ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 วินัย งามแสง 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
12 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 Kasidit Nootong 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 ประคอง ชอบเสียง 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
32 ๋Janes, Gavin W. 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 Yeshey Penjor 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 รุ่งราวี ทองกันยา 1
40 นภสร โกวรรธนะกุล 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 เอกชัย อดุลยธรรม 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 Thada Jirajaras 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 Saad I.El-Zanati 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
68 Acom Sornsute 1
69 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
70 กระมล ทองธรรมชาติ 1
71 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 สมพร พรมดี 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
110 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 Wanida Hemakul 1
114 Supaporn Saduakdee 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 ธวัชชัย สันติสุข 1
117 Chanon Promsakon 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 Sumphan Wongseripipatana 1
126 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
127 Garnpimol C. Ritthidej 1
128 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
129 Ampa Luiengpirom 1
130 Kitpramuk Tantayaporn 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 Panee Boonthavi 1
152 วัฒนชัย สมิทธากร 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1