ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Asira Foungfuchat
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Asira Fuongfuchat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 30
2 ดวงพร ศิริกิตติกุล 9
3 วรรณี ฉินศิริกุล 9
4 Wannee Chinsirikul 9
5 Doungporn Sirikittikul 8
6 Tawan Sooknoi 7
7 ตะวัน สุขน้อย 7
8 Vanee Chonhenchob 7
9 วาณี ชนเห็นชอบ 7
10 นพดล เกิดดอนแฝก 6
11 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 5
12 Pawadee Methacanon 4
13 Nispa Seetapan 4
14 นิสภา ศีตะปันย์ 4
15 ภาวดี เมธะคานนท์ 4
16 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 4
17 Noppadon Kerddonfag 4
18 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 4
19 Waravut Pattaropong 4
20 กาญจนา บุญเรือง 3
21 Kanchana Boonruang 3
22 ชาริณี วิโนทพรรษ์ 3
23 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 3
24 Suchitra Apisittinet 3
25 Chonlada Ritvirulh 3
26 Warintorn Booncharoen 2
27 Charinee Winotapun 2
28 Noppadol Kerddonfag 2
29 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 2
30 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 2
31 วรินทร บุญเจริญ 2
32 Kongkiat Kongsuwan 2
33 Rathapon Asasutjarit 2
34 Sukitaya Veeranondha 2
35 อนุวัตร แจ้งชัด 2
36 Anuvat Jangchud 2
37 Rungnapa Tongpool 1
38 รุ้งนภา ทองพูล 1
39 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 1
40 Malinee Prasitsilp 1
41 สิรินาถ เดชพรหม 1
42 จิตติ์พร เครือเนตร 1
43 Rittirong Pruthtikul 1
44 Kamolrat Thanapprapasr 1
45 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
46 ตติยา ตรงสถิตกุล 1
47 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
48 Sirinart Detchprohm 1
49 แววกมล ลีลาพรพิสิฏ 1
50 Jittiporn Kruenate 1
51 Sorraya Phiboonkulsamrit 1
52 Nutthawee Thamjedsada 1
53 Arada Bunchavimonchet 1
54 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
55 Chaiwut Gamonpilas 1
56 ปิยวรรณ ปนิทานเต 1
57 Waranit Pongjaruvat 1
58 Paisan Setasuwon 1
59 ไพศาล เสตสุวรรณ 1
60 ปราโมทย์ คุ้มสังข์ 1
61 Pramote Kumsang 1
62 Sawai Danchaivijit 1
63 ไสว ด่านชัยวิจิตร 1
64 อารดา บัญชาวิมลเชษฐ 1
65 Chonlada Rutvirulh 1
66 ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม 1
67 ธิดารัตน์ มากมูล 1
68 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
69 Thidarat Makmoon 1
70 Kawee Srikulkit 1
71 Thorsak Kittikom 1
72 Pitirat Klintham 1
73 P. Monprasit 1
74 Suparat Rukchonlatee 1
75 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
76 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
77 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
78 Suthira Thanasanchokpibull 1
79 สุภารัตน์ รักชลธี 1
80 เมธาวดี ถิระสัตย์ 1
81 Cattaleeya Pattamaprom 1
82 Charinee Winotapan 1
83 ปณิธี ทิพยธรรม 1
84 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
85 Thanawadee Leejarkpai 1
86 Piyawan Panitanta 1
87 Vipaporn Sareedenchai 1
88 Kamolwan Jangchud 1
89 Jirapol Jaruchattada 1
90 Metawadee Thirasat 1
91 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
92 Panitee Tippayatum 1
93 Papassara Larpmahawong 1
94 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 6
9 2547 3
10 2545 1
11 2543 2
12 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Physicochemical properties and anti-propionibacterium acnes activity of film-forming solutions containing alpha-mangostin-rich extract
ปี พ.ศ. 2555
2 Rheological investigation of cure kinetics and adhesive strength of polyurethane acrylate adhesive
ปี พ.ศ. 2554
3 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
4 Optimization and Evaluation of Thermoresponsive Diclofenac Sodium Ophthalmic In Situ Gels
5 Selective Ethylene-Permeable Zeolite Composite Double-Layered Film for Novel Modified Atmosphere Packaging
6 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาพอลิเมอร์หยุ่นหนืดที่มีสมบัติการกระจายแรง และตอบสนองต่ออุณหภูมิ
8 การยืดอายุพริกหวานเขียวและต้นหอมญี่ปุ่นสำหรับใช้ผลิตอาหารปรุงสุกด้วยฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านของก๊าซสูง
9 การยืดอายุการเก็บรักษาของกล้วยหอมผ่านการบ่มด้วยฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีน
10 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
12 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
13 Study the effects of reduced oxygen, elevated carbon dioxide and controlled/modified atmosphere on quality and shelf-life of ‘Kluai Khai’ banana
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาและปรับปรุงแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารสด
15 Development of conformable energy dissipating composite from viscoelastic polymer
16 Preventing Film Blocking and Optimizing Haze of Metallocene PE Blown Films Through Blending with Rigid Polymers
17 Chemical modification of zeolite beta surface and its effect on gas permeation of mixed matrix membrane
ปี พ.ศ. 2550
18 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
19 Ethylene Permeation of Silicalite-1 Composite Film
20 Maximum CO2 and Minimum O2 Tolerance of ‘Nam Dok Mai See Thong’ Mangoes in Controlled Atmosphere Storage
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
22 การพัฒนาคอมพาวด์นำไฟฟ้าระหว่างผงเขม่าดำกับพอลิสไตรีนชนิดต้านทานแรงกระแทกสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
23 การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
24 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
25 การพัฒนาฐานข้อมูลสมบัติของพลาสติกในประเทศไทย
26 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2547
27 การขึ้นรูปอลูมินาด้วยเทคนิคเจลคาสติงโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นตัวเชื่อมประสาน
28 การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)
29 การศึกษาการเตรียมและการกำจัดตัวประสานในกระบวนการ MIM (Metal Injection Molding)
ปี พ.ศ. 2545
30 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
31 Modificationof chitosan for anionic dyes removal from waste water
32 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2542
33 การวิเคราะห์หาลักษณะจำเพาะของโพลิเมอร์จากทรัพยากรชีวภาพ