ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Atitsa Petchsuk
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pakorn Opaprakasit 23
2 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 21
3 Pramuan Tangboriboonrat 7
4 Wilairat Supmak 6
5 วิไลรัตน์ ทรัพย์มาก 5
6 Aree Thanaboonsombut 5
7 อารี ธนบุญสมบัติ 5
8 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 3
9 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 3
10 มัณทนา โอภาประกาสิต 3
11 Kongkiat Kongsuwan 3
12 Noppavan Chanunpanich 3
13 Sutawan Buchatip 3
14 Chakrit Thammawong 3
15 Paranee Sriromreun 3
16 Thanawadee Leejarkpai 2
17 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
18 สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ 2
19 Wannisa Kongtong 2
20 Paiboon Sreearunothai 2
21 Montree Namkajorn 2
22 Nguyen, Thai Hien 2
23 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 2
24 Suchada Chongprakobkit 2
25 M. Namkajorn 1
26 M. Opaprakasit 1
27 P. Opaprakasit 1
28 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 1
29 Laongdao Menbangpung 1
30 Paisan Setasuwon 1
31 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 1
32 Somboon Sahasithiwat 1
33 P. Sriromreun 1
34 N. Jintakanon 1
35 Doungporn Sirikittikul 1
36 สุชาดา จงประกอบกิจ 1
37 A. Nakayama 1
38 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
39 จุรีรัตน์ ประสาร 1
40 ไพศาล เสตสุวรรณ 1
41 Chureerat Prahsarn 1
42 Suthawan Buchatip 1
43 Sharp, Alice 1
44 Nattanai Jintakanon 1
45 Nittaya Rattanasom 1
46 Chakrit Thammawong 1
47 C. Thammawong 1
48 นพวรรณ ชนัญพานิช 1
49 S. Aiba 1
50 Thai Hien Nguyen 1
51 Alice Sharp 1
52 J. Tounthai 1
53 Wilairat Submark 1
54 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
55 Rittirong Pruthtikul 1
56 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
57 Pitak Laoratanakul 1
58 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
59 Phrutsadee Sukpuang 1
60 Mantana Opaprakasit 1
61 Thanasat Sooksimuang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 7
7 2552 4
8 2551 12
9 2550 1
10 2549 2
11 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Toughness enhancement of polylactic acid by employing lycolyzed polylactic acid-cured epoxidized natural rubber
ปี พ.ศ. 2557
2 Electrospinning of poly(l-lactide-co-dl-lactide) copolymers: Effect of chemical structures and spinning conditions
3 Preparation and properties of multi-branched poly(D-lactide) derived from polyglycidol and its stereocomplex blends
4 Miscibility and hydrolytic degradability of polylactic acid/poly (ethylene terephthalate-co-lactic acid) blends
ปี พ.ศ. 2556
5 Curable polyester precursors from polylactic acid glycolyzed products
6 Development of crosslinkable poly(lactic acid-co-glycidyl methacrylate) copolymers and their curing behaviors
7 Standard methods for characterizations of structure and hydrolytic degradation of aliphatic/aromatic copolyesters
ปี พ.ศ. 2555
8 Polylactic acid/ethylene glycol triblock copolymer as novel crosslinker for epoxidized natural rubber
9 Preparation and characterizations of naproxen-loaded magnetic nanoparticles coated with PLA-g-chitosan copolymer
ปี พ.ศ. 2554
10 Processability enhancement of poly(lactic acid-co-ethylene terephthalate) by blending with poly(ethylene-co-vinyl acetate), poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), and poly(butylene succinate)
11 การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีโพลิเมอร์ยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2553
12 Synthesis and characterizations of degradable aliphatic-aromatic copolyesters from lactic acid, dimethyl terephthalate and diol : effects of diol type and monomer feed ratio
13 Synthesis and characterizations of PLLA/PEG block copolymers
14 Preparation and characterizations of electrospun lactide-based polymeric nanofibers
15 Processability enhancement of poly(lactic acid-co-ethylene terephthalate) by blending with poly(ethylene-co-vinyl acetate), poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), and poly(butylene succinate)
16 การสังเคราะห์พอลิแลคติกแอสิด-มาเลอิกแอนไฮดรายด์โคพอลิเมอร์เพื่อเป็น compatibilizer ในการผสมแป้ง
17 Synthesis and Characterizations of PLLA/PEG Block Copolymers
18 Preparation and Characterizations of Electrospun Lactide-based Polymeric Nanofibers
ปี พ.ศ. 2552
19 Effects of synthesis conditions on chemical structures and physical properties of copolyesters from lactic acid, ethylene glycol and dimethyl terephthalate
20 A Series of 0-3 Composite of Lead Zirconate Titanate and Ferroelectric Nylon77: Preparation and Electrical Properties
21 Efects of Synthesis Conditions on Chemical Structures and Physical Properties of Copolyesters from Lactic acid, Ethylene glycol and Dimethyl terephthalate
22 Synthesis and biodegradability of L-lactide/glycidol copolymers
ปี พ.ศ. 2551
23 Synthesis and characterization of degradable poly(ethylene terephthalate-co-lactic acid) and its blends
24 Synthesis and characterization of PLA-based aliphatic-aromatic copolyesters : effect of diols
25 Controlled-release materials for fertilizer based on lactic acid polymers
26 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์นาโนคอมโพสิท สำหรับป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน
27 การสังเคราะห์โพลิแลคไทด์โคโพลิเมอร์เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพ
28 0-3 PZT/odd-odd nylons Composites: Preparation and Electrical Properties
29 Influence of particle sizes on electrical properties of PZT/nylon57 composites
30 Synthesis and Characterization of PLA-Based Aliphatic-Aromatic polyesters: effect of diols
31 Synthesis and Characterization of Degradable Poly(ethylene terephthalate-co-lactic acid) and its Blends
32 Controlled-Release Materials for Fertilizer Based on Lactic Acid Polymers
33 Synthesis and Mechamical Properties of Poly(LLA-co-DLLA) Copolymers
34 Influence of Ceramic Particle Sizes on Electrical Properties of Lead Zirconate Titanate (PZT)/Nylon57 Composites
ปี พ.ศ. 2550
35 Odd-odd Nylon as a Ferroelectric Polymer: Synthesis and Characterization
ปี พ.ศ. 2549
36 การศึกษาการเตรียมสารวัสดุเชิงประกอบของเฟอรโรอิเล็กทริกโพลิเมอร์และเซรามิก
37 การศึกษาการตรึงโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียในดินบนทรานซดิวเซอร์โดยวิธี Sol Gel Process
ปี พ.ศ. 2547
38 A Chemical sensor based on a polymer-carbon black composite