ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 วินัย งามแสง 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 Yeshey Penjor 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 Kasidit Nootong 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
24 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 วิมล เหมะจันทร 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 ละอองทิพย์ เหมะ 1
30 สุมา เมืองใย 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
52 ไววิทย์ พุทธารี 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 เอกชัย อดุลยธรรม 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Suchin Arunsawatwong 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Acom Sornsute 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
65 Puttipongse Varavudhi 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
70 Thanathon Sesuk 1
71 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 กระมล ทองธรรมชาติ 1
74 สมชัย วัฒนการุณ 1
75 ศุกันยา ห้วยผัด 1
76 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
77 Kitpramuk Tantayaporn 1
78 วิไล ชินธเนศ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
80 อุทัย บุญประเสริฐ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
110 สำเริง แย้มโสภี 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 Supa Chantharasakul 1
116 Vimolmas Lipipun 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 Panee Boonthavi 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 Sompol Sanguanrungsirikul 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 บรรจง คณะวรรณ 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
131 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
132 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
133 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
134 ศิริชัย ศิริกายะ 1
135 Srilert Chotpantarat 1
136 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
137 Chalermpol Leevailoj 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 Boonchai Sangpetngam 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 Jaitip Paiboon 1
146 Wilai Anomasiri 1
147 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
150 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย