ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Chayaporn Supachartwong 2
3 Porak Sethakamnerd 2
4 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
5 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 Sompol Sanguanrungsirikul 1
9 Naiyana Chaiyabutr 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 Puttipongse Varavudhi 1
12 Kitpramuk Tantayaporn 1
13 สุมา เมืองใย 1
14 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 พรรณี กาญจนพลู 1
19 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 บรรจง คณะวรรณ 1
23 Panee Boonthavi 1
24 Kittisak Likhitwitayawuid 1
25 Supa Chantharasakul 1
26 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
27 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 Sumphan Wongseripipatana 1
32 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
33 มยุรี ตันติสิระ 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 Garnpimol C. Ritthidej 1
39 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 ชอุ่ม มลิลา 1
42 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 สิทธิพร แอกทอง 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 Kasidit Nootong 1
50 Chariya Uiyyasathian 1
51 Acom Sornsute 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
62 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 สุมิตรา พูลทอง 1
66 Yeshey Penjor 1
67 Jaitip Paiboon 1
68 รุ่งราวี ทองกันยา 1
69 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 วินัย งามแสง 1
72 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
77 Phanphen Wattanaarsakit 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
81 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
82 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 ไววิทย์ พุทธารี 1
85 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
86 Pornpimol Muanjai 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 Chutima Asavapanumas 1
89 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
90 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
91 สมพร พรมดี 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 วัลลภ แย้มเหมือน 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 สายฝน ควรผดุง 1
96 วาสนา เสียงดัง 1
97 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
98 Walaisiri Muangsiri 1
99 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
100 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
101 Suchin Arunsawatwong 1
102 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
103 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
104 สุวดี ยาป่าคาย 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 Thanathon Sesuk 1
107 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
108 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
109 กมลชนก ยวดยง 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 Thada Jirajaras 1
114 อวย เกตุสิงห์ 1
115 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
116 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
117 สำเริง แย้มโสภี 1
118 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
121 Boonchai Sangpetngam 1
122 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
124 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
126 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
127 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
128 Srilert Chotpantarat 1
129 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 Vanida Chantarateptawan 1
133 ศิริชัย ศิริกายะ 1
134 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
137 Somying Tumwasorn 1
138 Jeerapa Sripetchdanond 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 Pawak Tungthangthum 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
142 Pirat Karntiang 1
143 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
144 ธวัชชัย สันติสุข 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
155 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1