ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonlom Thavornyutikarn
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 13
2 วนิดา จันทร์วิกูล 12
3 Wanida Janvikul 11
4 Paweena Uppanan 7
5 ปวีณา อุปนันต์ 7
6 สิริพร โตนดแก้ว 5
7 Siriporn Tanodekaew 5
8 Wasana Kosorn 4
9 วาสนา โคสอน 4
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 3
11 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 2
12 สมพร สวัสดิสรรพ์ 2
13 Somruethai Channasanon 2
14 Somporn Swasdison 2
15 ขจี ปิลกศิริ 2
16 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
17 Preeyapan Meesap 2
18 ไพโรจน์ สุรัตนวนิช 2
19 อัศวิน คนชม 1
20 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
21 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
22 วิจิตร ธรานนท์ 1
23 Wichit Tharanon 1
24 Kriskrai Sitthiseripratip 1
25 Pawadee Methacanon 1
26 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
27 เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 1
28 Chalermpong Chatdokmaiprai 1
29 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
30 Sukitaya Veeranondha 1
31 National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 1
32 พล พลเสน 1
33 Kongkiat Kongsuwan 1
34 รุจิพร ประทีปเสน 1
35 Rujiporn Prateepasen 1
36 Thanawit Pothsree 1
37 Malinee Prasitsilp 1
38 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
39 Benjaree Phumsiri 1
40 เบญจารี พุ่มศิริ 1
41 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
42 Rutchanee Nonthabenjawan 1
43 Piroj Surattanawanich 1
44 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 1
45 ภาราดร งามดี 1
46 รัชนี นนทเบญจวรรณ 1
47 Paradon Ngamdee 1
48 Department of Surgery, Ang Thong Hospital, Ang Thong Province 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
2 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
3 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
ปี พ.ศ. 2552
4 วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง
5 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ
6 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่แผลผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูก เปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
8 Synthesis, Characterization and Crosslinking of Dual-curable Siloxane Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
9 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
10 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
12 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2547
13 Preparation of acrylic grafted chitin for wound dressing application