuttapong Danthanavat 1
291 Kanokvalee Ponkanist 1
292 Thiravat Hemachudha 1
293 Pornthep Tiensiwakul 1
294 Kittipol Dachaworakul 1
295 Sasiwimon Chuntrakul 1
296 Krisadang Thasenhod 1
297 Chatnapa Nuntue 1
298 Chitchaya Suwanraksa 1
299 Oranuch Kyokong 1
300 Sukanya Suwamaneerut 1
301 Witcha Lertwipatrakul 1
302 Pongsak Yuktanandana 1
303 Sawitree Rattanasopha 1
304 Siriluck Otakal 1
305 Hathaichanok Benjarongrat 1
306 Uggrit Junsre 1
307 Teera Wacharaprechanont 1
308 Monchai Chalaprawat 1
309 Warangkana Weerawanich 1
310 Saifhon Admontree 1
311 Songklot Aeumjaturapat 1
312 Dong Zhan 1
313 Yupaporn Amornchaicharoensuk 1
314 Arunotai Siriusswakul 1
315 Supoj Ratchanon 1
316 Kannawat Danwisetkanjana 1
317 Chajchawan Nakhakes 1
318 Juthaporn Keorath 1
319 Thewarug Werawatganon 1
320 Vinh Cao Huu 1
321 Niti Matheesiriwat 1
322 Nataphon Santrakul 1
323 Jiraporn Laothamatas 1
324 Minh Bui Hoang 1
325 Sukanya Chaikittisilpa 1
326 Siriporn Chirawatkul 1
327 Sivalee Suriyapee, M.Eng. 1
328 Phutsapong Srisawat 1
329 Sirinuch Chomtho 1
330 Jitsumon Wattanaprasert 1
331 กำจัด มงคลกุล 1
332 สุมิตรา พูลทอง 1
333 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
334 Phanphen Wattanaarsakit 1
335 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
336 Piyada Linsuwanon 1
337 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
338 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
339 Chonnikan Ariyakul 1
340 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
341 Mintra Keawsamur 1
342 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
343 Ekawan Chansue 1
344 Chakkaphan Sutthirat 1
345 ชอุ่ม มลิลา 1
346 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
347 Rangsima Sritulanondha 1
348 Natnicha Houngngam 1
349 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
350 Bowei Yang 1
351 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
352 Piyaratana Tosukhowong 1
353 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
354 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
355 Orawan Iamopas 1
356 Darin Sakiyalak 1
357 Chavalit Honglertsakul 1
358 Chariya Uiyyasathian 1
359 Chanchai Boonla 1
360 สิทธิพร แอกทอง 1
361 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
362 Thiti Snabboon 1
363 Kasidit Nootong 1
364 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
365 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
366 Bootsakorn Loharjun 1
367 Ratchathorn Panchaprateep 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 19
3 2557 12
4 2556 16
5 2555 22
6 2554 14
7 2553 2
8 2552 1
9 2551 1
10 2550 14
11 2549 13
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 3
17 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Role of autotaxin for the pathogenesis of liver fibrosis in biliary atresia
ปี พ.ศ. 2558
2 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
3 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
4 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
5 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
6 USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY MUTATIONS OF FOUR DIFFERENT HUMAN DISEASES
7 The Neuro-protective Effects of Curcumin Against I/R Injury in Transient MCAO Rat Model
8 The alternation pattern of estrous cycle modulating electrophysiological properties in primary-cultured trigeminal ganglia neurons
9 Intravenous versus oral regimens of dexamethasone for prophylaxis of paclitaxel-associated hypersensitivity reaction in primary ovarian, fallopian tube and peritoneal cancer patients: a double-blind randomized controlled trial
10 Lactate non-clearance versus lactate clearance: A comparison of hospital mortality in high-risk surgical patients
11 Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastoris
12 Evaluation of gold nanoparticles effect on cellular senescence change in preadipocyte (3T3-L1) and fibroblast (NIH 3T3) cell lines induced with hydrogen peroxide
13 INTRAHEPATIC AND SERUM MARKERS OF HEPATITIS B VIRUS AS PREDICTORS OF RESPONSE TO PEGYLATED INTERFERON THERAPY
14 Urinary Cellular Biomarkers as an Early Diagnostic Test for Treatment of Active Lupus Nephritis compare with kidney biopsy guided therapy
15 DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSES IN IMAGE-GUIDED RADATION THERAPY SYSTEM
16 PATIENT RADIATION DOSE FROM COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY OF THE BRAIN
17 SENSITIVITY IN ERROR DETECTION OF PATIENT-SPECIFIC QA TOOLS FOR IMRT PLANS
18 CD4 cell counts level and risks of Cutaneous Adverse Drug Reactions in HIV-infected patients receiving standard anti-tuberculosis drugs in Thailand
19 FACTORS ASSOCIATED WITH PROLONGED LENGTH OF STAY OF NON-TRAUMA PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
20 EFFECT OF GENISTEIN ON HELICOBACTER PYLORI GROWTH AND GASTRIC INFLAMMATION IN RATS
ปี พ.ศ. 2557
21 Prevalence of Cardiovascular Complications and Anti-platelet Therapy Used among Thai Type 2 Diabetes Patients in 2012
22 Comparison of intravenous tramadol and ketamine for prevention of catheter-related bladder discomfort after laparoscopic surgery: A randomized, placebo-controlled, double-blind study
23 PREVALENCE OF N-TERMINAL MUTATION OF PYRUVATE KINASEAMONG VULNERLABLE MALARIA-RISK POPULATION IN SOUTHEAST ASIA
24 Safety of Phenylephrine in Antihypotensive Treatment during Spinal Anesthesia forCesarean Section
25 THE IMPACT OF MULTI-SITE MUSCULOSKELETAL PAIN ON WORK ABILITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN HOSPITAL PERSONNEL
26 Surface dose comparison between Acuros XB and Anisotropic Analytical Algorithmfor breast cancer radiotherapy
27 STANDARDIZED UPTAKE VALUE OF 99mTc-SESTAMIBI IN MYOCARDIAL PERFUSION SPECT/CT
28 Independent software for dose verification in cervical cancer brachytherapy
29 OPTIMIZATION OF RADIATION DOSE AND IMAGE QUALITY IN CHEST RADIOGRAPHY USING DIGITAL MOBILE X-RAY SYSTEM AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL
30 The radiation dose to staff and patient from intraoperative O-ARM system in Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) surgery
31 PLANNING TARGET VOLUME MARGIN DETERMINATION IN VMAT PROSTATE REGION USING CONE BEAM CT
32 EFFECTS OF SALINOMYCIN ON CELL VIABILITY, MIGRATION, INVASION AND INCREASING TAMOXIFEN SENSITIVITY IN ANTI-ESTROGEN RESISTANT BREAST CANCER CELLS
ปี พ.ศ. 2556
33 Effect of kinesio tape and rigid tape on electromyographic and shoulder kinematic during overhead activities in athletes
34 EFFECTS OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON IRON METABOLISM, IL-6, AND MYELIN PROTEIN ZERO (MYELIN P0) EXPRESSION IN SCHWANN CELLS
35 THE EFFECT OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE ON ACID-SENSING ION CHANNEL ACTIVITY IN PRIMARY CELL CULTURE OF TRIGEMINAL GANGLION NEURONS
36 COST-EFFECTIVENESS OF ENDOVASCULAR COILING VERSUS SURGICAL CLIPPING IN RUPTURED CEREBRAL ARTERY ANEURYSM
37 APPROPRIATE TECHNIQUE FOR REDUCE DISTORTION IN DIFFUSION WEIGHTED IMAGING MRI 1.5 TESLA
38 MAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED TREATMENT PLANNING IN IMRT AND VMAT FOR HEAD REGION
39 IMPLEMENTATION AND GAMMA PASS LIMIT OF EPIQA PORTAL DOSIMETRY SOFTWARE FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY PRE-TREATMENT VERIFICATION
40 OPTIMIZATION OF 320 MDCT USING BEAM PITCH AND TUBE CURRENT MODULATION FOR PROPER TARGET SD ON LUNG NODULE –CHEST PROTOCOL: PHANTOM STUDY
41 EFFECT OF FIELD OF VIEWS ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY RADIATION DOSE: PHANTOM STUDY
42 RADIATION DOSE IN WHOLE BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY IN COMPREHENSIVE STROKE IMAGING USING AXIAL VOLUMETRIC 320-DETECTOR CT
43 DOSE VERIFICATION OF SMALL FIELD ELECTRON BEAM CALCULATED BY MONTE CARLO ALGORITHM IN COMMERCIAL TREATMENT PLANNING
44 REFERENCE POINT DOSE VERIFICATION IN 3D AND IMRT PLAN USING INDEPENDENT SOFTWARE
45 +45T/G AND +276G/T SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM OF ADIPONECTIN GENE IN KNEE OSTEOARTHRITIS
46 Development and Validation of a Predictive Model for Difficult Tracheal Intubation in Thai Obese Patients
47 A COST UTILITY ANALYSIS OF LAPAROSCOPIC SURGERY AND ROBOTIC SURGERY FOR REMOVAL OF THE PROSTATE IN MEN WITH LOCALISED PROSTATE CACER IN THAILAND
48 RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS AMONG ADULT THALASSEMIA PATIENTS IN RAJAVITHI HOSPITAL
ปี พ.ศ. 2555
49 Effect of acute and chronic administration of dihydroergotamine on cortical spreading depression and trigeminal nociception
50 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
51 The study of the altering of cytokines and growth factors secreted by cultured balding dermal papilla cells
52 The attenuation of treatment couch in advance radiotherapy techniques
53 Hypomethylation and gene regulation in replicative aging
54 Effect of echo time, echo train length and flip angle of t2 weighted turbo spin echo in reduction chemical shift artifact
55 Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiography
56 Effect of intense aerobic exercise on forearm blood flow and postprandial lipemia in normotensive offspring of hypertensive parents
57 Infectivity and cell death of microglia in response to Japanese encephalitis virus
58 Molecular epidemiology and evolutionary studies of human rhinovirus and enterovirus 68 in Thailand
59 Genetic and functional analyses of a novel mutation in crtap gene in osteogenesis imperfecta
60 Effect of acute and chronic dihydroergotamine administration on cortical spreading depression and trigeminal nociception
61 Effectiveness of ultrasound combine transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in treatment of upper trapezius myofascial pain : a randomized controlled trial
62 Development of calcium oxalate crystallization index for estimating lithogenic potential in urines of patients with nephrolithiasis
63 Validity and reliability of Thai version of Overactive Bladder Symptom Score
64 The effect of "eye drop guide" on the success rate of eye drops self-instillation
65 Effect of folic acid supplementation on plasma homocysteine level in obese children : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
66 Comparative study of diagnostic accuracy between close needle biopsy and open incisional biopsy in musculoskeletal sarcoma
67 Beliefs against TB relapse under dots program (2HRZE/6EH) in Vientiane Lao PDR
68 The effect of serotonin depletion on the cortical spreading depression induced alteraion of blood brain barrier
69 Chronic paracetamol treatment induces an increment of pro-inflammatory cytokines in rats with cortical spreading depression
70 The study of DNA methylation status of the interspersed repetitive sequences type LINE-1, ALU, HERV-E AND HERV-K in neutrophil of systemic lupus erythematosus patients and healthy controls
ปี พ.ศ. 2554
71 Effect of autonomic neuropathy on forearm blood flow in type 2 diabetes
72 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
73 Faculty’s and medical students’ opinions towards the use of logbook at Department of Surgery, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital.
74 The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
75 Development and validation of a menopause-specific quality of life scale for peri- and postmenopausal Thai women
76 Comparison of renal function between cyanotic and acyanotic congenital heart disease in children and adolescent
77 Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy : a randomized controlled trial
78 Radiation dose in voiding cystourethrography (VCUG) in children
79 Quality of life for hip fracture patients : assessment with medical outcomes study, 36-item short-form survey (SF-36)
80 Effects of curcumin on diabetes-induced leukocyte-endothelium interaction: roles of nox2 enzyme and thioredoxin-interacting protein
81 Strategies and improve sensitivity of nucleic acid lateral flow (NALF) in HIV-1 nucleic acid
82 Accuracy of linear measurements in stitched versus non-stitched cone beam computed tomography images
83 Dosimetric verification of 2D planar diode arrays and 3D cylindrical diode arrays in intensity modulated radiotherapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT)
84 Radiation dose and image quality from coronary angiography in 320-detector row computed tomography
ปี พ.ศ. 2553
85 List assignment problems
86 Optimization protocols of MRCP imaging for mri 0.4 tesla (open) and comparison image quality with mri 3.0 tesla
ปี พ.ศ. 2552
87 Mutation and functional analysis of SUMO1, PDGFRa and miR-140 gens in non-syndromic oral clefts
ปี พ.ศ. 2551
88 Use of Antisense Morpholino Oligonuckeotides in correction of a novel splicing defect the BTK gene causing Bruton agammaglobulinemia
ปี พ.ศ. 2550
89 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
90 Limbal stem cells maintenance in the in vitro cultivation
91 The study of neural potential in mesenchymal stem cells
92 Relationship between interpersonal problem areas and depressive disorders in Thai depressed patients : a matched case-control study
93 Fetal dose in rando phantom from computed radiography of abdomen, pelvis and lumbo-sacral spine
94 The effectiveness of topical pilocarpine in carboxymethylecllulose saliva substitute for post irradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma compared with carboxymethylcellulose solution alone : a randomized-controlled trial
95 Transinfection of bed bug (Cimex hemipterus) wolbachia into dengue vector mosquito (Aedes aegypti) by microinjection
96 A Randomized clinical trial of closed hemorrhoidectomy under local perianal block versus spinal anesthesia
97 Effect of ERK inhabitation on diabetric neuropathy in rats
98 The endorsement of the four score for consciousness assessment in neurosurgical patients
99 To study the association between methylated endogenous DNA double-strand break and repair pathway
100 Inteaction between GSTM1, GSTT1, CYP1A1 and NQ01 genetic polymorphisms and pesticides exposure as risk factors for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
101 Interaction between genetic polymorphisms of XRCC1 gene and cigarette smoke exposure as risk for acute lymphoblastic leukemia in Thai children
102 Risk factors of running injuries middle-age to elderly Thai joggers
ปี พ.ศ. 2549
103 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
104 A Comparison between single field nonmydriatic color fundus photography interpreted by family physicians and dilated indirect ophthalmoscopy by ophthalmologists in diabetic retinopathy screening
105 The Opinions of faculty, graduates and trainees towards the family medicine residency training program at Phramongkutklao Hospital
106 Nutritional status in children under 18 months and associations with community's characteristics in 5 provinces in Vietnam
107 Genome wide characterization of unmethylated line-1 MAP : the implication as tumor marker
108 Mitogenic and differetiative effects of iron on schwann cells
109 Effect of hyposerotonin on NMDA receptor phosphorylation in rat trigeminal pathway induced by dural inflammation
110 Morphometry of the human mandible from Thailand
111 Dosimetric characteristics of an extended dose range radiographic film for verification of dynamic intensity modulated radiation therapy
112 Molecular cloning of a serine beta-fibrinogenase homolog, a novel gene from russel's viper venom (Daboia Russellii Saimensis)
113 The correlation of vascular endothelial growth factor and renal pathology in lupus nephritis
114 Association between specific anti-WSP IgG subclasses and clinical manifestations in lymphatic filariasis patients
115 Effects of curcumin on gastric microvascular leakage, NF-KB-p65 expression, and change in VEGF level in Helicobacter pylori infected rats
ปี พ.ศ. 2548
116 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
ปี พ.ศ. 2547
117 การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
118 Effect of alfacalcidol on muscle strenght in ambulatory elderly Thai women who have hypovitaminosis D : a randomized controlled trial
ปี พ.ศ. 2546
119 Mechanisms of "Escape Phenomenon" of spinal cord and brainstem in human rabies and study of neuronal cytoskeletion and myelin integrity
120 ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7
ปี พ.ศ. 2545
121 Quantitative detection of human umbilical cord blood lymphocytes in human-sheep chimerism by flow cytometry and fish
ปี พ.ศ. 2544
122 Effect of acute moderate exercise on low density lipoprotein diene conjugation in sedentary Thais
123 Association between MTHFR polymorphisms and frontoethmoidal encephalomeningocele and cleft lip with or without cleft palate
124 The association between haplotype of PIGR and genetic susceptibility of nasopharyngeal carcinogenesis