ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Walaisiri Muangsiri 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Phanphen Wattanaarsakit 2
4 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
5 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
6 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
7 มยุรี ตันติสิระ 1
8 Supa Chantharasakul 1
9 Garnpimol C. Ritthidej 1
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 Vimolmas Lipipun 1
12 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
13 Sompol Sanguanrungsirikul 1
14 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 Kitpramuk Tantayaporn 1
19 Panee Boonthavi 1
20 Ampa Luiengpirom 1
21 บรรจง คณะวรรณ 1
22 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
23 กาญจนา แก้วเทพ 1
24 Vanida Chantarateptawan 1
25 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
28 ศิริชัย ศิริกายะ 1
29 Srilert Chotpantarat 1
30 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
31 Wilai Anomasiri 1
32 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
33 Kittisak Likhitwitayawuid 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
36 Jaitip Paiboon 1
37 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
38 วัฒนชัย สมิทธากร 1
39 Sumphan Wongseripipatana 1
40 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
43 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
44 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
45 วินัย งามแสง 1
46 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
47 นภสร โกวรรธนะกุล 1
48 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
49 Chayaporn Supachartwong 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
53 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 Waraporn Siriterm 1
56 Anawatch Mitpratan 1
57 Kasidit Nootong 1
58 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
59 Yeshey Penjor 1
60 สุมา เมืองใย 1
61 Chakkaphan Sutthirat 1
62 พรรณี กาญจนพลู 1
63 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
64 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
65 Chalermpol Leevailoj 1
66 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
67 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
68 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
69 สุมิตรา พูลทอง 1
70 รุ่งราวี ทองกันยา 1
71 กำจัด มงคลกุล 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
74 ชอุ่ม มลิลา 1
75 ประคอง ชอบเสียง 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
78 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 Thada Jirajaras 1
81 อวย เกตุสิงห์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
84 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
85 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 เอกชัย อดุลยธรรม 1
88 ไววิทย์ พุทธารี 1
89 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
90 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
91 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
92 Pornpimol Muanjai 1
93 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
94 Varunee Padmasankh 1
95 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
96 Suchin Arunsawatwong 1
97 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
98 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
99 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
100 Acom Sornsute 1
101 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
102 Chariya Uiyyasathian 1
103 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
104 Pantharee Boonsatorn 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 Thanathon Sesuk 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 สุวดี ยาป่าคาย 1
109 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
110 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
111 ศุกันยา ห้วยผัด 1
112 กระมล ทองธรรมชาติ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 Somying Tumwasorn 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
120 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
122 วิไล ชินธเนศ 1
123 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
127 Boonchai Sangpetngam 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
133 คัคนางค์ มณีศรี 1
134 สิริพร สิวราวุฒิ 1
135 สมพร พรมดี 1
136 สุวิชา ทองสิมา 1
137 สายฝน ควรผดุง 1
138 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
139 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
140 วาสนา เสียงดัง 1
141 วัลลภ แย้มเหมือน 1
142 สำเริง แย้มโสภี 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
147 ธวัชชัย สันติสุข 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
150 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย