ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
5 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 วิไล ชินธเนศ 1
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 อุทัย บุญประเสริฐ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
13 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 คัคนางค์ มณีศรี 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 Chanon Promsakon 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
27 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
28 สุวิชา ทองสิมา 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 Supaporn Saduakdee 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
39 Wanida Hemakul 1
40 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 Ampa Luiengpirom 1
43 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
44 Naiyana Chaiyabutr 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 บรรจง คณะวรรณ 1
47 Vimolmas Lipipun 1
48 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
49 มยุรี ตันติสิระ 1
50 Sompol Sanguanrungsirikul 1
51 Puttipongse Varavudhi 1
52 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 สุมา เมืองใย 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
57 Kitpramuk Tantayaporn 1
58 ละอองทิพย์ เหมะ 1
59 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
60 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
61 Garnpimol C. Ritthidej 1
62 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 สมพร พรมดี 1
68 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
69 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 Supa Chantharasakul 1
73 Sumphan Wongseripipatana 1
74 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
75 Kittisak Likhitwitayawuid 1
76 Panee Boonthavi 1
77 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
78 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
79 ศิริชัย ศิริกายะ 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Jittima Chatchawansaisin 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
87 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 Anawatch Mitpratan 1
90 สิทธิพร แอกทอง 1
91 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
92 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
93 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 Waraporn Siriterm 1
97 Kasidit Nootong 1
98 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
99 Phanphen Wattanaarsakit 1
100 วินัย งามแสง 1
101 ประคอง ชอบเสียง 1
102 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 ชอุ่ม มลิลา 1
110 รุ่งราวี ทองกันยา 1
111 กำจัด มงคลกุล 1
112 นภสร โกวรรธนะกุล 1
113 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
114 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
115 สุมิตรา พูลทอง 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 Yeshey Penjor 1
118 Acom Sornsute 1
119 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
120 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 Pornpimol Muanjai 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 Thada Jirajaras 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
129 Saad I.El-Zanati 1
130 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
131 วาสนา เสียงดัง 1
132 สายฝน ควรผดุง 1
133 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
134 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
135 ไววิทย์ พุทธารี 1
136 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 สมชัย วัฒนการุณ 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 กมลชนก ยวดยง 1
152 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
153 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
154 สุวดี ยาป่าคาย 1
155 Suchin Arunsawatwong 1
156 สิริพร สิวราวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1