ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Walaisiri Muangsiri 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Phanphen Wattanaarsakit 2
4 Sompol Sanguanrungsirikul 1
5 Ampa Luiengpirom 1
6 Kitpramuk Tantayaporn 1
7 บรรจง คณะวรรณ 1
8 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
9 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
10 Naiyana Chaiyabutr 1
11 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
12 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
13 Puttipongse Varavudhi 1
14 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
15 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
16 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
17 วิมล เหมะจันทร 1
18 ละอองทิพย์ เหมะ 1
19 มยุรี ตันติสิระ 1
20 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
21 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
22 Vimolmas Lipipun 1
23 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
24 วัฒนชัย สมิทธากร 1
25 Jaitip Paiboon 1
26 Wilai Anomasiri 1
27 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
28 Vanida Chantarateptawan 1
29 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
30 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 Garnpimol C. Ritthidej 1
33 Supa Chantharasakul 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 Panee Boonthavi 1
36 Sumphan Wongseripipatana 1
37 Kittisak Likhitwitayawuid 1
38 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
39 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 Anawatch Mitpratan 1
42 Kasidit Nootong 1
43 Waraporn Siriterm 1
44 สิทธิพร แอกทอง 1
45 Chayaporn Supachartwong 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
48 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
49 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
50 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
51 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
52 Acom Sornsute 1
53 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 Chariya Uiyyasathian 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
58 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
59 วินัย งามแสง 1
60 ชอุ่ม มลิลา 1
61 ประคอง ชอบเสียง 1
62 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
63 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
64 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
65 กาญจนา แก้วเทพ 1
66 พรรณี กาญจนพลู 1
67 ๋Janes, Gavin W. 1
68 สุมิตรา พูลทอง 1
69 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
72 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
73 Yeshey Penjor 1
74 รุ่งราวี ทองกันยา 1
75 กำจัด มงคลกุล 1
76 สุมา เมืองใย 1
77 Srilert Chotpantarat 1
78 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 Pornpimol Muanjai 1
81 เอกชัย อดุลยธรรม 1
82 Rajalida Lipikorn 1
83 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
84 ประธาน ดาบเพชร 1
85 Thada Jirajaras 1
86 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
87 ไววิทย์ พุทธารี 1
88 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
95 อวย เกตุสิงห์ 1
96 กมลชนก ยวดยง 1
97 ศุกันยา ห้วยผัด 1
98 กระมล ทองธรรมชาติ 1
99 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
100 สมชัย วัฒนการุณ 1
101 Pantharee Boonsatorn 1
102 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
103 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
104 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
107 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
112 สุวดี ยาป่าคาย 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
117 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
119 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
121 Somying Tumwasorn 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
124 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
125 Chalermpol Leevailoj 1
126 ศิริชัย ศิริกายะ 1
127 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 Boonchai Sangpetngam 1
130 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
131 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
132 อุทัย บุญประเสริฐ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
134 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
135 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
136 ธวัชชัย สันติสุข 1
137 สำเริง แย้มโสภี 1
138 วัลลภ แย้มเหมือน 1
139 สมพร พรมดี 1
140 สุวิชา ทองสิมา 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
145 วิไล ชินธเนศ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย