ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chalermpol Leevailoj
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 8
2 Porak Sethakamnerd 2
3 Chayaporn Supachartwong 2
4 ธวัชชัย สันติสุข 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
6 Pirat Karntiang 1
7 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
8 วัลลภ แย้มเหมือน 1
9 สุวิชา ทองสิมา 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
17 คัคนางค์ มณีศรี 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
19 สมพร พรมดี 1
20 Pawak Tungthangthum 1
21 Jeerapa Sripetchdanond 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 Chutima Asavapanumas 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 Pornpimol Muanjai 1
27 Walaisiri Muangsiri 1
28 เอกชัย อดุลยธรรม 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 ไววิทย์ พุทธารี 1
32 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
33 วาสนา เสียงดัง 1
34 วิไล ชินธเนศ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 สิริพร สิวราวุฒิ 1
41 อุทัย บุญประเสริฐ 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 วัฒนชัย สมิทธากร 1
45 Jaitip Paiboon 1
46 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 กาญจนา แก้วเทพ 1
49 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 Vimolmas Lipipun 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Kittisak Likhitwitayawuid 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
61 Vanida Chantarateptawan 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 ประธาน ดาบเพชร 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 Somying Tumwasorn 1
70 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
71 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
72 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 ศิริชัย ศิริกายะ 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 อวย เกตุสิงห์ 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 ชอุ่ม มลิลา 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
88 Chakkaphan Sutthirat 1
89 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
90 Yeshey Penjor 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 วินัย งามแสง 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 นภสร โกวรรธนะกุล 1
95 กำจัด มงคลกุล 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
98 พรรณี กาญจนพลู 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 มยุรี ตันติสิระ 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 Puttipongse Varavudhi 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 วิมล เหมะจันทร 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
117 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 Thanathon Sesuk 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
132 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
133 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Waraporn Siriterm 1
141 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
142 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
143 Chonticha Srisawang 1
144 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 Kasidit Nootong 1
147 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 Acom Sornsute 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
154 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
155 Thada Jirajaras 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1