ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
3 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
5 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
9 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
11 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
12 ศิริชัย ศิริกายะ 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
18 Chalermpol Leevailoj 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 Chanpheng Phommavone 1
24 ธวัชชัย สันติสุข 1
25 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
26 วัลลภ แย้มเหมือน 1
27 สำเริง แย้มโสภี 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
30 Reynaldo 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 วิไล ชินธเนศ 1
33 Vanida Chantarateptawan 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 อุทัย บุญประเสริฐ 1
39 กาญจนา แก้วเทพ 1
40 Naiyana Chaiyabutr 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 Ampa Luiengpirom 1
45 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
46 บรรจง คณะวรรณ 1
47 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
48 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
51 สุมา เมืองใย 1
52 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
53 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
54 วิมล เหมะจันทร 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
57 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
61 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
62 Jaitip Paiboon 1
63 Wilai Anomasiri 1
64 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
65 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
66 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
67 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
68 Kittisak Likhitwitayawuid 1
69 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
70 Vimolmas Lipipun 1
71 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
72 Garnpimol C. Ritthidej 1
73 Supa Chantharasakul 1
74 Panee Boonthavi 1
75 Sumphan Wongseripipatana 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 Kasidit Nootong 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 Waraporn Siriterm 1
87 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
88 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
89 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
90 Acom Sornsute 1
91 Chariya Uiyyasathian 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
94 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
95 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
96 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
100 ประคอง ชอบเสียง 1
101 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
102 พรรณี กาญจนพลู 1
103 Chakkaphan Sutthirat 1
104 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 สุมิตรา พูลทอง 1
107 Phanphen Wattanaarsakit 1
108 วินัย งามแสง 1
109 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
112 กำจัด มงคลกุล 1
113 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
114 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
115 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
116 Varunee Padmasankh 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 Walaisiri Muangsiri 1
121 Thada Jirajaras 1
122 Rajalida Lipikorn 1
123 เอกชัย อดุลยธรรม 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 วาสนา เสียงดัง 1
127 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
128 สายฝน ควรผดุง 1
129 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 ประธาน ดาบเพชร 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 Thanathon Sesuk 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 สุวดี ยาป่าคาย 1
145 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
146 กมลชนก ยวดยง 1
147 อวย เกตุสิงห์ 1
148 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 Suchin Arunsawatwong 1
151 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
152 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1