ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 สุวิชา ทองสิมา 1
5 วัลลภ แย้มเหมือน 1
6 สำเริง แย้มโสภี 1
7 สมพร พรมดี 1
8 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
9 วาสนา เสียงดัง 1
10 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สิริพร สิวราวุฒิ 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
15 คัคนางค์ มณีศรี 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
23 ประธาน ดาบเพชร 1
24 Thada Jirajaras 1
25 Rajalida Lipikorn 1
26 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
29 กมลชนก ยวดยง 1
30 เอกชัย อดุลยธรรม 1
31 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 ไววิทย์ พุทธารี 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 Varunee Padmasankh 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
40 วิไล ชินธเนศ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 กาญจนา แก้วเทพ 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 ศิริชัย ศิริกายะ 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
53 Sumphan Wongseripipatana 1
54 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 วัฒนชัย สมิทธากร 1
57 Jaitip Paiboon 1
58 Chalermpol Leevailoj 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 Somying Tumwasorn 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
68 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
71 Boonchai Sangpetngam 1
72 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
79 สุมา เมืองใย 1
80 Chakkaphan Sutthirat 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 วิมล เหมะจันทร 1
85 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
86 พรรณี กาญจนพลู 1
87 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 สุมิตรา พูลทอง 1
90 รุ่งราวี ทองกันยา 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Garnpimol C. Ritthidej 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 Naiyana Chaiyabutr 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 Sompol Sanguanrungsirikul 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 กำจัด มงคลกุล 1
114 Yeshey Penjor 1
115 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
116 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
117 Pantharee Boonsatorn 1
118 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
119 Acom Sornsute 1
120 Chariya Uiyyasathian 1
121 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 วินัย งามแสง 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
140 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 Waraporn Siriterm 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 Chayaporn Supachartwong 1
149 สิทธิพร แอกทอง 1
150 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย