ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Phanphen Wattanaarsakit 2
2 Walaisiri Muangsiri 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 สายฝน ควรผดุง 1
5 สิริพร สิวราวุฒิ 1
6 สมพร พรมดี 1
7 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
17 ธวัชชัย สันติสุข 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 วัลลภ แย้มเหมือน 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 กมลชนก ยวดยง 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 ประธาน ดาบเพชร 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Pornpimol Muanjai 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
41 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 Srilert Chotpantarat 1
45 ศิริชัย ศิริกายะ 1
46 Boonchai Sangpetngam 1
47 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
48 Chalermpol Leevailoj 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 วัฒนชัย สมิทธากร 1
55 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 Wilai Anomasiri 1
58 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 อุทัย บุญประเสริฐ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 วิไล ชินธเนศ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 Thanathon Sesuk 1
78 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 Puttipongse Varavudhi 1
85 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Kitpramuk Tantayaporn 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 Vimolmas Lipipun 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 Sompol Sanguanrungsirikul 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
116 Acom Sornsute 1
117 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
118 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
128 กระมล ทองธรรมชาติ 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 Pantharee Boonsatorn 1
131 สมชัย วัฒนการุณ 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 Yeshey Penjor 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 กำจัด มงคลกุล 1
141 วินัย งามแสง 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Anawatch Mitpratan 1
145 Kasidit Nootong 1
146 Chayaporn Supachartwong 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 สุวดี ยาป่าคาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย