ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 เอกชัย อดุลยธรรม 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Varunee Padmasankh 1
7 Rajalida Lipikorn 1
8 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 ประธาน ดาบเพชร 1
12 Thada Jirajaras 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 วาสนา เสียงดัง 1
17 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
18 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
29 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 สุวดี ยาป่าคาย 1
37 Thanathon Sesuk 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 สิริพร สิวราวุฒิ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 ศิริชัย ศิริกายะ 1
54 Boonchai Sangpetngam 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
57 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
59 วิไล ชินธเนศ 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 สุวิชา ทองสิมา 1
65 Acom Sornsute 1
66 สมพร พรมดี 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
79 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
80 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 มยุรี ตันติสิระ 1
83 Supa Chantharasakul 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Puttipongse Varavudhi 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 Panee Boonthavi 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 กาญจนา แก้วเทพ 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 นภสร โกวรรธนะกุล 1
121 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
122 วินัย งามแสง 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 Kasidit Nootong 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 สุมา เมืองใย 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 กำจัด มงคลกุล 1
145 Yeshey Penjor 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย