ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Arnat Wannasri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- อาณัติ วรรณศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
2 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
3 อังสุมาลี ผลภาค 2
4 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
5 Samrit Srithamrongsawat 2
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
8 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 1
9 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
11 Wannapha Bamrungkhet 1
12 Boonyawee Aueasiriwon 1
13 Aungsumalee Pholpark 1
14 Pintusorn Hempisut 1
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
16 วรรณภา บำรุงเขต 1
17 Paibul Suriyawongpaisal 1
18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
19 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
20 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
21 National Health Security Office 1
22 Health Insurance System Research Office 1
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
24 สงครามชัย ลีทองดี 1
25 มุกดา สำนวนกลาง 1
26 พัฒนาวิไล อินใหม 1
27 รัชนี สรรเสริญ 1
28 ทัศนีย์ ญาณะ 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
30 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1