ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chanchana Thanachayanont
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัญชณา ธนชยานนท์ 30
2 Chanipat Euvananont 5
3 Sakuntam Sanorpim 4
4 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 4
5 Somboon Sahasithiwat 4
6 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 4
7 ชใบพร จันทร์อินทร์ 3
8 ยศ บุญทองคง 3
9 พิมพา ลิ้มทองกุล 3
10 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 3
11 รุ้งนภา ทองพูล 3
12 ทศวรรษ สีตะวัน 3
13 Pimpa Limthongkul 2
14 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
15 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
16 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
17 Chabaiporn Junin 2
18 Joydeep Dutta 2
19 Pattana Suwanyangyaun 2
20 Chris Boothroyd 2
21 Seeroong Prichanont 2
22 วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี 2
23 Narong Boonyopakorn 2
24 Prasarn Chainaronk 2
25 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
26 Somsak Dangtip 2
27 Rungnapa Tongpool 2
28 Tawan Sooknoi 2
29 จิติ หนูแก้ว 2
30 ตะวัน สุขน้อย 2
31 Suparerk Aukkaravittayapun 2
32 Kobsak Sriprapha 1
33 Songphol Kanjanachuchai 1
34 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
35 Suphakan Kijamnajsuk 1
36 สัญญา แก้วเกตุ 1
37 P. Prachopchok 1
38 Ubolsree Leartsakulpanich 1
39 A. Heawchin 1
40 กัญญาพร อาจผักปัง 1
41 Adisorn Tuantranont 1
42 Anurat Wisitsoraat 1
43 Tanakorn Osotchan 1
44 กอบศักดิ์ ศรีประภา 1
45 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
46 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
47 Athorn Vora-Ud 1
48 Vittaya Amornkitbumrung 1
49 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
50 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
51 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
52 Thapanee Sarakonsri 1
53 Laddawan Supadee 1
54 Yasuhiro Shinoda 1
55 Seiji Isoda 1
56 Kanyaporn Adpakpang 1
57 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
58 ทรงพล กาญจนชูชัย 1
59 Supattra Pakdeesathaporn 1
60 Panjai Rujisomnapa 1
61 Jamreonta Parinyataramas 1
62 Visittapong Yodsri 1
63 Papaporn Jantawongrit 1
64 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
65 Pawilas Pratoomwan 1
66 Ratchaneepat Kumpangpet 1
67 Jirawat Doungratsamee 1
68 Urai Seetawan 1
69 Suwit Jugsujinda 1
70 จิรวัฒน์ ดวงรัศมี 1
71 ทศพล ทิพย์โพธิ์ 1
72 Tossapol Tippo 1
73 ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์ 1
74 พิศาล สุขวิสูตร 1
75 C. Sac-Kung 1
76 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
77 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
78 P. Vijitanya 1
79 จอยดีพ ดูททา 1
80 Nawal Binhayeeniyi 1
81 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
82 Yot Boontongkong 1
83 นวัล บินหะยีนิยิ 1
84 Supasarote Muensit 1
85 Heinrich Hofmann 1
86 Pisan Sukvisut 1
87 Sanya Kaewket 1
88 L. Petit 1
89 Monthon Nakpathom 1
90 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
91 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
92 สมศกั ด์ิ แดงติ๊บ 1
93 ณรงค์ บุญโญปกรณ์ 1
94 นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ 1
95 มณฑล นาคปฐม 1
96 Wattana Srisuwan 1
97 N. Sripongphan 1
98 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
99 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
100 S. Maneewan 1
101 A. Vorasingha 1
102 Nitas Sripongpun 1
103 เพ็ญนภา มุทิตามงคล 1
104 Narin Jantaping 1
105 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
106 ประสาร ไชยณรงค 1
107 อุไำร สีตะวัน 1
108 Chabaipon Junin 1
109 วิษณุ มีอยู่ 1
110 Kroekchai Inpor 1
111 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
112 Pennapa Muthitamongkol 1
113 Mongkol Sukwattanasinitt 1
114 Vissanu Meeyoo 1
115 เกริกชัย อินทร์ปอ 1
116 นิธิ ศรีพงษ์พันธ์ 1
117 Thanasat Sooksimuang 1
118 Damrongsak Jadsadapatarakul 1
119 เอฟ. บอส 1
120 Kanita Tangkananuruk 1
121 ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล 1
122 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
123 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
124 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
125 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
126 นฤมล สีพลไกร 1
127 Narumon Seeponkai 1
128 Kamolrat Thanapprapasr 1
129 Jatuphorn Wootthikanokkhan 1
130 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
131 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
132 M. Lallart 1
133 D. Guyomar 1
134 P. Rakbamrung 1
135 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
136 ณรงค์ บุญโยภากร 1
137 Teerakiat Kerdcharoen 1
138 N. Muensit 1
139 B. Guiffard 1
140 P. Sukwisut 1
141 Renu Sharma 1
142 C. Lucat 1
143 Jose Hodak 1
144 Pongpan Chindaudom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2554 8
3 2553 10
4 2552 2
5 2551 7
6 2549 5
7 2548 2
8 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 MORPHOLOGICAL EVOLUTION, GROWTH MECHANISM AND STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATION OF ELO GaN NANOSTRUCTURES ON GaAs (001)
2 MORPHOLOGICAL EVOLUTION, GROWTH MECHANISM AND STRUCTURAL PHASE TRANSFORMATION OF ELO GaN NANOSTRUCTURES ON GaAs (001)
ปี พ.ศ. 2554
3 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
4 Microstructural investigation and SnO nanodefects in spray-pyrolyzed SnO2
5 Enhancement of photovoltaic performance using hybrid CdS nanorods and MEH-PPV active layer in ITO/TiO2/MEH-PPV:CdS/Au devices
6 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
7 Effects of substrate temperature and vacuum annealing on properties of ITO films prepared by radio-frequency magnetron sputtering
8 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
9 Nanostructural analysis of cubic GaN and cubic InN films by transmission electron microscopy
10 Fabrication of gold Nanoparticles/pyrrole/hrp electrode for phenol biosensor by electropolymerization
ปี พ.ศ. 2553
11 Effects of composition and preferred orientation on microstructure and thermoelectric properties of p-type (BixSb(1−x))2Te3 alloys
12 Performance comparison of pzt and pmn-pt piezoceramics for vibration energy harvesting using standard or nonlinear approach
13 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
14 Synthesis of Graft Copolymers Based on Polyphenylene Xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene
15 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
16 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
17 Synthesis of CdIn2Se4 compound used as thermoelectric materials via the solution method
18 Effect of annealing on material properties of both electrodes in dye sensitized solar cell structure
19 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
20 Physical and electromechanical properties of barium zirconium titanate synthesized at low-sintering temperature
ปี พ.ศ. 2552
21 Effects of rf-power and working pressure on formation of rutile phase in rf-sputtered TiO2 thin film
22 Pyrrole electropolymerization conditions for fabrication of microelectrode array within phenol biosensor
ปี พ.ศ. 2551
23 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
24 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
25 A Microstructural Investigation of Al-doped ZnO films Prepared by Spray Pyrolysis
26 Microstructures of Dip-coated TiO2 Thin Film Capacitor
27 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
28 การใช้เทคนิคโฟโตอิมิชันในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณรอยต่อระหว่าง GaN และโลหะที่เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมผิวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
29 Microstructural assessment of cubic InN film grown by molecular beam epitaxy
ปี พ.ศ. 2549
30 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
31 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
32 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
33 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
34 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2548
35 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต GaInN สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
36 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2547
37 การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ เพื่อใช้เป็นของแข็งยึดเกาะให้กับเฟสอยู่กับที่ของคอลัมน์ HPLC