ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chonticha Srisawang
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Walaisiri Muangsiri 2
2 Jittima Chatchawansaisin 2
3 Phanphen Wattanaarsakit 2
4 สุมา เมืองใย 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 พรรณี กาญจนพลู 1
7 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
8 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
9 วิมล เหมะจันทร 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 ชอุ่ม มลิลา 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 รุ่งราวี ทองกันยา 1
16 กำจัด มงคลกุล 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 ละอองทิพย์ เหมะ 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 Puttipongse Varavudhi 1
23 มยุรี ตันติสิระ 1
24 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
25 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
26 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 Supa Chantharasakul 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 Naiyana Chaiyabutr 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 Yeshey Penjor 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 บรรจง คณะวรรณ 1
38 Sompol Sanguanrungsirikul 1
39 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 สมชัย วัฒนการุณ 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 Acom Sornsute 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 สุวดี ยาป่าคาย 1
52 Suchin Arunsawatwong 1
53 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
54 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
55 Thanathon Sesuk 1
56 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
57 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
58 Chariya Uiyyasathian 1
59 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
60 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
61 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
62 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
63 วินัย งามแสง 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 Panee Boonthavi 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
68 Chayaporn Supachartwong 1
69 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
70 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
71 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Kasidit Nootong 1
74 สิทธิพร แอกทอง 1
75 Anawatch Mitpratan 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 Kittisak Likhitwitayawuid 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 สมพร พรมดี 1
80 สุวิชา ทองสิมา 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 วาสนา เสียงดัง 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 สำเริง แย้มโสภี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
96 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 กมลชนก ยวดยง 1
101 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
104 Thada Jirajaras 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
124 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 Jaitip Paiboon 1
129 วัฒนชัย สมิทธากร 1
130 Wilai Anomasiri 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 Boonchai Sangpetngam 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
136 Somying Tumwasorn 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย