ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Anchalee Tassanakajon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัญชลี ทัศนาขจร 28
2 Vichien Rimphanitchayakit 18
3 Premruethai Supungul 17
4 Piti Amparyup 15
5 Siriporn Pongsomboon 13
6 ปิติ อ่ำพายัพ 12
7 Kunlaya Somboonwiwat 10
8 เปรมฤทัย สุพรรณกูล 10
9 Sirawut Klinbunga 10
10 Sureerat Tang 8
11 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 6
12 Takashi Aoki 6
13 Ikuo Hirono 6
14 Soderhall, Kenneth 5
15 Rath Pichyangkura 5
16 สิริพร พงษ์สมบูรณ์ 5
17 สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง 5
18 Walaiporn Charoensapsri 4
19 Naritsara Pulsook 3
20 Tipachai Vatanavicharn 3
21 Cherdsak Maneeruttanarungroj 3
22 วลัยพร เจริญทรัพย์ศรี 3
23 จันทร์ประภา อิ่มจงใจรัก 3
24 กุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์ 3
25 Chanprapa Imjongjirak 3
26 Kriangpol Wiriyaukaradecha 2
27 Rungrat Jitvaropas 2
28 Montira Kaeodee 2
29 ธิปชัย วัฒนวิจารณ 2
30 สกล พันธุ์ยิ้ม 2
31 Sirikwan Ponprateep 2
32 Sirinit Tharntada 2
33 ศิริพร สิทธิประณีต 2
34 ศุลีพร บุญดา 2
35 Sakol Panyim 2
36 นริศรา พูลสุข 2
37 Suchao Donpudsa 2
38 Suwit Wuthisuthimethavee 2
39 Suleeporn Boonda 2
40 Arthit Chalorsrikul 2
41 วิชัย บุญแสง 1
42 บุญเสริม วิทยชำนาญกุล 1
43 Thitima Naunboon 1
44 Boonsirm Withyachumnarnkul 1
45 Pitak Soot-anan 1
46 Wilairat Anurakolan 1
47 Flegel, Timothy William 1
48 Chainarong Wongteerasupaya 1
49 Vichein Rimphanitchayakit 1
50 Vichai Boonsaeng 1
51 Sira wut Klinbunga 1
52 Nawarat Somprasong 1
53 บุญญรินทร์ จรัสรัศมี 1
54 Boonyarin Jarasrassamee 1
55 Gross, Paul S 1
56 รุงรัตน จิตวโรภาส 1
57 Thidarat Klongtruajroke, 1979- 1
58 มณฑิรา แก้วดี 1
59 Bachere, Evelyne 1
60 Hidehiro Kondo 1
61 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 1
62 Haruhiko Toyohara 1
63 Kuakarun Krusong 1
64 Adisak Prapavorarat 1
65 Noppawan Woramongkolchai 1
66 Teerada Homvises 1
67 Pasapong Poolpipat 1
68 Amornrat Tiptawonnukul 1
69 Kanyanat Promrungreang 1
70 Boonyarin Jarasrassamee 1
71 Jun Takahashi 1
72 Suphaphon Somnuk 1
73 Jantiwan Sutthangkul 1
74 Porranee Proespraiwong 1
75 Potchanee Hunsonti 1
76 Veerapat Kamamnuaysuk 1
77 Suwattana Visetnan 1
78 Wanchart Yingvilasprasert 1
79 Wongpathom Kamonrat 1
80 Armstrong Peter b. 1
81 Vorrapon Chaikeeratisak 1
82 Ekarin Achakunwisut 1
83 Chaunchom Maunpasitporn 1
84 Motoshige Yasuike 1
85 ปราณิศา สุเทียนทอง 1
86 Pranisa Suthianthong 1
87 สุวัฒนา วิเศษนันท์ 1
88 Suwattana Visetnan 1
89 ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 1
90 Chidchanok Lursinsap 1
91 Kallaya Sritunyalucksana 1
92 Sarawut Jitrapakdee 1
93 Amornrat Phongdara 1
94 นพวรรณ วรมงคลชัย 1
95 Noppawan Woramongkolchai 1
96 Thanachai Methatham 1
97 Phattarunda Jaree 1
98 Miti Jearaphunt 1
99 Kenneth Söderhäll 1
100 ศิรินิตย์ ธารธาดา 1
101 Sopacha Arayamethakorn 1
102 Sivalee Suraprasit 1
103 Chu-Fang Lo 1
104 Kuakarun Krosong, Ph.D. 1
105 Apinun Udomkit 1
106 Kasemsant Kuphanumart 1
107 อาทิตย์ ชลอศรีกุล 1
108 Ratree Wongpanya 1
109 ราตรี วงศ์ปัญญา 1
110 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์. 1
111 Suchonma Udomlertpreecha 1
112 สุชนมา อุดมเลิศปรีชา 1
113 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 1
114 Narongsak Puanglarp 1
115 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
116 D. Jerry 1
117 M. Rothschild 1
118 Y. Li 1
119 J. Swan 1
120 K. J. Wilson 1
121 V. Whan 1
122 K-H. Chu 1
123 K. Glenn 1
124 J. Tong 1
125 C. P. Li 1
126 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 6
3 2555 3
4 2554 9
5 2553 8
6 2552 10
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 5
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 1
15 2543 2
16 2542 2
17 2541 3
18 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 PmTBC1D20, a Rab GTPase-activating protein from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, is involved in white spot syndrome virus infection
ปี พ.ศ. 2556
2 Discovery of immune molecules and their crucial functions in shrimp immunity
3 Antiviral responses and biological targets of a kazal-type serine proteinase inhibitor spipm2 from the black tiger shrimp Penaeus monodon
4 PROPERTIES AND FUNCTIONS OF PROPHENOLOXIDASE COMPONENTS IN CRUSTACEANS
5 FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF IMMUNE-RELATED PROTEINS FROM BLACK TIGER SHRIMP Penaeus monodon IN RESPONSE TO PATHOGEN INFECTION
6 INTERACTION OF ANTI-LIPOPOLYSACCHARIDE FACTOR ISOFORM 3 FROM BLACK TIGER SHRIMP Penaeus monodon WITH WHITE SPOT SYNDROME VIRUS PROTEINS
7 STRUCTURE AND FUNCTION ANALYSIS OF crustinPm1 AND crustinPm7 FROM BLACK TIGER SHRIMP Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2555
8 Pattern Recognition Protein Binds to Lipopolysaccharide and β-1,3-Glucan and Activates Shrimp Prophenoloxidase System
9 Two plasmolipins from the black tiger shrimp, Penaeus monodon and their response to virus pathogens
10 Functional characterization of a clip domain serine proteinase PmClipSP2 from the black tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2554
11 A cDNA microarray approach for analyzing transcriptional changes in Penaeus monodon after infection by pathogens
12 The possible role of penaeidin5 from the black tiger shrimp, Penaeus monodon, in protection against viral infection
13 A double WAP domain-containing protein PmDWD from the black tiger shrimp Penaeus monodon is involved in the controlling of proteinase activities in lymphoid organ. Fish Shellfish Immunol
14 Expression analysis and response of Penaeus monodon 14-3-3 genes to salinity stress
15 Two novel antimicrobial peptides, arasin-likeSp and GRPSp, from the mud crab Scylla paramamosain, exhibit the activity against some crustacean pathogenic bacteria
16 Characterization of a novel protein containing TBC1 domain in the black tiger shrimp Penaeus monodon and its role in reponse to white spot syndrome virus infection
17 Proteomic analysis and characterization of vibrio harveyi responsive proteins in the black tiger shrimp Penaeus monodon
18 Expression and characterization of a serine proteinase inhibitors PmSerpin8 from the black tiger shrimp Penaeus monodon
19 Identification of bacterial and viral proteins interacting with penaeus monodon antilipopolysaccharide factor isoform 3
ปี พ.ศ. 2553
20 Molecular characterization and expression analysis of a c-type and two novel muramidase-deficient i-type lysozymes from Penaeus monodon
21 Cationic antimicrobial peptides in penaeid shrimp
22 A clip domain serine proteinase plays a role in antibacterial defense but is not required for prophenoloxidase activation in shrimp
23 Cloning and characterization of PmSERPIN6, a serine proteinase inhibitor, from the black tiger shrimp Penaeus monodon
24 Gene expression analysis and anti-WSSV property of antimicrobial peptides from the black tiger shrimp Penaeus monodon
25 Characterization and functional analysis of prophenoloxidase system-associated genes from the black tiger shrimp penaeus monodon / Walaiporn Charoensapsri
26 Identification and characterization of novel virus-responsive genes in the black tiger shrimp Penaeus monodon
27 Binding properties and crystallization of crustinPm1 and crustinPm7 from tha black tiger shrimp penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2552
28 Kazal-type serine proteinase inhibitors from the black tiger shrimp Penaeus monodon and inhibitory activities of SPIPm4 and 5
29 Two prophenoloxidases are important for the survival of Vibrio harveyi challenged shrimp Penaeus monodon
30 Gene expression and activity of carbonic anhydrase in salinity stressed Penaeus monodon
31 Genomic structure, expression pattern and functional characterization of crustinPm5, a unique isoform of crustin from Penaeus monodon
32 Cloning and characterization of crustinPm5 from the black tiger shrimp penaeus monodon
33 Identification and characterization of kazal-type serine proteinase inhibitors, SPIpm4 and SPIpm5, from haemocytes of black tiger shrimp penaeus monodon
34 Expression and characterization of SPIPm1 and mutated SPIPm2 serine proteinase inhibitors of black tiger shrimp Penaeus monodon
35 Cloning and characterization of clip domain serine proteinase, PmClipSP1, from black tiger shrimp Penaeus monodon
36 Inhibitory activity of Kazal-type serine proteinase Inhibitor from the black tiger shrimp Penaeus Monodon and crayfish Pacifastacus Leniusculus
37 Gene cloning, expression and characterization of chitinase from black tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2551
38 Biotechnology of Marine Invertebrates — Recent Advances in Shrimp and Shellfish
39 Differentially expressed genes in Penaeus monodon hemocytes following infection with yellow head virus
40 Cloning, expression and antimicrobial activity of crustinPm1, a major isoform of crustin, from the black tiger shrimp Penaeus monodon
41 Abundantly expressed transcripts in the lymphoid organ of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, and their implication in immune function
42 Shrimp single WAP domain (SWD)-containing protein exhibits proteinase inhibitory and antimicrobial activities
43 Molecular cloning and characterization of crustin from mud crab Scylla paramamosain
44 Molecular cloning, genomic organization and recombinant expression of a crustin-like antimicrobial peptide from black tiger shrimp Penaeus monodon
45 The role of 14-3-3 genes from black tiger shrimp Penaeus monodon on osmotic regulation
ปี พ.ศ. 2550
46 Genomic Researches for Increasing Culture Efficiency of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Phase II: Large-scale cDNA sequencing, database analysis and cDNA microarray fabrication
47 Antilipopolysaccharide factor (ALF) of mud crab Scylla paramamosain: Molecular cloning, genomic organization and the antimicrobial activity of its synthetic LPS binding domain
48 Molecular cloning, characterization and expression of a masquerade-like serine proteinase homologue from black tiger shrimp Penaeus monodon
49 Involvement of cathepsin in apoptosis of the black tiger shrimp infected with white spot syndrome virus
50 Expression and characterization of a serine proteinase homologue from black tiger shrimp Penaeus monodon
51 Characterization and gene organization of anti-lipopolysaccharide factor in the black shrimp Penaeus monodon
52 Effects of recombinant anti-lipopolysaccharide factor isoform 3 protein on vibriosis prevention in the black tiger shrimp Penaeus Monodon
ปี พ.ศ. 2549
53 Penaeus monodon gene discovery project: The generation of an EST collection and establishment of a database
54 Development of polymorphic expressed sequence tag-derived microsatellites for the extension of the genetic linkage map of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
55 Differentially Expressed Genes in Hemocytes of Vibrio harveyi-challenged Shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2548
56 Expression analysis of immune related genes in the black tiger shrimp Penaeus monodon and potential application in broodstock selection
57 Recombinant Expression and Characterization of Five-Domain Kazal-Type Serine Proteinase Inhibitor of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2547
58 Expression and characterization of serine proteinase inhibitor of the black tiger shrimp Penaeus monodon
59 Identification of growth-related molecular markers in the tropical abalone Haliotis asinina
60 Identification of genes for antimicrobial effectors and characterization of anti-lipopolysaccharide factor of the black tiger shrimp Penaeus monodon
61 Development of type I microsatellite markers and application in genome mapping of the black tiger shrimp Penaeus monodon
62 งานวิจัยด้านจีโนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เฟสที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
63 Expression and characterization of serine proteinase inhibitor of the black tiger shrimp Penaeus monodon
64 Expression and partial purification of anti-lipopolysaccharide factor of black tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2545
65 Development of microsatellite markers in tropical abalone Haliotis asinina
66 Isolation and characterization of Tri- and tetranucleotide microsatellite sequences for application to DNA typing in the black tiger prawn Penaeus monodon
67 Identification and characterization of cDNAs encoding immune-related proteins in the haemocyte of black tiger shrimp Penaeus monoodon by expressed sequence tags
ปี พ.ศ. 2544
68 Cloning and expression of gene encoding anti-lipopolysaccharide factor from black tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2543
69 Identification and characterization of population-specific marker of Penaeus monodon in Thailand
70 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
71 Development of DNA typing kit in black tiger prawn Penaeus monodon fabricius by microsatellite technique
72 Classification of oysters genera crassostrea, saccostrea and striostrea in Thailand utilizing RAPD markers
ปี พ.ศ. 2541
73 Isolation and characterization of dinucleotide-microsatellite DNA in Penaeus monodon fabricius
74 Identification of genetic marker by RAPD to differentiate normal and viral disease tolerance black tiger prawns Penaeus monodon
75 Genetic variation and population structure of the black tiger prawn penaeus monodon in Thailand determined by microsatellite markers
ปี พ.ศ. 2539
76 Detection of genetic variation in populations of black tiger prawn Penaeus monodon by dna fingerprinting
77 Characterization of mirosatellite DNA in giant tiger prawn Penaeus monodon genome