ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Asira Fuongfuchat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Asira Foungfuchat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 30
2 Wannee Chinsirikul 9
3 วรรณี ฉินศิริกุล 9
4 ดวงพร ศิริกิตติกุล 9
5 Doungporn Sirikittikul 8
6 Tawan Sooknoi 7
7 ตะวัน สุขน้อย 7
8 วาณี ชนเห็นชอบ 7
9 Vanee Chonhenchob 7
10 นพดล เกิดดอนแฝก 6
11 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 5
12 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 4
13 Waravut Pattaropong 4
14 Noppadon Kerddonfag 4
15 นิสภา ศีตะปันย์ 4
16 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 4
17 Pawadee Methacanon 4
18 ภาวดี เมธะคานนท์ 4
19 Nispa Seetapan 4
20 Kanchana Boonruang 3
21 กาญจนา บุญเรือง 3
22 ชาริณี วิโนทพรรษ์ 3
23 Chonlada Ritvirulh 3
24 Suchitra Apisittinet 3
25 Surapich Loykulnant 3
26 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 3
27 Noppadol Kerddonfag 2
28 Sukitaya Veeranondha 2
29 Anuvat Jangchud 2
30 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 2
31 อนุวัตร แจ้งชัด 2
32 Rathapon Asasutjarit 2
33 Charinee Winotapun 2
34 Kongkiat Kongsuwan 2
35 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 2
36 Warintorn Booncharoen 2
37 วรินทร บุญเจริญ 2
38 Jirapol Jaruchattada 1
39 Pitirat Klintham 1
40 เมธาวดี ถิระสัตย์ 1
41 Papassara Larpmahawong 1
42 Metawadee Thirasat 1
43 ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม 1
44 Thorsak Kittikom 1
45 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
46 P. Monprasit 1
47 Suparat Rukchonlatee 1
48 Kawee Srikulkit 1
49 ธิดารัตน์ มากมูล 1
50 Thidarat Makmoon 1
51 Vipaporn Sareedenchai 1
52 Cattaleeya Pattamaprom 1
53 Thammarat Panyathanmaporn 1
54 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
55 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
56 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
57 Kamolrat Thanapprapasr 1
58 สุภารัตน์ รักชลธี 1
59 ตติยา ตรงสถิตกุล 1
60 Piyawan Panitanta 1
61 Charinee Winotapan 1
62 Kamolwan Jangchud 1
63 Panitee Tippayatum 1
64 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
65 ปณิธี ทิพยธรรม 1
66 Thanawadee Leejarkpai 1
67 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
68 Chonlada Rutvirulh 1
69 Malinee Prasitsilp 1
70 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
71 สิรินาถ เดชพรหม 1
72 Sirinart Detchprohm 1
73 ปราโมทย์ คุ้มสังข์ 1
74 Pramote Kumsang 1
75 รุ้งนภา ทองพูล 1
76 Rungnapa Tongpool 1
77 แววกมล ลีลาพรพิสิฏ 1
78 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
79 Rittirong Pruthtikul 1
80 Jittiporn Kruenate 1
81 จิตติ์พร เครือเนตร 1
82 Sorraya Phiboonkulsumrit 1
83 Sorraya Phiboonkulsamrit 1
84 Chaiwut Gamonpilas 1
85 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
86 Waranit Pongjaruvat 1
87 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
88 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
89 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
90 Nutthawee Thamjedsada 1
91 Arada Bunchavimonchet 1
92 ไสว ด่านชัยวิจิตร 1
93 Sawai Danchaivijit 1
94 อารดา บัญชาวิมลเชษฐ 1
95 ไพศาล เสตสุวรรณ 1
96 Paisan Setasuwon 1
97 Suthira Thanasanchokpibull 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 6
9 2547 3
10 2545 1
11 2543 2
12 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Physicochemical properties and anti-propionibacterium acnes activity of film-forming solutions containing alpha-mangostin-rich extract
ปี พ.ศ. 2555
2 Rheological investigation of cure kinetics and adhesive strength of polyurethane acrylate adhesive
ปี พ.ศ. 2554
3 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
4 Optimization and Evaluation of Thermoresponsive Diclofenac Sodium Ophthalmic In Situ Gels
5 Selective Ethylene-Permeable Zeolite Composite Double-Layered Film for Novel Modified Atmosphere Packaging
6 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาพอลิเมอร์หยุ่นหนืดที่มีสมบัติการกระจายแรง และตอบสนองต่ออุณหภูมิ
8 การยืดอายุพริกหวานเขียวและต้นหอมญี่ปุ่นสำหรับใช้ผลิตอาหารปรุงสุกด้วยฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านของก๊าซสูง
9 การยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วยหอมผ่านการบ่มด้วยฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีน
10 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
12 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
13 Study the effects of reduced oxygen, elevated carbon dioxide and controlled/modified atmosphere on quality and shelf-life of ‘Kluai Khai’ banana
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
15 Development of conformable energy dissipating composite from viscoelastic polymer
16 Preventing Film Blocking and Optimizing Haze of Metallocene PE Blown Films Through Blending with Rigid Polymers
17 Chemical modification of zeolite beta surface and its effect on gas permeation of mixed matrix membrane
ปี พ.ศ. 2550
18 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
19 Ethylene Permeation of Silicalite-1 Composite Film
20 Maximum CO2 and Minimum O2 Tolerance of ‘Nam Dok Mai See Thong’ Mangoes in Controlled Atmosphere Storage
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
22 การพัฒนาคอมพาวด์นำไฟฟ้าระหว่างผงเขม่าดำกับพอลิสไตรีนชนิดต้านทานแรงกระแทกสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
23 การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
24 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
25 การพัฒนาฐานข้อมูลสมบัติของพลาสติกในประเทศไทย
26 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2547
27 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน
28 การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)
29 การศึกษาการเตรียมและการกำจัดตัวประสานในกระบวนการ MIM (Metal Injection Molding)
ปี พ.ศ. 2545
30 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
31 Modificationof chitosan for anionic dyes removal from waste water
32 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2542
33 การวิเคราะห์หาลักษณะจำเพาะของโพลิเมอร์จากทรัพยากรชีวภาพ