ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
10 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 สิริพร สิวราวุฒิ 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 สุวิชา ทองสิมา 1
19 Chutima Asavapanumas 1
20 สมพร พรมดี 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 Walaisiri Muangsiri 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 สุวดี ยาป่าคาย 1
29 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
30 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
31 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
32 อวย เกตุสิงห์ 1
33 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
34 ธวัชชัย สันติสุข 1
35 Pornpimol Muanjai 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 เอกชัย อดุลยธรรม 1
38 Thada Jirajaras 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 Pirat Karntiang 1
42 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
60 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
65 Pawak Tungthangthum 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 Jeerapa Sripetchdanond 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 Somying Tumwasorn 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 อุทัย บุญประเสริฐ 1
77 วิไล ชินธเนศ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 กระมล ทองธรรมชาติ 1
81 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 ละอองทิพย์ เหมะ 1
86 Sompol Sanguanrungsirikul 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 Kitpramuk Tantayaporn 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 Chakkaphan Sutthirat 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
94 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
97 พรรณี กาญจนพลู 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Sumphan Wongseripipatana 1
103 Panee Boonthavi 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 มยุรี ตันติสิระ 1
114 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 Vimolmas Lipipun 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 ชอุ่ม มลิลา 1
119 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
123 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 Kasidit Nootong 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 Acom Sornsute 1
128 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
129 ศุกันยา ห้วยผัด 1
130 สมชัย วัฒนการุณ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 สิทธิพร แอกทอง 1
137 Anawatch Mitpratan 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 Yeshey Penjor 1
146 วินัย งามแสง 1
147 Phanphen Wattanaarsakit 1
148 Jittima Chatchawansaisin 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
151 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
152 Chonticha Srisawang 1
153 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1