ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 Chayaporn Supachartwong 1
3 สิทธิพร แอกทอง 1
4 Anawatch Mitpratan 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 Kasidit Nootong 1
10 Jittima Chatchawansaisin 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 Chariya Uiyyasathian 1
13 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
20 วินัย งามแสง 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 ๋Janes, Gavin W. 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 นภสร โกวรรธนะกุล 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 Acom Sornsute 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 Pornpimol Muanjai 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 Thada Jirajaras 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 กมลชนก ยวดยง 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 สุมา เมืองใย 1
77 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สมพร พรมดี 1
105 ธวัชชัย สันติสุข 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 Reynaldo 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
113 Chanpheng Phommavone 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 ศิริชัย ศิริกายะ 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 Ampa Luiengpirom 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Naiyana Chaiyabutr 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 Garnpimol C. Ritthidej 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 วัฒนชัย สมิทธากร 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 Supa Chantharasakul 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1