ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Boonchai Sangpetngam
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 2
2 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
3 Thanathon Sesuk 1
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
5 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
6 ศุกันยา ห้วยผัด 1
7 Pantharee Boonsatorn 1
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 สุวดี ยาป่าคาย 1
10 กระมล ทองธรรมชาติ 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 กมลชนก ยวดยง 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
19 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
20 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 Kasidit Nootong 1
23 Waraporn Siriterm 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 Acom Sornsute 1
33 ประธาน ดาบเพชร 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
39 Thada Jirajaras 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
42 Chanpheng Phommavone 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 Reynaldo 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
53 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 สุวิชา ทองสิมา 1
58 สมพร พรมดี 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 ไววิทย์ พุทธารี 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 Walaisiri Muangsiri 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 สิริพร สิวราวุฒิ 1
72 วาสนา เสียงดัง 1
73 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 Wilai Anomasiri 1
79 Jaitip Paiboon 1
80 วัฒนชัย สมิทธากร 1
81 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
82 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
83 Vanida Chantarateptawan 1
84 กาญจนา แก้วเทพ 1
85 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
86 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
87 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
88 Supa Chantharasakul 1
89 Garnpimol C. Ritthidej 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 Panee Boonthavi 1
93 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
94 Kittisak Likhitwitayawuid 1
95 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
102 อุทัย บุญประเสริฐ 1
103 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 Vimolmas Lipipun 1
115 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
116 ชอุ่ม มลิลา 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
121 พรรณี กาญจนพลู 1
122 Chakkaphan Sutthirat 1
123 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 สุมิตรา พูลทอง 1
126 Phanphen Wattanaarsakit 1
127 วินัย งามแสง 1
128 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Sompol Sanguanrungsirikul 1
137 Naiyana Chaiyabutr 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 บรรจง คณะวรรณ 1
140 มยุรี ตันติสิระ 1
141 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
142 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
143 Kitpramuk Tantayaporn 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 วิมล เหมะจันทร 1
146 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
151 ละอองทิพย์ เหมะ 1
152 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 1