ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 Chanon Promsakon 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
6 Supaporn Saduakdee 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
13 Wanida Hemakul 1
14 คัคนางค์ มณีศรี 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
16 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 Pornpimol Muanjai 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 Saad I.El-Zanati 1
26 Varunee Padmasankh 1
27 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
28 Rajalida Lipikorn 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 Walaisiri Muangsiri 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 สมพร พรมดี 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 Jaitip Paiboon 1
43 Wilai Anomasiri 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
47 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
48 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 วัฒนชัย สมิทธากร 1
51 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
52 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
58 Panee Boonthavi 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 Vanida Chantarateptawan 1
61 ศิริชัย ศิริกายะ 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 Thada Jirajaras 1
68 อุทัย บุญประเสริฐ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
71 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
72 Srilert Chotpantarat 1
73 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
76 Chalermpol Leevailoj 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 อวย เกตุสิงห์ 1
81 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 พรรณี กาญจนพลู 1
87 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 นภสร โกวรรธนะกุล 1
95 กำจัด มงคลกุล 1
96 Yeshey Penjor 1
97 สุมิตรา พูลทอง 1
98 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 สุมา เมืองใย 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 บรรจง คณะวรรณ 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
119 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 Thanathon Sesuk 1
123 กระมล ทองธรรมชาติ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 สุวดี ยาป่าคาย 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 สิทธิพร แอกทอง 1
142 Chayaporn Supachartwong 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 Chonticha Srisawang 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 Waraporn Siriterm 1
148 Kasidit Nootong 1
149 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 Acom Sornsute 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
154 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
155 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
156 ประธาน ดาบเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1