ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 สิทธิพร แอกทอง 1
3 Anawatch Mitpratan 1
4 Kasidit Nootong 1
5 Chayaporn Supachartwong 1
6 Jittima Chatchawansaisin 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
9 Waraporn Siriterm 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 Acom Sornsute 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
19 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
20 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
21 ชอุ่ม มลิลา 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 รุ่งราวี ทองกันยา 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 วินัย งามแสง 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 Varunee Padmasankh 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 Thada Jirajaras 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สายฝน ควรผดุง 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 ประธาน ดาบเพชร 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 กระมล ทองธรรมชาติ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
80 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 Somying Tumwasorn 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
87 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 Srilert Chotpantarat 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 วิไล ชินธเนศ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
107 คัคนางค์ มณีศรี 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 Reynaldo 1
112 Chanpheng Phommavone 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 ศิริชัย ศิริกายะ 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
129 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 Jaitip Paiboon 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
145 Sumphan Wongseripipatana 1
146 Supa Chantharasakul 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 Panee Boonthavi 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 สุมา เมืองใย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1