ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chariya Uiyyasathian
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Uthoomporn Jongthawonwuth 2
2 Tanawat Wichianpaisarn 2
3 Wongsakorn Charoenpanitseri 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 1
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 วินัย งามแสง 1
8 กำจัด มงคลกุล 1
9 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
10 Chonticha Srisawang 1
11 นภสร โกวรรธนะกุล 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 Jittima Chatchawansaisin 1
14 Anawatch Mitpratan 1
15 สิทธิพร แอกทอง 1
16 Waraporn Siriterm 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 วิมล เหมะจันทร 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 Kasidit Nootong 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
38 Chakkaphan Sutthirat 1
39 ประคอง ชอบเสียง 1
40 Yeshey Penjor 1
41 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
48 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
49 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
50 Thada Jirajaras 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
53 Saad I.El-Zanati 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 Acom Sornsute 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 ละอองทิพย์ เหมะ 1
68 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
69 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
70 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
71 Pantharee Boonsatorn 1
72 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 Wanida Hemakul 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 วิไล ชินธเนศ 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 อุทัย บุญประเสริฐ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
100 Supaporn Saduakdee 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 สมพร พรมดี 1
110 สุวิชา ทองสิมา 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 Chanon Promsakon 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 วัลลภ แย้มเหมือน 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
119 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 Panee Boonthavi 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 Vimolmas Lipipun 1
129 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Naiyana Chaiyabutr 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 Ampa Luiengpirom 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 มยุรี ตันติสิระ 1
136 บรรจง คณะวรรณ 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
144 Boonchai Sangpetngam 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 Vanida Chantarateptawan 1
148 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 กาญจนา แก้วเทพ 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1