ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Chadamas Thuvasethakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 26
2 Kasititorn Pooparadai 18
3 กษิติธร ภูภราดัย 17
4 Sumavasee Salasuk 8
5 Sirintorn Chaisakda 8
6 สุมาวสี ศาลาสุข 8
7 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 7
8 สิรินทร ไชยศักดา 7
9 Thaweesak Koanantakool 7
10 ปริญญา ชฏิลาลัย 5
11 กาญจนา วานิชกร 5
12 Kanchana Wanichkorn 4
13 Kalaya Udomvitid 4
14 กัลยา อุดมวิทิต 4
15 Parinya Chatilalai 3
16 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
17 Piengpen Butkatanyoo 2
18 Ratchanee Iemthanon 2
19 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 2
20 Kasama Kongsmak 2
21 กษมา กองสมัคร 2
22 ดิเรก เจริญผล 2
23 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 2
24 Wandee Krichanan 2
25 Orachat Leingpeboon 2
26 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 2
27 Wanwisa Srikram 2
28 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 2
29 จิรพล ทับทิมหิน 1
30 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
31 Jirapon Tubtimhin 1
32 Bancha Dokmai 1
33 Surangkana Wayuparb 1
34 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
35 บัญชา ดอกไม้ 1
36 พนิดา สายประดิษฐ์ 1
37 Witawat Rungruangphon 1
38 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
39 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
40 Rojanasak Chomvilailuk 1
41 วทัญญู พุทธรักษา 1
42 Direk Chareonpol 1
43 Panida Saipradit 1
44 สุรางคณา วายุภาพ 1
45 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
46 Panita Lamsam 1
47 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 1
48 ปณิตา ล่ำซำ 1
49 Nonthawat Magroodin 1
50 Tavida Mitrpant 1
51 มนัสชล หิรัญรัตน์ 1
52 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
53 Lertsak Lekawat 1
54 Ittichai Patmasiriwat 1
55 Jintana Pattanatornchai 1
56 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
57 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
58 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
59 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
60 เกชา มานชู 1
61 Watanyoo Putharaksa 1
62 ปัญชลี พึ่งพิศ 1
63 อภิญญา กมลสุข 1
64 อลิสา คงทน 1
65 Alisa Kongthon 1
66 อิสรา รำไพกุล 1
67 Isara Rampaigul 1
68 Sutat Patomnuphong 1
69 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
70 สยาม ชุณห์วิจิตรา 1
71 รัชนี ศรีบุญเที่ยง 1
72 Manutchol Hirunrut 1
73 Yaowalak Khonklong 1
74 Nopporn Muangraya 1
75 Sayam Chunwijitra 1
76 นพพร ม่วงระย้า 1
77 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
78 Apinya Kamolsook 1
79 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
80 Jumrud Sawangsamud 1
81 Pruchya Piumsomboon 1
82 Manoo Ordeedolchest 1
83 Thippaya Tanghongs 1
84 Vanida Lavantucksin 1
85 Jittiporn Chantarojsiri 1
86 Youngyudh Thithapand 1
87 วันดี กริชอนันต์ 1
88 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
89 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
90 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
91 สายสมร นาคลดา 1
92 พรรณี พนิตประชา 1
93 Puncharee Pungpit 1
94 Pannee Panitpracha 1
95 ถวิดา มิตรพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 8
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 4
9 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
5 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
6 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
7 คู่มือการใช้งานระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2550
8 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
9 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
10 การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
12 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
13 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
14 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
15 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
16 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
19 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
20 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
21 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
22 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
23 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
24 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
25 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
26 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
27 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ปี พ.ศ. 2545
28 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)