ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Buncha Thanaboonsombut
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2547 1
3 2543 1
4 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนาโปรแกรมฐานความรู้ในการเลือกอลูมิเนียมผสมสำหรับงานหล่อ
ปี พ.ศ. 2543
4 วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา
ปี พ.ศ. 2541
5 การพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพคอนทราสท์แม่เหล็กโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
6 การพัฒนาแก๊สเซ็นเซอร์ซึ่งใช้ออกไซด์ของดีบุก : ระยะที่ 1