ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
5 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
6 กมลชนก ยวดยง 1
7 Suchin Arunsawatwong 1
8 สุวดี ยาป่าคาย 1
9 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
10 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
11 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
12 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 Rajalida Lipikorn 1
15 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
16 Walaisiri Muangsiri 1
17 เอกชัย อดุลยธรรม 1
18 ประธาน ดาบเพชร 1
19 Thanathon Sesuk 1
20 Thada Jirajaras 1
21 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
24 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
25 Chariya Uiyyasathian 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
28 Waraporn Siriterm 1
29 Kasidit Nootong 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 Acom Sornsute 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 ศุกันยา ห้วยผัด 1
34 Pornpimol Muanjai 1
35 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
36 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
37 Pantharee Boonsatorn 1
38 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 กระมล ทองธรรมชาติ 1
41 Chutima Asavapanumas 1
42 Pawak Tungthangthum 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
46 Jeerapa Sripetchdanond 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
48 Pirat Karntiang 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 Somying Tumwasorn 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
54 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 สิทธิพร แอกทอง 1
68 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
69 ไววิทย์ พุทธารี 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 สำเริง แย้มโสภี 1
74 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
75 สุวิชา ทองสิมา 1
76 สมพร พรมดี 1
77 สายฝน ควรผดุง 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
81 Panee Boonthavi 1
82 Kittisak Likhitwitayawuid 1
83 Supa Chantharasakul 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
86 Wilai Anomasiri 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 Sumphan Wongseripipatana 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 มยุรี ตันติสิระ 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
94 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 Garnpimol C. Ritthidej 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 Jaitip Paiboon 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 Boonchai Sangpetngam 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 กาญจนา แก้วเทพ 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
114 Vanida Chantarateptawan 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
120 กำจัด มงคลกุล 1
121 นภสร โกวรรธนะกุล 1
122 สุมิตรา พูลทอง 1
123 Yeshey Penjor 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 รุ่งราวี ทองกันยา 1
126 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
127 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
128 วินัย งามแสง 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
139 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
140 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 Kitpramuk Tantayaporn 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 Puttipongse Varavudhi 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 Chakkaphan Sutthirat 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 พรรณี กาญจนพลู 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1