ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 1
3 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
4 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 Chanpheng Phommavone 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 Reynaldo 1
11 วิไล ชินธเนศ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
15 Somying Tumwasorn 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
21 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 วาสนา เสียงดัง 1
24 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
27 ไววิทย์ พุทธารี 1
28 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 สายฝน ควรผดุง 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
33 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 สิริพร สิวราวุฒิ 1
37 สมพร พรมดี 1
38 ธวัชชัย สันติสุข 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
40 Sumphan Wongseripipatana 1
41 Supa Chantharasakul 1
42 Garnpimol C. Ritthidej 1
43 Panee Boonthavi 1
44 Kittisak Likhitwitayawuid 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 Ampa Luiengpirom 1
53 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 Jaitip Paiboon 1
59 Chalermpol Leevailoj 1
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
61 Srilert Chotpantarat 1
62 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
63 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
64 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
66 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
69 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
70 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
71 Wilai Anomasiri 1
72 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 Vanida Chantarateptawan 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
78 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 นภสร โกวรรธนะกุล 1
81 กำจัด มงคลกุล 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 ๋Janes, Gavin W. 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 รุ่งราวี ทองกันยา 1
86 Phanphen Wattanaarsakit 1
87 วินัย งามแสง 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
91 Chonticha Srisawang 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Naiyana Chaiyabutr 1
104 Kitpramuk Tantayaporn 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 พรรณี กาญจนพลู 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 Chayaporn Supachartwong 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
118 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
119 Suchin Arunsawatwong 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 Thanathon Sesuk 1
123 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
124 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 Thada Jirajaras 1
130 ประธาน ดาบเพชร 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
133 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
134 กระมล ทองธรรมชาติ 1
135 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
136 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
139 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 Kasidit Nootong 1
142 Waraporn Siriterm 1
143 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 ศุกันยา ห้วยผัด 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 Acom Sornsute 1
151 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
152 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1