ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chadamas Thuvasethakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 26
2 Kasititorn Pooparadai 18
3 กษิติธร ภูภราดัย 17
4 Sumavasee Salasuk 8
5 Sirintorn Chaisakda 8
6 สุมาวสี ศาลาสุข 8
7 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 7
8 สิรินทร ไชยศักดา 7
9 Thaweesak Koanantakool 7
10 กาญจนา วานิชกร 5
11 ปริญญา ชฏิลาลัย 5
12 Kanchana Wanichkorn 4
13 Kalaya Udomvitid 4
14 กัลยา อุดมวิทิต 4
15 Parinya Chatilalai 3
16 Ratchanee Iemthanon 2
17 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
18 กษมา กองสมัคร 2
19 Piengpen Butkatanyoo 2
20 Wandee Krichanan 2
21 Kasama Kongsmak 2
22 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 2
23 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 2
24 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 2
25 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 2
26 Orachat Leingpeboon 2
27 ดิเรก เจริญผล 2
28 Wanwisa Srikram 2
29 นพพร ม่วงระย้า 1
30 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
31 รัชนี ศรีบุญเที่ยง 1
32 อลิสา คงทน 1
33 Sayam Chunwijitra 1
34 Alisa Kongthon 1
35 สยาม ชุณห์วิจิตรา 1
36 มนัสชล หิรัญรัตน์ 1
37 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
38 Nonthawat Magroodin 1
39 Panita Lamsam 1
40 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
41 อภิญญา กมลสุข 1
42 Manutchol Hirunrut 1
43 Yaowalak Khonklong 1
44 Nopporn Muangraya 1
45 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
46 Pannee Panitpracha 1
47 พรรณี พนิตประชา 1
48 สายสมร นาคลดา 1
49 Puncharee Pungpit 1
50 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
51 Manoo Ordeedolchest 1
52 วันดี กริชอนันต์ 1
53 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
54 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
55 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
56 Isara Rampaigul 1
57 Sutat Patomnuphong 1
58 Apinya Kamolsook 1
59 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
60 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
61 อิสรา รำไพกุล 1
62 Jirapon Tubtimhin 1
63 Witawat Rungruangphon 1
64 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
65 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
66 Rojanasak Chomvilailuk 1
67 พนิดา สายประดิษฐ์ 1
68 Direk Chareonpol 1
69 Panida Saipradit 1
70 Tavida Mitrpant 1
71 ถวิดา มิตรพันธ์ 1
72 Jumrud Sawangsamud 1
73 Pruchya Piumsomboon 1
74 Thippaya Tanghongs 1
75 Vanida Lavantucksin 1
76 Jittiporn Chantarojsiri 1
77 Youngyudh Thithapand 1
78 สุรางคณา วายุภาพ 1
79 Surangkana Wayuparb 1
80 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
81 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
82 Jintana Pattanatornchai 1
83 เกชา มานชู 1
84 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
85 Lertsak Lekawat 1
86 Ittichai Patmasiriwat 1
87 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
88 Watanyoo Putharaksa 1
89 จิรพล ทับทิมหิน 1
90 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
91 บัญชา ดอกไม้ 1
92 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
93 วทัญญู พุทธรักษา 1
94 Bancha Dokmai 1
95 ปณิตา ล่ำซำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 8
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 4
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
5 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
6 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
7 คู่มือการใช้งานระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2550
8 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
9 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
10 การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
14 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
15 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
16 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
19 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
20 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
21 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
22 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
23 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
24 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
25 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
26 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
27 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ปี พ.ศ. 2545
28 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)