ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Chayaporn Supachartwong 2
3 Porak Sethakamnerd 2
4 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
5 พรรณี กาญจนพลู 1
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 สุมา เมืองใย 1
8 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
9 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 วิมล เหมะจันทร 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 รุ่งราวี ทองกันยา 1
15 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
16 Yeshey Penjor 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 ๋Janes, Gavin W. 1
19 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 Chakkaphan Sutthirat 1
22 Puttipongse Varavudhi 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 Vimolmas Lipipun 1
25 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
26 Garnpimol C. Ritthidej 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 Supa Chantharasakul 1
30 Sumphan Wongseripipatana 1
31 มยุรี ตันติสิระ 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 Sompol Sanguanrungsirikul 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 Ampa Luiengpirom 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 Acom Sornsute 1
47 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 Chariya Uiyyasathian 1
50 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
56 Thanathon Sesuk 1
57 สมชัย วัฒนการุณ 1
58 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 วินัย งามแสง 1
67 Panee Boonthavi 1
68 นภสร โกวรรธนะกุล 1
69 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
70 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
71 Jittima Chatchawansaisin 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Kasidit Nootong 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 Anawatch Mitpratan 1
77 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
78 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
79 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
80 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 วาสนา เสียงดัง 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
87 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
88 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
89 สมพร พรมดี 1
90 สุวิชา ทองสิมา 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
93 Pirat Karntiang 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 Thada Jirajaras 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 Suchin Arunsawatwong 1
106 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
107 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
108 ประธาน ดาบเพชร 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 Chutima Asavapanumas 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 Pornpimol Muanjai 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 Rajalida Lipikorn 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 Jeerapa Sripetchdanond 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 ศิริชัย ศิริกายะ 1
121 Vanida Chantarateptawan 1
122 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
123 Srilert Chotpantarat 1
124 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
127 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
128 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
131 วัฒนชัย สมิทธากร 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
137 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
138 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
142 คัคนางค์ มณีศรี 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 Pawak Tungthangthum 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
151 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 Somying Tumwasorn 1
155 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1