ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 สุวดี ยาป่าคาย 1
5 Suchin Arunsawatwong 1
6 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
7 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
8 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
9 กระมล ทองธรรมชาติ 1
10 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 Thanathon Sesuk 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 Thada Jirajaras 1
16 Rajalida Lipikorn 1
17 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 กมลชนก ยวดยง 1
21 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
22 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
23 Kasidit Nootong 1
24 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 Waraporn Siriterm 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
30 Anawatch Mitpratan 1
31 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
32 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 Acom Sornsute 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 Wanida Hemakul 1
45 Supaporn Saduakdee 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 ธวัชชัย สันติสุข 1
49 Chanon Promsakon 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
52 วิไล ชินธเนศ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
54 อุทัย บุญประเสริฐ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
58 คัคนางค์ มณีศรี 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
64 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
65 Saad I.El-Zanati 1
66 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
67 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
68 Varunee Padmasankh 1
69 Pornpimol Muanjai 1
70 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 สมพร พรมดี 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 Walaisiri Muangsiri 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 Wilai Anomasiri 1
85 Jaitip Paiboon 1
86 กาญจนา แก้วเทพ 1
87 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
90 Panee Boonthavi 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 Kittisak Likhitwitayawuid 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
103 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
109 Boonchai Sangpetngam 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
121 Yeshey Penjor 1
122 สุมิตรา พูลทอง 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 ประคอง ชอบเสียง 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
129 กำจัด มงคลกุล 1
130 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
131 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 Phanphen Wattanaarsakit 1
134 วินัย งามแสง 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
137 Chakkaphan Sutthirat 1
138 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
139 Puttipongse Varavudhi 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 Ampa Luiengpirom 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 วิมล เหมะจันทร 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 Jittima Chatchawansaisin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1