ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 วินัย งามแสง 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
14 Kasidit Nootong 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 กำจัด มงคลกุล 1
20 Anawatch Mitpratan 1
21 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
22 Yeshey Penjor 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 วิมล เหมะจันทร 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 สุมิตรา พูลทอง 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 ชอุ่ม มลิลา 1
38 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
42 Thada Jirajaras 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
52 ไววิทย์ พุทธารี 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 Chutima Asavapanumas 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
68 Chariya Uiyyasathian 1
69 Acom Sornsute 1
70 ศุกันยา ห้วยผัด 1
71 สมชัย วัฒนการุณ 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
76 Thanathon Sesuk 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
80 ละอองทิพย์ เหมะ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 Pawak Tungthangthum 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
88 คัคนางค์ มณีศรี 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 Jeerapa Sripetchdanond 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 สิริพร สิวราวุฒิ 1
102 สมพร พรมดี 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
106 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
107 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 Pirat Karntiang 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
119 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 Supa Chantharasakul 1
126 Sumphan Wongseripipatana 1
127 มยุรี ตันติสิระ 1
128 บรรจง คณะวรรณ 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Naiyana Chaiyabutr 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Panee Boonthavi 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 ศิริชัย ศิริกายะ 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Srilert Chotpantarat 1
146 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1