ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
4 Chanpheng Phommavone 1
5 ธวัชชัย สันติสุข 1
6 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
7 วัลลภ แย้มเหมือน 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
11 Reynaldo 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 คัคนางค์ มณีศรี 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
23 ไววิทย์ พุทธารี 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 Rajalida Lipikorn 1
27 เอกชัย อดุลยธรรม 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
30 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
31 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
32 สายฝน ควรผดุง 1
33 อุทัย บุญประเสริฐ 1
34 วาสนา เสียงดัง 1
35 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
38 สมพร พรมดี 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
40 วัฒนชัย สมิทธากร 1
41 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
42 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
43 Jaitip Paiboon 1
44 Wilai Anomasiri 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
47 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 Vimolmas Lipipun 1
52 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 Supa Chantharasakul 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 Vanida Chantarateptawan 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
62 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
64 Somying Tumwasorn 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
68 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
69 ศิริชัย ศิริกายะ 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
72 Srilert Chotpantarat 1
73 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 Chalermpol Leevailoj 1
76 Thada Jirajaras 1
77 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 ประคอง ชอบเสียง 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 พรรณี กาญจนพลู 1
84 Chakkaphan Sutthirat 1
85 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 วินัย งามแสง 1
90 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
91 นภสร โกวรรธนะกุล 1
92 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
93 กำจัด มงคลกุล 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 สุมา เมืองใย 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 Naiyana Chaiyabutr 1
100 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
101 บรรจง คณะวรรณ 1
102 มยุรี ตันติสิระ 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 Kitpramuk Tantayaporn 1
106 Puttipongse Varavudhi 1
107 วิมล เหมะจันทร 1
108 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 ละอองทิพย์ เหมะ 1
114 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
115 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
116 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
117 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 Suchin Arunsawatwong 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 Anawatch Mitpratan 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 Jittima Chatchawansaisin 1
143 Waraporn Siriterm 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
146 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
147 Acom Sornsute 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1